Mapa | info@vsmuzeum.sk
OFICIÁLNE STRÁNKY VÝCHODOSLOVENSKÉHO MÚZEA V KOŠICIACH
Východoslovenské múzeum
MÚZEUM EXPOZÍCIE VÝSTAVY PODUJATIA OSTROVY KULTÚRY KNIŽNICA OTVÁRACIE HODINY NOVINKY KONTAKT PROJEKTY
Výstava: (od 18.07.2024 do 18.07.2024)
História
Zoznam zamestnancov
Priestory na prenájom
Vedecko - výskumná činnosť
Zborníky, odborná publikačná činnosť
Odborno - metodická činnosť
Propagačná a informačná činnosť
Práca so zbierkami
Konferencie, semináre
Kluby
Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
Zmluvy
Zmluvy nájme o nebytových priestorov
Zmluvy o výpožičke
Zmluvy o spolupráci
Zmluvy o komisionálnom predaji
Dohody
Zverejňovanie faktúr
Oznámenie protispoločenskej činnosti
Profil verejného obstarávateľa
Nadlimitné zákazky
Podlimitné zákazky
Zákazky s nízkou hodnotou
Výzvy na predloženie ponuky
Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní
Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou
Súhrnné správy
Dokumenty
Cenník manipulačných poplatkov a bádateľský poriadok
Povinné informácie
Plán verejného obstarávania na rok 2019
Informácie o debarierizácií VSM

Propagačná a informačná činnosť

METODICKÝ DEŇ

Spolupráca s Referátom školstva Magistrátu mesta Košice pri príprave metodického dňa pre učiteľov dejepisu a biológie. Prehliadka expozícií Košický zlatý poklad, výstavy Boje o dargovský priesmyk a oslobodenie Košíc pre učiteľov ZŠ.

Termín: 3. 2. 2015

Zodpovední: Semanová, pracovníci HO, PO

 

SVIATOK SV. VALENTÍNA

Pri zakúpení akýchkoľvek vstupeniek v budove na Námestí Maratónu mieru 2 zamilované páry pozývame na romantický intergalaktický výlet na EXOPLANÉTY – výstavu Jána Zoričáka.

Termín: 14. 2. 2015

Zodpovedná: Semanová

 

DEŇ NARCISOV

Termín: apríl 2015

Zodpovední: lektorská služba, pracovníci VSM

 

DEŇ ZEME

podujatie zamerané na ekoaktivity, ochranu životného prostredia, environmentálnu výchovu pre ZŠ a verejnosť.

Termín: apríl 2015

Zodpovední: PO

 

KOŠICKÁ HUDOBNÁ JAR

V spolupráci so Štátnou filharmóniou Košice zabezpečiť v rámci Košickej hudobnej jari koncert v podkroví HÚB.

T: 21. 4. 2015

Z: Smatanová

 

KOŠICKÝ GULÁŠ

Termín: 8. máj 2015

Zodpovedný: PhDr. R. Pollák

 

MEDZINÁRODNÝ DEŇ MÚZEÍ - KOŠICKÁ NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ

Príprava a organizačné zabezpečenie podujatia v expozíciách VSM. Zabezpečiť prípravu stanovíšť podľa dohodnutého scenára, propagáciu a média, rekvizity a fotodokumentáciu.

T: máj 2015

Z: pracovníci VSM

 

HRAJ O CENU VÝCHODOSLOVENSKÉHO MÚZEA

zábavno-historické dopoludnie pre žiakov ZŠ v spolupráci s CVČ na Kórejskej 1

Miesto: Galéria bašta

T: máj 2015

Z: Semanová, odborní pracovníci VSM

 

MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ

akcia určená pre deti MŠ, ZŠ s využitím aktuálnych vystav

Termín: jún 2015

Zodpovední: Semanová, pracovníci VSM

 

ZLATÁ HORÚČKA V MÚZEU

ryžovanie zlata

Termín: jún 2015

Zodpovední: PO, Semanová

 

DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA

sprievodné akcie

Termín: september 2015

Zodpovední: pracovníci VSM

 

VLAKOM DO MÚZEÍ A GALÉRIÍ

podujatie určené pre organizované skupiny v spolupráci s MK SR a ŽSR

T: jar a jeseň 2015

Z: lektori, Semanová

 

NOC V ZAJATÍ KATA

náučno-zábavná noc s katom Miklušom, príprava programu akcií pre deti a mládež

Termín: august 2015

Zodpovední: Mgr. M. Jarinkovič, PhD., Mgr. M. Konečný, PhD., Mgr. R. Papáč

 

NÁVŠTEVA V STREDOVEKU

Popoludnie plné prekvapení a zábavy. Príprava programu.

Termín: september 2015

Zodpovední: Mgr. M. Jarinkovič, PhD., Mgr. M. Konečný, PhD.

 

Podujatia mimo VSM:

 

NÁVRAT NA VÁRHERGY v Nižnej Myšli. Príprava a realizácia podujatia na archeologickej lokalite v spolupráci s Obecným úradom v Nižnej Myšli a občianskym združením Collegium Myssle

Termín: júl 2015.

Zodpovedný: Mgr. J. Rákoš

 

VÍTANIE BOCIANOV V OBCI BUZICA, ZEMPLÍNSKE HRADIŠTE A NESVADY

Termín: apríl/2015

Akcia bude realizovaná v spolupráci s obcami a ZO SZOPK Bocian.

 

NOC NETOPIEROV

Termín: september/2015

Miesto: Jasovská jaskyňa, areál Katovej bašty

Akcia bude realizovaná v spolupráci so Správou Jasovskej jaskyne a Spoločnosťou pre ochranu netopierov na Slovensku.

 

BIRDWATCHING - POZOROVANIE MIGRÁCIE VTÁKOV

Termín: október/2015

Miesto: Košická kotlina

V rámci Európskych dní vtáctva 2015 zorganizujeme podujatie zamerané na sledovanie migrácie vtákov na ornitologicky významnom území.

Akcia bude realizovaná v spolupráci so  SOS/BirdLife Slovensko a Univerzitou Veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach.