Mapa | info@vsmuzeum.sk
OFICIÁLNE STRÁNKY VÝCHODOSLOVENSKÉHO MÚZEA V KOŠICIACH
Východoslovenské múzeum
MÚZEUM EXPOZÍCIE VÝSTAVY PODUJATIA OSTROVY KULTÚRY KNIŽNICA OTVÁRACIE HODINY NOVINKY KONTAKT PROJEKTY
Výstava: (od 23.07.2024 do 23.07.2024)
História
Zoznam zamestnancov
Priestory na prenájom
Vedecko - výskumná činnosť
Zborníky, odborná publikačná činnosť
Odborno - metodická činnosť
Propagačná a informačná činnosť
Práca so zbierkami
Konferencie, semináre
Kluby
Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
Zmluvy
Zmluvy nájme o nebytových priestorov
Zmluvy o výpožičke
Zmluvy o spolupráci
Zmluvy o komisionálnom predaji
Dohody
Zverejňovanie faktúr
Oznámenie protispoločenskej činnosti
Profil verejného obstarávateľa
Nadlimitné zákazky
Podlimitné zákazky
Zákazky s nízkou hodnotou
Výzvy na predloženie ponuky
Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní
Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou
Súhrnné správy
Dokumenty
Cenník manipulačných poplatkov a bádateľský poriadok
Povinné informácie
Plán verejného obstarávania na rok 2019
Informácie o debarierizácií VSM

ZBORNÍKY

A. Zborníky, katalógy, publikácie

 

1. Zborník Natura Carpatica 56/2015

Redakčná príprava a uzávierka: august 2015

Grafická a technická príprava do tlače: september 2015

Tlač: október 2015

Zodpovední: RNDr. M. Fulín, CSc., redakčná rada, p. Mária Semjanová

 

2. Zborník Historica Carpatica 46/2015

Príprava rukopisu zborníka, redakčná uzávierka, zabezpečenie recenzií, korektúry: september 2015

Grafická a technická príprava do tlače: október 2015

Tlač: november 2015

Zodpovední: PhDr. D. Gašaj, Mgr. M. Jarinkovič, PhD., M. Semjanová

 

3. Šuster drž sa svojho kopyta

Propagačná publikácia (brožúra) k výstave v Dome remesiel.

Termín: máj 2015

Zodpovedný: PhDr. D. Gašaj, Mgr. M. Jarinkovič, PhD.

 

4. Od ihly po šijací stroj

Krajčíri a obchodníci s textilom v Košiciach v minulosti. Propagačný slovensko-anglický bulletin k výstave a prezentovaných exponátov s farebnou obrazovou prílohou.

Termín: august 2015

Zodpovedná: PaedDr. U. Ambrušová, PhD.

 

5. Príbeh chrámu múz – Historická účelová budova VSM

Príprava reprezentačnej publikácie.

Zodpovední: PhDr. R. Pollák, PhDr. D. Gašaj, Mgr. I. Havlice

NATURA CARPATICA

HISTORICA CARPATICA

ODBORNÁ PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

B. Odborná publikačná činnosť

 

Výstupy z vedecko-výskumných úloh a inej odbornej činnosti budú publikované v odborných zborníkoch Východoslovenského múzea, v odborných časopisoch Múzeum, Pamiatky a múzeá a v iných špecializovaných odborných zborníkoch a časopisoch.

Zodpovední: odborní pracovníci

 

Papáč R: Pohostinské zariadenia a hotely v Košiciach od začiatku 19. storočia do roku 1918, pre HC.

Ambrušová U.: Kniha cechu mäsiarov rokov 1788-1871, pre časopis Múzeum (úloha presunutá z r. 2014).

Jarinkovič M.: Vojnový denník Viliama Bodenlósa, pre HC.

Gašaj D.-Rákoš J.: Výskum žiarového pohrebiska z doby rímskej v Rankovciach. AVANS v roku 2014.

Gašaj D.: Archeologický výskum domovej parcely Hlavná 64-Kováčska 24 v Košiciach, AVANS 2014.