Mapa | info@vsmuzeum.sk
OFICIÁLNE STRÁNKY VÝCHODOSLOVENSKÉHO MÚZEA V KOŠICIACH
Východoslovenské múzeum
MÚZEUM EXPOZÍCIE VÝSTAVY PODUJATIA OSTROVY KULTÚRY KNIŽNICA OTVÁRACIE HODINY NOVINKY KONTAKT PROJEKTY
Výstava: (od 30.05.2024 do 30.05.2024)
História
Zoznam zamestnancov
Priestory na prenájom
Vedecko - výskumná činnosť
Zborníky, odborná publikačná činnosť
Odborno - metodická činnosť
Propagačná a informačná činnosť
Práca so zbierkami
Konferencie, semináre
Kluby
Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
Zmluvy
Zmluvy nájme o nebytových priestorov
Zmluvy o výpožičke
Zmluvy o spolupráci
Zmluvy o komisionálnom predaji
Dohody
Zverejňovanie faktúr
Oznámenie protispoločenskej činnosti
Profil verejného obstarávateľa
Nadlimitné zákazky
Podlimitné zákazky
Zákazky s nízkou hodnotou
Výzvy na predloženie ponuky
Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní
Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou
Súhrnné správy
Dokumenty
Cenník manipulačných poplatkov a bádateľský poriadok
Povinné informácie
Plán verejného obstarávania na rok 2019
Informácie o debarierizácií VSM

Názov inštitúcie

Východoslovenské múzeum v Košiciach

Kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja

 

Sídlo: Námestie Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice

IČO : 31297803

DIČ: 2021448539, Nie sme platcom DPH

Právna forma: príspevková organizácia

Zastúpený: PhDr. Robert Pollák, riaditeľ

Bankové spojenie : Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

Číslo účtu: IBAN: SK6081800000007000187428, SPSRSKBA

SWIFT: SPSRSKBA

 

Spôsob zriadenia

Zriaďovateľ: Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 355541016

 

Zriaďovacia listina: 2022/2009-RU18/8105 zo dňa 25.03.2009,

Dodatok č. 1 zo dňa 16.5.2016

Dodatok č. 2 zo dňa 11.7.2016

 

Orgány

 

Ako žiadať informácie, podávať sťažnosti a podnety

Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, ako aj sťažnosti a podnety môžete podať:

poštou
Východoslovenské múzeum v Košiciach
Námestie maratónu mieru 2
040 01 Košice

telefonicky (055) 622 03 09

faxom (055) 622 86 96

elektronickou poštou info@vsmuzeum.sk

 

osobne

sekretariát 2. poschodie Historická účelová budova
Východoslovenské múzeum v Košiciach
Námestie maratónu mieru 2
040 01 Košice

 

Úradné hodiny

 

Pondelok

•    8:00-15:00

Utorok

•    8:00-15:00

Streda

•    8:00-15:00

Štvrtok

•    8:00-15:00

Piatok

•    8:00-15:00

 

 

Žiadosť musí obsahovať:

- identifikáciu povinnej osoby

- komu je žiadosť určená (povinná osoba)

- identifikácia žiadateľa - kto žiadosť podáva (oprávnená osoba - žiadateľ)

- určenie požadovanej informácie - aké informácie požaduje žiadateľ zverejniť (predmet žiadosti)

- určenie spôsobu sprístupnenia - akým spôsobom majú byť informácie zverejnené (forma sprístupnenia napr. mailom, poštou, telefonicky a pod.)

 

Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti uvedené vyššie múzeum bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v lehote do sedem dní neúplnú žiadosť doplnil, a poučí ho, ako treba doplnenie urobiť. Ak tak žiadateľ neurobí a informáciu pre tento nedostatok nemožno sprístupniť, múzeum žiadosť odloží. O odložení sa rozhodnutie nevydáva, vyznačí sa len v spise.

Žiadosť je podaná dňom doručenia múzeu.

Na požiadanie múzeum písomne potvrdí podanie žiadosti a oznámi predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie informácie.

 

Lehota na vybavenie žiadosti

Informácia sa sprístupní bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní od podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. Lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť prvým pracovným dňom po dni doručenia žiadosti.

V odôvodnených prípadoch určených zákonom možno lehotu predĺžiť najviac o 8 pracovných dní. Predlženie lehoty s uvedením dôvodu múzeum bezodkladne oznámi žiadateľovi.

 

Opravné prostriedky

V prípade, ak múzeum odmietne podať požadovanú informáciu, žiadateľ môže podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona. Odvolanie sa podáva v múzeu ako u povinnej osoby, ktorá rozhodnutie vydala.

O odvolaní rozhoduje riaditeľ múzea do 15 dní od doručenia odvolania.

Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa Občianskeho súdneho poriadku.

 

Cenník manipulačných poplatkov a poskytovaných služieb vo VSM

 

Smernice, predpisy, nariadenia vo VSM

 

Registratúrny poriadok a registratúrny plán

Bádateľský poriadok

Kolektívna zmluva

Pracovný poriadok

Organizačný poriadok

Smernica o ochrane osobných údajov

Smernica o škodovom konaní

Interná smernica pre výkon základnej finančnej kontroly

Interná smernica o cestovných náhradách

Interná smernica pre vedenie účtovníctva

Smernica o inventarizácii majetku a záväzkov

Smernice pre evidenciu majetku VSM

Vnútropodniková smernica pre auto prevádzku

Smernica KSK č. 1/2015 o vnútornom systéme vybavovania podnetov fyzickej osoby o protispoločenskej činnosti


Informacia o spracuvani OU_VSMUZEUM.pdf
Informácie súvisiace s ochranou osobných údajov