Mapa | info@vsmuzeum.sk
OFICIÁLNE STRÁNKY VÝCHODOSLOVENSKÉHO MÚZEA V KOŠICIACH
Východoslovenské múzeum
MÚZEUM EXPOZÍCIE VÝSTAVY PODUJATIA OSTROVY KULTÚRY KNIŽNICA OTVÁRACIE HODINY NOVINKY KONTAKT PROJEKTY
Výstava: (od 23.04.2024 do 23.04.2024)
História
Zoznam zamestnancov
Priestory na prenájom
Vedecko - výskumná činnosť
Zborníky, odborná publikačná činnosť
Odborno - metodická činnosť
Propagačná a informačná činnosť
Práca so zbierkami
Konferencie, semináre
Kluby
Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
Zmluvy
Zmluvy nájme o nebytových priestorov
Zmluvy o výpožičke
Zmluvy o spolupráci
Zmluvy o komisionálnom predaji
Dohody
Zverejňovanie faktúr
Oznámenie protispoločenskej činnosti
Profil verejného obstarávateľa
Nadlimitné zákazky
Podlimitné zákazky
Zákazky s nízkou hodnotou
Výzvy na predloženie ponuky
Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní
Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou
Súhrnné správy
Dokumenty
Cenník manipulačných poplatkov a bádateľský poriadok
Povinné informácie
Plán verejného obstarávania na rok 2019
Informácie o debarierizácií VSM

Vedecko - výskumná činnosť

I. VEDECKO – VÝSKUMNÁ ČINOSŤ

 

A. Hlavné úlohy

 

Prírodovedný odbor

 

Úloha č. 1

Názov úlohy: Vývoj populácie bociana bieleho (Ciconia ciconia) na Slovensku

Riešiteľ: RNDr. Miroslav Fulín, CSc.

Doba trvania: dlhodobá

Úlohy na rok 2015:

Koordinácia sčítania hniezd a mláďat bociana bieleho. Súčasťou aktivít bude metodická pomoc pri prekládkach hniezd pracovníkom energetiky (VSE a. s. a SSE a. s.).

Výstup:

 • evidencia a dokumentácie hniezd bociana bieleho na Slovensku v roku 2015

 • informačný spravodaj o stave populácie za rok 2014

 • prezentácia problematiky formou putovnej výstavy

 • koordinácia aktivít ekovýchovného programu Bocian v rámci Slovenska a Maďarska

 

Úloha č. 2

Názov úlohy: Invázne botanické druhy v regióne východného Slovenska

Riešiteľ: RNDr. Eva Sitášová, PhD.

Doba trvania: dlhodobá

Úlohy na rok 2015:

Zhodnotenie súčasného stavu a monitoring výskytu inváznych botanických druhov v osobitne nechránenej krajine východoslovenského kraja.

Výstup:

 • napĺňanie databázy o výskyte inváznych druhov v spolupráci so štátnou ochranou prírody

 • terénny prieskum

 • návrhy praktického manažmentu

 • popularizácia ochrany prírody a šírenie poznatkov medzi širokou verejnosťou a aktívne zapojenie sa do ochrany životného prostredia - výstava

 • publikačná činnosť

 • ekovýchovné stretnutia so školami a s verejnosťou

 

Úloha č. 3

Názov úlohy: Paleontologický prieskum okolia Košíc

Riešiteľ: Mgr. Peter Ledvák, PhD.

Doba trvania: 2015-2018

Úloha je zameraná na zber skamenelín z paleontologických lokalít širšieho okolia Košíc resp. Košického kraja a zhodnotenie ich súčasného stavu.

Úlohy na rok 2015:

Výstup:

 • rozšírenie paleontologickej zbierky o skameneliny z lokalít regiónu Košíc a východného Slovenska.

 • V prípade zaujímavých nálezov budú informácie o nich publikované v zborníku Natura Carpatica, alebo v iných periodikách.

 

Úloha č. 13

Názov úlohy: Zhodnotenie geologických zbierok Východoslovenského múzea

a spracovanie katalógu

Riešiteľ: Bc. Stanislav Levendovský

Doba trvania: 2011-2013 (úloha predĺžená do r. 2015)

Úlohy na rok 2015:

Spracovanie katalógu zbierok VSM z fondu geológia (ložiská). Spracovanie minerálov z ložísk na Slovensku a v zahraničí)

Výstup:

 • Katalóg geologických zbierok Východoslovenského múzea (mineralógia, drahé kamene, petrografia, ložiská).

 

Historický odbor

 

 

Úloha č. 5

Názov úlohy: Výskum opevnenej osady otomanskej kultúry v Nižnej Myšli

Riešiteľ: PhDr. Dárius Gašaj, odborná spolupráca Mgr. Ján Rákoš

Doba trvania: 2010 – 2011 – úloha presunutá z roku 2011

Úlohy na rok 2015:

Dopracovať výskumnú dokumentáciu z výskumu v roku 2013 a odovzdať ju na PÚ. Pokračovať v terénnom výskume lokality na západnom a severozápadnom predpolí osady.

Výstup:

 • výskumná dokumentácia a príspevok do AVANS-u za rok 2015.

 

Úloha č. 6

Názov úlohy: Sídlisko z doby rímskej v Trstenom pri Hornáde

v kontexte osídlenia údolia rieky Olšava

Riešiteľ: Mgr. Ján Rákoš

Doba trvania: 2015-2020

Úlohy na rok 2015:

Spracovanie nálezov z výskumu v Trstenom pri Hornáde v roku 1980.

 

Úloha č. 7

Názov úlohy: Pohostinské zariadenia a hotely v Košiciach od začiatku 19. storočia

do roku 1918

Riešiteľ: Mgr. Richard Papáč

Doba trvania: 2013 - 2015

Úlohy na rok 2015:

Pokračovať vo výskume pôsobenia a činnosti košických reštaurácií, hotelov a krčiem v 19. storočí so zameraním na štúdium dobových košických novín Kaschau Eperieser Kundschafts blatt - roky 1864-1871. Budovanie pramennej databázy a príprava štúdie.

Výstup:

 • spracovanie štúdie (2015)

 

Úloha č. 11

Názov úlohy: Prvá svetová vojna a východné Slovensko. Štúdium materiálu, zber memorabílií

Riešiteľ: Mgr. Martin Jarinkovič, PhD.

Doba trvania: 2014-2018

Úlohy na rok 2015:

Pokračovať v spracovávaní vojnového denníka Viliama Bodenlósa.

Výstupy:

 • Dokončenie príspevku pre  zborník Historica Carpatica

 

Úloha č. 15

Názov úlohy: Dejiny mäsiarskych cechov v Košiciach a ich písomné pamiatky v zbierkach

Východoslovenského múzea. Katalóg

Riešiteľ: PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD.

Doba trvania: 2012 – 2014 (úloha sa predlžuje do r. 2015)

Úlohy na rok 2015:

Príprava katalógu do tlače. Vypracovanie projektu na vydanie katalógu v roku 2016.

Výstup:

 • Ukončenie rukopisu katalógu

 

 

Umelecko-historický odbor

 

Úloha č. 12

Názov úlohy: Monitoring kultových miest

Riešiteľ: PhDr. Klaudia Buganová

Doba trvania: dlhodobo

Popis: dokumentácia vo vytypovaných lokalitách v regiónoch

Úlohy na rok 2015:

 • výskum v teréne podľa prísunu finančných prostriedkov

 • výroba dokumentárneho filmu v spolupráci s RTVS – relácia Orientácie

 • spracovanie databázy a textu pre kapitoly knihy Príbehy o malých sakrálnych pamiatkach

 • odovzdanie materiálovej štúdie HC 2015 (presunuté z r. 2014)

 

Úloha č. 14:

Názov úlohy: Košické fotoateliéry po roku 1945

Riešiteľ: Mgr. Dušan Béreš

Doba trvania: 2013 - 2015

Popis úlohy: Mapovanie činnosti košických fotoateliérov po roku 1945.

Úlohy na rok 2015:

 • doplnenie údajov štúdiom dennej tlače z obdobia rokov 1945 - 1990

 • zhromažďovanie údajov o fotografických výstavách a katalógoch ako výsledkoch tvorby niektorých fotografov

 • odovzdanie správy z realizovaného výskumu HC 2015 (presunuté z r. 2014)

 

B. Iné úlohy

 

Prírodovedný odbor

 

1. Inventarizácia výskytu obojživelníkov na vybraných lokalitách v Košickej kotline

Monitoring výskytu obojživelníkov na vybraných lokalitách v Košickej kotline. Prehľad druhov, stav ochrany a ohrozenia na mapovaných lokalitách.

Termín: 2015

Zodpovedný: RNDr. Peter Krišovský

 

2. Biodiverzita a populačné trendy rastlinných a živočíšnych druhov

Kolektívna vedecko-výskumná úloha odborných pracovníkov

Spôsob realizácie: terénny prieskum, dokumentácia terénneho výskumu, spracovanie terénnych záznamov a následná konfrontácia s prírodovedným zbierkovým fondom múzea.

Výstup:

 • zbierkotvorná činnosť

 • dokumentačná činnosť (fotodokumentácia)

 • publikačná činnosť

 • výstupy pre odborné inštitúcie a verejnosť (propagačný materiál - edícia)

 • ekovýchovné aktivity v múzeu

Plnenie tejto dlhodobej úlohy je spojene s plnením hlavných a čiastkových krátkodobých úloh.

Doba trvania: dlhodobá (2012-2016)

Zodpovední: RNDr. Eva Sitášová, PhD., RNDr. Miroslav Fulín, CSc., RNDr. Peter Krišovský

 

3. Monitoring výskytu plšíka lieskového (Muscardinus avellanarius) v Košickej kotline

Termín: 2015

Zodpovedný: RNDr. Peter Krišovský

 

4. Odchyt a krúžkovanie vtákov na ornitologickom stacionári Drienovec v rámci sledovania jarnej a jesennej migrácie vtáctva

Termín: 2015

Zodpovední: RNDr. M. Fulín, CSc., RNDr. P. Krišovský

 

5. Evidencia denných motýľov v zbierkach Východoslovenského múzea

Evidencia starších zberov denných motýľov v zbierkach Východoslovenského múzea. Spracovanie na evidenčné karty a v programe ESEZ 4G

Termín: 2015

Zodpovedný: RNDr. P. Krišovský

 

6. Monitoring výskytu netopierov v Jasovskej jaskyni

Termín: 2015

Zodpovedný: RNDr. M. Fulín, CSc.

 

7. Monitoring zimovísk netopierov a vyhľadávanie letných úkrytov pomocou detektorov

Spolupráca so Skupinou pre ochranu netopierov a Správou slovenských jaskýň.

Termín: 2015

Zodpovedný: RNDr. M. Fulín, CSc.

 

8. Inventarizačný zoologický a botanický prieskum Košickej kotliny od Košíc na východ

Termín: 2015

Zodpovední: RNDr. E. Sitášová, PhD., RNDr. M. Fulín, CSc.

 

9. Zhodnotenie a revízia paleontologickej zbierky Východoslovenského múzea

Doba trvania: 2015-2016

Zámerom úlohy je determinovať 1115 kusov skamenelín uložených v zbierkach Východoslovenského múza. Staré paleontologické zbery budú preurčené podľa v súčasnosti platných pravidiel systematiky a názvoslovia. Revíziou skamenelín sa zároveň určí ich zachovanie a hodnota.

Výstupom bude katalóg paleontologickej zbierky, ktorý bude prístupný pre odbornú verejnosť na webe múzea.

Zodpovedný: Mgr. Peter Ledvák, PhD.

 

Historický odbor

 

10. Realizácia záchranných a pamiatkových archeologických výskumov v historickom jadre mesta a v jeho okolí

Spracovanie výskumnej dokumentácie z pamiatkového archeologického výskumu Hlavná 63 - Kováčska 24, realizovaného v závere roka 2014.

Zodpovedný: PhDr. Dárius Gašaj

 

11. Realizácia archeologického výskumu na vedecké a dokumentačné účely v katastri obce Rankovce.

Spracovanie výskumnej dokumentácie za rok 2014.

Termín: august 2015

Zodpovední: PhDr. Dárius Gašaj, Mgr. Ján Rákoš

 

Umelecko-historický odbor

 

12. Dary a pozostalosti v prvých rokoch existencie Východoslovenského múzea

Identifikácia a spracovanie darov a pozostalosti vo fondoch výtvarného umenia z prvých rokov existencie Východoslovenského múzea. Obdobie rokov 1872 – 1920, Bubics, Dezsewffy a ďalší.

Doba trvania: 2012 – 2015

Úlohy na rok 2015:

- pokračovanie v priebežnej identifikácii a spracovaní zbierkových predmetov získaných darmi

v databáze BACH fondu výtvarného umenia

- spracovanie v databáze BACH fondu výtvarného umenia

príprava štúdie (HC 2015)

Zodpovedný: Mgr. Ivan Havlice

 

13. Historické zlievarne a ich produkty

Pokračovanie vo výskume historických zlievarní a ich produktov na území východného Slovenska v dobovej tlači a literatúre, s dôrazom na existujúci zbierkový fond kovolejárstva vo VSM.

Doba trvania: 2012 - 2014

Úlohy na rok 2015:

- Pokračovanie vo výskume historických zlievarní a ich produktov podľa vyhotovenej bibliografie.

- Pokračovanie v spracovaní v databáze Bach fondu kovolejárstva

- Odovzdanie štúdie HC 2015 (presunuté z r. 2014)

Zodpovedný: Daniel Kovács

 

14. Takí boli naši dedovia

Spracovanie databázy osobných údajov, dobových dokumentov a pamiatok (fotografií, krstných listov, denníkov, vyznamenaní...) Košičanov a obyvateľov Košického kraja, účastníkov bojov v I. sv. vojne;

Úlohy na rok 2015:

 • Dopĺňanie databázy účastníkov 1. svetovej vojny v rámci Košického kraja a spracovanie ich biografických údajov a pozostalosti v elektronickej podobe.

 • Správa z výsledkov projektu (HC 2015), vydanie katalógu (v závislosti od počtu materiálu a podania projektu)

Zodpovedný: Mgr. Dušan Béreš