Mapa | info@vsmuzeum.sk
OFICIÁLNE STRÁNKY VÝCHODOSLOVENSKÉHO MÚZEA V KOŠICIACH
Východoslovenské múzeum
MÚZEUM EXPOZÍCIE VÝSTAVY PODUJATIA OSTROVY KULTÚRY KNIŽNICA OTVÁRACIE HODINY NOVINKY KONTAKT PROJEKTY
Výstava: (od 30.05.2024 do 30.05.2024)
História
Zoznam zamestnancov
Priestory na prenájom
Vedecko - výskumná činnosť
Zborníky, odborná publikačná činnosť
Odborno - metodická činnosť
Propagačná a informačná činnosť
Práca so zbierkami
Konferencie, semináre
Kluby
Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
Zmluvy
Zmluvy nájme o nebytových priestorov
Zmluvy o výpožičke
Zmluvy o spolupráci
Zmluvy o komisionálnom predaji
Dohody
Zverejňovanie faktúr
Oznámenie protispoločenskej činnosti
Profil verejného obstarávateľa
Nadlimitné zákazky
Podlimitné zákazky
Zákazky s nízkou hodnotou
Výzvy na predloženie ponuky
Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní
Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou
Súhrnné správy
Dokumenty
Cenník manipulačných poplatkov a bádateľský poriadok
Povinné informácie
Plán verejného obstarávania na rok 2019
Informácie o debarierizácií VSM

Práca so zbierkami

1. Budovanie zbierkových fondov, príležitostnými darmi, nákupmi, výskumom a zberom v teréne.

Zodpovední: odborní pracovníci

 

2. Evidencia zbierkového fondu

 

  • Evidencia nových prírastkov, prvo - a druhostupňové spracovanie zbierok

Zodpovední: kustódi fondov

 

  • Zber dokumentačného materiálu v rámci terénnych prieskumov

Z: odborní pracovníci PO

 

Fond militáriií, cechy a remeslá, MMM

- II. stupňovou evidenciou spracovať predmety nepodchytené v súpise zbierok z fondu militárií a aktualizovať interné reverzy tohto druhu

- aktualizovať interné reverzy fondu Cechy a remeslá

- spracovať zbierky súvisiace s Maratónom mieru získané zo zberov a zaradiť ich do fondu MMM

- vysporiadať chýbajúce zb. predmety z fondu MMM z zmysle zápisníc vykonaných fyzických revízii

Termín: 30. 6. 2015 (úlohy presunuté z roku 2014)

Zodpovedný: Mgr. Jarinkovič, PhD.

 

- Dokončenie prepisu súpisných hárkov fondu militárii do elektronickej verzie v programe Microsoft Excel

T: 30. 6. 2015

Z: Mgr. M. Konečný, PhD.

 

3. Odborné spracovanie zbierkových predmetov

 

Akvizície

a ) evidencia zbierok získaných v roku 2015

- spoločenskovedné História, Archeológia

- prírodovedné Geológia, Zoológia, Paleontológia a Botanika

b ) zapisovanie nových prírastkov do Kníh prírastkov (História, Archeológia, Geológia,

Zoológia, Paleontológia, Botanika, Pomocný materiál ...)

c ) priebežné ukladanie nových záznamov o nadobudnutých zbierkach po zasadnutiach

Komisie na tvorbu zbierok Východoslovenského múzea do elektronickej formy –

programu ESEZ 4G – 1. stupňové spracovanie zbierkových predmetov

Bežné práce

  • zostavovanie a vyhotovenie štatistických tabuliek o evidencii zbierok múzea

  • sprístupňovanie archívnych dokumentov podľa požiadaviek odborných pracovníkov VSM a žiadostí externých bádateľov

  • sťahovanie dokumentácie Oddelenia CE do nových kancelárskych priestorov v Historickej budove

Zodpovední: Klapáčová, Martošová, Kudernáčová

 

 

4. Vedenie evidencie zmlúv o výpožičke zbierkových predmetov, nájomných zmlúv, reštaurátorských a konzervátorských protokolov

 

- Vedenie evidencie zmlúv o výpožičke zbierkových predmetov, zmlúv o nájme ZP a zmlúv o dočasnom umiestnení ZP, predlžovanie a obnovovanie uvedených druhov zmlúv, riešenie urgencií nevrátenia ZP a iné, vedenie evidencie konzervátorských a reštaurátorských protokolov a iných záznamov a dokumentov týkajúcich sa evidencie zbierok.

Zodpovední: Klapáčová, Kudernáčová, Martošová

 

5. Revízie zbierkových fondov

 

CE navrhuje revízie nasledujúcich fondov:

- Paleontológia – do 30.3.2015

- Archeológia, starý zb. fond – do 30.11.2015

CE navrhuje námatkové kontroly na II. polrok 2015 v nasledujúcich fondoch:

- Architektúra, Architektonické články

- Fajky

Z: Klapáčová, Kudernáčová, Martošová

 

- Revízia a odovzdávanie zbierkového fondu paleontológia

Z: Ledvák, Fulín

 

- Revízia zbierkového fondu Archeológia – II. časť starý fond – do 15.12. 2015

dokončiť porovnávania záznamov na CE a ukončiť zápisnicou

- Revízia a preberanie fondu Archeológia – (inv. č. od A 5001, Trstené pri Hornáde)

Zodpovední: PhDr. D. Gašaj, Mgr. J. Rákoš

 

- Pokračovať v dohľadávaní zbierok z fondu Maľby, Plastiky, Kresby a Architektonických článkov (zápisnica z revízie fondov v r. 2010)

Termín: pôvodný termín 30. 6. 2014 nedodržaný z dôvodov iných prác, na úlohe pracovať priebežne

Zodpovedný: Mgr. I. Havlice

 

6. Fotodokumentácia zbierok

 

  • Priebežná fotodokumentácia zbierok a prevod do elektronickej formy do databázy BACH –

prírastky a starší zbierkový fond.

Termín: v texte

Zodpovední: kustódi fondov

 

7. Elektronické spracovanie zbierok

 

- Doplňovanie údajov a zosúladenie záznamov o zbierkach v elektronickej podobe po konverzii dát z programu BACH do programu ESEZ 4G Online s metodikou katalogizačného modulu podľa požiadaviek správcu ESEZ 4G Slovenského národného múzea a firmy Edico

Zodpovední: CE, kustódi fondov

 

Druhostupňové spracovanie zbierkových predmetov z fondu geológia

Z: Levendovský

 

Druhostupňové spracovanie starších zberov a nákupov obojživelníkov v programe BACH a ESEZ 4G.

Z: Krišovský

 

Dokončenie spracovania starších zbierok z fondu paleontológia

Z: Ledvák

 

Dokončenie spracovania starších zbierok z fondu botanika do programu Bach pre potreby prírodovedného odboru a centrálnej evidencie.

Z: Sitášová

 

 

  • pokračovanie v spracovávaní zbierok v systéme BACH

Termín: priebežne

Z: odborní pracovníci

 

Projekt Digitálne múzeum

 

- Zabezpečiť v súčinnosti s odbornými pracovníkmi VSM a externou firmou realizujúcou snímanie zbierkových predmetov zaradených do digitalizácie v rámci NP Digitálne múzeum priebeh Aktivity: snímanie po stránke dokumentácie podľa požiadaviek DC Múzea SNP v Banskej Bystrici.

Zodpovední: CE, kustódi fondov

 

- Prednostné spracovanie databázy v Online systéme ESEZ – I. a II. stupňová evidencia zbierok podľa počtov a výberu z jednotlivých fondov, vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci na projekte Digitálne múzeum (2012 – 2015) a harmonogramu digitalizácie

Termín: do ukončenia digitalizácie

Zodpovední: kustódi fondov

 

- Príprava, výber a prevoz zbierok k digitalizácii a súčinnosť pri samotnej digitalizácii

Termín: podľa harmonogramu digitalizácie

Zodpovední: kustódi fondov

 

- Príprava, výber a prevoz zbierok k digitalizácii a súčinnosť pri samotnej digitalizácii

Havlice - Výtvarné umenie - 665 ks

- Zlatníctvo – 109 ks

Kovács - Historický nábytok a bytové doplnky – 173 ks

Kovolejárstvo – 90 ks

Buganová - Národopis I. II. v počte 300 ks

Termín: do ukončenia digitalizácie

 

- Spracovanie, resp. skompletizovanie údajov zbierok v systéme ESEZ vybraných na digitalizáciu vo fonde militárie, cechy (90 ks)

Termín: január - február 2015

Z: Mgr. M. Jarinkovič, PhD.

 

8. Ochrana a údržba zbierkových fondov

 

MIKLUŠOVA VÄZNICA, RODOŠTO, KAZEMATY

- Údržba expozícií pred letnou sezónou

Zodpovední: pracovníci HO a TPO

 

PRÍRODA KARPÁT

- Údržba expozície pred letnou sezónou

Zodpovední: pracovníci PO a TPO

 

STOROČIA V UMENÍ

- Údržba expozície pred letnou sezónou, čiastočné reinštalácie

- Zabezpečenie prípravy exponátov na plynovanie proti hubám, plesniam, červotočom

Termín: máj – jún 2015

Zodpovední: odborní pracovníci

 

Práce v depozitároch – spracovanie a uloženie jednotlivých zbierok

Termín: priebežne

Zodpovední: kustódi fondov

 

Uloženie a kontrola prírodovedných zbierok a podľa potreby oprava starších zoologických exemplárov.

Z: Krišovský

 

Plynovanie depozitárov prírodovedných zbierok v rámci každoročnej údržby

Z: PO a TPO

 

Práce v depozitároch – spracovanie a uloženie jednotlivých zbierok

Termín: priebežne

Zodpovední: kustódi fondov

 

V prípade úspešnosti žiadosti o revitalizáciu depozitárnych priestorov fondu výtvarného umenia

realizovať práce s inštaláciou nových depozitárnych úložných systémov (uvoľnenie priestorov,

a ukladanie zbierkových predmetov)

Termín: marec – december

Zodpovední: Havlice, TPO, KD VSM

 

Spolupráca s Agentúrou regionálneho rozvoja pri príprave projektu na revitalizáciu depozitára Košice – Šaca.

Termín: február

Zodpovední: Dudaš, Havlice, Jarábek, Pollák

 

8. a) Iné úlohy

 

Sťahovanie pracovísk zo Strojárenskej 3 (CE, Propagačné odd., Správa budov, Ekonomické odd., Sekretariát a riaditeľstvo) do podkrovia Historickej účelovej budovy.

Termín: 1. polrok 2015

Zodpovedný: Dudaš

 

9. Konzervovanie a reštaurovanie zbierok

 

Konzervátorská dielňa VSM podľa osobitného finančného a časového harmonogramu:

 

Konzervovanie a reštaurovanie zbierkových predmetov z fondu závesných obrazov

Zodpovední: Mgr. Havlice, Levendovská, Halčinová, Jarábek

 

Konzervovanie a reštaurovanie zbierkových predmetov z fondu drevených plastík a sakrálnej architektúry.

Zodpovední: Mgr. Havlice, Levendovská, Halčinová, Jarábek

 

Konzervovanie a reštaurovanie zbierkových predmetov z fondu historickej tlače a máp

Zodpovední: Mgr. Papáč, Jarábek

 

Konzervovanie a reštaurovanie zbierkových predmetov z fondu národopisu

Zodpovední: PhDr. Bugánová, Bosáková, Jarábek

 

Konzervovanie a reštaurovanie zbierkových predmetov z fondu archeologického

Zodpovední: PhDr. Gašaj, Bosáková, Mgr. Urbančíková, Jarábek

 

Konzervovanie a reštaurovanie zbierkových predmetov z fondu historických kníh

Zodpovední: Zavatzka, Jarábek

 

Konzervovanie a reštaurovanie zbierkových predmetov z fondu zlatníctva

Zodpovední: Mgr. Havlice, Mgr. Urbančíková

 

Konzervovanie a reštaurovanie zbierkových predmetov z fondu historického nábytku

Zodpovední: Kovács, Macurak

 

Konzervovanie a reštaurovanie zbierkových predmetov z fondu historického textilu

Zodpovední: Bosáková

 

Konzervovanie a reštaurovanie zbierkových predmetov z fondu militárií

Zodpovední: Mgr. Jarinkovič, Mgr. Urbančíková

 

Konzervovanie a reštaurovanie zbierkových predmetov z fondu numizmatiky

Zodpovední: Mgr. Urbančíková

 

Konzervovanie a reštaurovanie zbierkových predmetov z fondu kovolejárstva

Zodpovední: Kovács, Mgr. Urbančíková

 

Čistenie a konzervovanie zbierkových predmetov, manipulácia s nimi pri ich digitalizácii v rámci projektu Digitálne múzeum

 

Čistenie zbierkových predmetov v stálych expozíciách, kontrola stavu zbierkových predmetov v jednotlivých expozíciách a depozitároch, spoluúčasť pri inštaláciách zbierkových predmetov na výstavách, reinštaláciách a sprievodných akciách VSM.

Zodpovední: kustódi fondov a reštaurátori VSM

Zabezpečiť reštaurovanie a konzervovanie nálezov z archeologických výskumov v Rankovciach a v Košiciach – Kováčska 24 v konzervátorskej a reštaurátorskej dielni v Košiciach

Z: Gašaj, Rákoš