Mapa | info@vsmuzeum.sk
OFICIÁLNE STRÁNKY VÝCHODOSLOVENSKÉHO MÚZEA V KOŠICIACH
Východoslovenské múzeum
MÚZEUM EXPOZÍCIE VÝSTAVY PODUJATIA OSTROVY KULTÚRY KNIŽNICA OTVÁRACIE HODINY NOVINKY KONTAKT PROJEKTY
Výstava: (od 15.04.2024 do 15.04.2024)
KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD
KOSTOLÍK Z KOŽUCHOVIEC
STOROČIA V UMENÍ
PRÍRODA KARPÁT
MIKLUŠOVA VÄZNICA - KOŠICKÉ STOROČIA
RODOŠTO - PAMÄTNÝ DOM FRANTIŠKA II.RÁKOCZIHO
STREDOVEKÁ FORTIFIKÁCIA MESTA KOŠICE - KAZEMATY
DOM REMESIEL

PRÍRODA KARPÁT

Múzeum dnešnej doby, v tomto rýchle sa meniacom svete, je nositeľom dôkazov o vývoji prírody, o jej mnohotvárnosti, farebnosti a kráse. Nosným cieľom činnosti je o tieto poznatky sa podeliť s návštevníkmi. Prírodovedná expozícia je jedinečnou príležitosťou na oboznámenie sa s tými prvkami krajiny, ktoré tvorili v minulosti a tvoria aj dnes súčasť prostredia, v ktorom žijeme - Prírodu Karpát.
V 135 ročnej histórii múzea je expozícia pod názvom Príroda Karpát v poradí už treťou stálou prírodovednou expozíciou. Určená je širokej verejnosti najmä deťom, školskej mládeži, študentom, rodinám s deťmi, školám všetkých typov, učiteľom a ďalším záujemcom.
Jej cieľom je rozšíriť vnímanie prírody a cez estetický zážitok zaujať návštevníkov pre aktívne poznávanie prírody. Expozícia prehlbuje prírodovedné cítenie návštevníkov a prispieva k neformálnemu vzdelávaniu verejnosti, ktoré je orientované na všeobecnú prírodovednú vzdelanosť. Pri prehliadke expozície je možnosť spoznávať, študovať a porovnávať geologické, floristické a faunistické zloženie karpatskej prírody. Pomocou sprievodných materiálov rozširuje možnosti aktivít pre učiteľov prírodovedných predmetov a ponúka nápady na zatraktívnenie výučby. Návštevník expozície má možnosť poznávania zástupcov Karpatskej prírody a ich porovnávanie s vybranými exponátmi zo sveta.
Bohatý prírodovedný zbierkový fond múzea zastupuje v expozícii 1100 kusov geologických vzoriek, 800 kusov evertebratologických a vertebratologických zoologických zbierok a 140 botanických exponátov.
Expozícia predstavuje návštevníkovi:
- históriu Zeme
- vznik hornín a minerálov
- skamenelý svet
- ríšu minerálov
- krásu kameňa
- pôvaby rastlín
- nenahraditeľný svet prírody
- rôznorodosť živočíšnych druhov
(Hviezdoslavova č. 3)

 

Vstupné platné od 1. apríla 2019

Od 1.1. 2020 platí zľavnené vstupné pre darcov krvi. Viac informácií nájdete tu: http://www.vsmuzeum.sk/novinky/zlava-pre-drzitelov-knazovickeho-medaily,-diamantovej-a-zlatej-janskeho-plakety-platna-od-1-1-2020

Carpathian Nature

(Hviezdoslavova Street No. 3.)

 

The exposition is dedicated to the nature of the Carpathian region. The geological section presents tangible evidence from the historical geology, paleontology and mineralogy. The botanical and zoological section of the exposition presents evidence of the habitation of botanical and animal species in the mutual ecological relations.A rich natural collection fund of the museum is represented by the exhibition consisting of 1,100 pieces of geological samples, 800 pieces of invertebrate and vertebrate zoological collections and 140 botanical exhibits.
The exposition presents to its visitors: the history of the Earth, the origin of rocks and minerals, fossilized world, realm of minerals, beauty of stones, gracefulness of plants, irreplaceable world of the nature and diversity of animal species.

Admission from 1st of April 2019

POHĽADY DO EXPOZÍCIE