Mapa | info@vsmuzeum.sk
OFICIÁLNE STRÁNKY VÝCHODOSLOVENSKÉHO MÚZEA V KOŠICIACH
Východoslovenské múzeum
MÚZEUM EXPOZÍCIE VÝSTAVY PODUJATIA OSTROVY KULTÚRY KNIŽNICA OTVÁRACIE HODINY NOVINKY KONTAKT PROJEKTY
Výstava: (od 23.04.2024 do 23.04.2024)
História
Zoznam zamestnancov
Priestory na prenájom
Vedecko - výskumná činnosť
Zborníky, odborná publikačná činnosť
Odborno - metodická činnosť
Propagačná a informačná činnosť
Práca so zbierkami
Konferencie, semináre
Kluby
Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
Zmluvy
Zmluvy nájme o nebytových priestorov
Zmluvy o výpožičke
Zmluvy o spolupráci
Zmluvy o komisionálnom predaji
Dohody
Zverejňovanie faktúr
Oznámenie protispoločenskej činnosti
Profil verejného obstarávateľa
Nadlimitné zákazky
Podlimitné zákazky
Zákazky s nízkou hodnotou
Výzvy na predloženie ponuky
Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní
Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou
Súhrnné správy
Dokumenty
Cenník manipulačných poplatkov a bádateľský poriadok
Povinné informácie
Plán verejného obstarávania na rok 2019
Informácie o debarierizácií VSM

Mineralogický klub mládeže

 • Klub bol založený roku 1997 (vtedy mal 25 členov, žiakov základných a študentov stredných škôl, dnes je počet členov 69);

 • Predsedom Klubu je Stanislav Levendovský, pracovník Prírodovedného odboru Východoslovenského múzea v Košiciach;

 • Členstvo v klube je bezplatné a prístupné pre záujemcov z celého východoslovenského regiónu. Členom klubu sa môže stať každý kto má vzťah k  prírode, minerálom, horninám, je ochotný dodržiavať stanovy klubu a svojimi aktivitami prispievať aj k obohateniu zbierok múzea zaujímavými nálezmi;

 • Základným poslaním klubu je formovať a upevňovať vzťah mladých ľudí k  prírode k jej hodnotám, ktoré by mohli byť rôznou ľudskou činnosťou zničené a zaniknuté a snažiť sa ich uchovať pre budúcnosť;

 • Pravidelné stretnutia sú každý prvý štvrtok v mesiaci v čase od 14.00 do 16.00 hod. v priestoroch VSM na Hviezdoslavovej ulici č. 3. Počas letných prázdnin klubové stretnutia nie sú;

 • Činnosť klubu je zameraná hlavne na zbieranie a určovanie minerálov, ich zaraďovanie do systému, prieskum lokalít a možnosti zberu v súčasnosti. Orientujeme sa aj na prieskum menej známych banských háld, lomov a iných lokalít, kde nás často prekvapia aj veľmi pekné vzorky. Mladí mineralogickí nadšenci si zakladajú svoje vlastné zbierky, naučia sa poznávať minerály podľa farby, tvrdosti, štiepateľnosti a ďalších vlastností. Obohacujú si svoje vedomosti a poznatky z mineralógie aj formou videofilmov, súťaží v poznávaní minerálov a rôznych tematických diapásiem. Takouto nenásilnou formou si osvojujú množstvo informácií o našej neživej prírode;

 • Veľmi obľúbené sú terénne exkurzie na mineralogické lokality (lomy, haldy), ktoré sa organizujú 2 – 4 krát ročne, na jar a v jeseni. Na týchto výpravách poznávame zaujímavé lokality, doplňujeme si poznatky z geológie a mineralógie, ktoré využívame neskôr či už v škole alebo zamestnaní. Úžasný svet neživej prírody v jej najmenšej forme si priblížime pozorovaním minerálov pod binokulárnym mikroskopom;

 • Koncom roka sa už tradične na poslednom klubovom stretnutí v decembri organizuje aj malá miniburza medzi členmi klubu;

 • Na klubových stretnutiach sa niektorí členovia pripravujú na okresné, krajské aj celoslovenské kolo Biologickej olympiády kategórie E „Poznaj a chráň prírodu svojej vlasti“, časť geológia. Na týchto súťažiach dosahujú pravidelne veľmi dobré výsledky;

 • Kto by mal záujem spoznávať tajomstvá neživej prírody, radi ho medzi nami v Klube privítame;

Mineralogický klub mládeže

 

Január - Vyhodnotenie činnosti za rok 2015. Pozorovanie a určovanie minerálov zo slovenských a zahraničných lokalít pod binokulárnym mikroskopom.

Február – kremeň a jeho odrody (ametyst, citrín, krištáľ, ruženín, záhneda, morion...), ložiská a lokality výskytu na Slovensku – Banská Štiavnica, Klenovec, Kremnica, Šobov, Švedlár, Mlynky, Zlatá Baňa...

Marec - Magmatická činnosť -  vznik a rozšírenie sopečných pohorí a magmatických hornín na Slovensku.

Apríl – Výskyty tetraedritu na lokalitách Slovenska – Rudňany, Gelnica, Slovinky, Rožňava, nižná Slaná...

Máj – Sprievodcovia rudných minerálov – rodochrozit, vivianit, rutil, barit, scheelit, smithsonit, sadrovec, fluorit...

Jún - 25. Medzinárodná výstava nerastov, skamenelín a ozdobných predmetov spojená s výmennou burzou v priestoroch SPŠ Dopravnej, Hlavná 113 v Košiciach.   (11. jún 2016).

September – Ložiská a lokality výskytu nerudných surovín – sádrovca a anhydritu na Slovensku (Novoveská Huta, Šafárka, Banská Štiavnica, Pavlovce, Vlkanová, Rohožník - (vznik, ťažba, spracovanie a využitie).

Október - Minerály vyskytujúce sa na lokalitách stredného Slovenska v lomoch Klenovec, Malužiná, Konrádovce, Šiatorská Bukovinka, Bulhary

November – Čarovná krása achátov (vznik, rozšírenie, lokality na Slovensku a vo svete, spracovanie a využitie).

December – Luminiscencia minerálov – pozorovanie a určovanie vzoriek minerálov z rôznych lokalít pod ultrafialovým svetlom.

Zodpovedný: Levendovský

Klub zlatokopov

 • Klub bol založený roku 1998 (vtedy mal 8 členov, dnes je počet členov 15);
 •  

 • Predsedom Klubu je RNDr. Pavel Bačo, pracovník Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, Bratislava, RC Košice, Jesenského 8;
 •  

 • Členstvo v klube je bezplatné pre záujemcov z celého východoslovenského regiónu. Členom klubu sa môže stať každý kto má vzťah k prírode, ryžovaniu prírodného zlata, minerálom a je ochotný dodržiavať stanovy klubu;
 •  

 • Stretnutia sú každý prvý štvrtok v mesiaci v čase od 14.00 do 16.00 hod v  priestoroch VSM na Hviezdoslavovej ulici č. 3 a na súťažiach v ryžovaní zlata v  júli a auguste;
 •  

 • Činnosť klubu je zameraná hlavne na organizáciu, priebeh a zabezpečenie súťaže v ryžovaní zlata na lokalite Zlatá Baňa. Členovia klubu sa zameriavajú na prieskum lokalít s výskytom a možnosťami ryžovania prírodného zlata, prieskum ložísk a banských háld, kde sa v minulosti ťažilo zlato;
 •  

 • Svoje vedomosti a poznatky z ryžovania zlata si obohacujú formou videofilmov a tematických diapásiem. Pestrý svet neživej prírody si priblížime pozorovaním ťažkých minerálov a zlata pod binokulárnym mikroskopom;
 •  

 • Na súťažiach v ryžovaní zlata dosahujú členovia veľmi dobré výsledky v  rámci regionálnych i celoslovenských súťaží;
 •  

 • Záujemci o ryžovanie zlata sú v Klube srdečne vítaní;
 • Klub zlatokopov

   

  Január - Vyhodnotenie činnosti za rok 2015 a správa pre Slovenskú asociáciu zlatokopov. Príprava materiálov do Ročenky slovenských zlatokopov pre Slovenskú asociáciu zlatokopov.

  Február – metódy a techniky ryžovania na splavoch, spôsoby ryžovania zlata pre začiatočníkov.

  Marec – Mineralogické lokality s výskytom zlata v Nízkych Tatrách – Magurka, Jasenie, Dúbrava.

  Apríl – Ložiská a história ryžovania zlata v Psích Horách – Mokrsko, Čelina.

  Máj - Otváranie claimov Slovenskej asociácie zlatokopov 2016 – Lodenica na Mlynčoku (pri Slovenskej Lupči) – 14.5.2016.

  Jún - Príprava pozvánky a prihlášky na 17. Ročník súťaže v ryžovaní zlata v Zlatej Bani v termíne 6.8.2016.

  September – História ťažby a ryžovania zlata v Malých Karpatoch.

  Október – Zatváranie claimov Slovenskej asociácie zlatokopov – PKZ  – a ukončenie zlatokopeckej sezóny 2016.

  November – Ryžovanie zlata a zlaté horúčky v Austrálii.

  December  – Ložiská a história ryžovania zlata na východnom Slovensku.

  Zodpovedný: Levendovský

  Klub dejín farmácie /KDF, KDM, KDVL/

  Metodickú a odbornú spoluprácu s Klubom dejín farmácie pri VSM (KDF, KDM, KDVL) zabezpečuje: PhDr. PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD.

  Predbežné smernice (zásady) pre činnosť Klubov zdrav. zam pri VSM v Košiciach 5. 1. 2000.pdf
  Predbežné smernice (zásady) pre činnosť Klubov zdravotn. zamerania pri VSM v Košiciach

  Stanovy Klubov zdrav. zam. pri VSM v Kosiciach 24. 2. 2000.pdf
  Stanovy Klubov zdravotn. zamerania pri VSM v Košiciach

  Stanovy Klubovej rady zdrav. zam. pri VSM v Kosiciach 24. 2. 2000.pdf
  Stanovy Klubovej rady zdravotn. zamerania pri VSM v Košiciach

  Stanovy Klubu dejín farmácie pri VSM v Kosiciach 24. 2. 2000.pdf
  Stanovy Klubu dejín farmácie pri VSM v Košiciach

  Stanovy Klubu dejín medicíny pri VSM v Kosiciach 24. 2. 2000.pdf
  Stanovy Klubu dejín medicíny pri VSM v Košiciach

  Stanovy Klubu dejín veter. lekárstva pri VSM v Kosiciach 24. 2. 2000.pdf
  Stanovy Klubu dejín veter. lekárstva pri VSM v Košiciach

  Zásady postupu pri podávaní návrhov na oceňovanie práce._. 18. 5. 2000.pdf
  Zásady postupu pri podávaní návrhov na oceňovanie práce


  KZZ2020.doc
  Kalendárny plán Klubových dní Klubov zdravotníckeho zamerania pri VSM v Košiciach na rok 2020

  Klub regionálnej histórie pri SNS v Košiciach

  Klub historického šermu VIA CASSA a ARAMIS

  Spolupráca s klubmi historického šermu

  Zodpovedný: Mgr. Martin Jarinkovič