Mapa | info@vsmuzeum.sk
OFICIÁLNE STRÁNKY VÝCHODOSLOVENSKÉHO MÚZEA V KOŠICIACH
Východoslovenské múzeum
MÚZEUM EXPOZÍCIE VÝSTAVY PODUJATIA OSTROVY KULTÚRY KNIŽNICA OTVÁRACIE HODINY NOVINKY KONTAKT PROJEKTY
Výstava: (od 30.05.2024 do 30.05.2024)
Európsky vedecko-výskumný program Horizont 2020
Tvorivá dielňa Identita, portrét, móda – projekt realizovaný Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave, financovaný z fondov KEGA MS SR.

PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE - HUSKROUA/1001/049
Konferencia v Mukačeve
Tlačová konferencia Sárospatak
Tlačová konferencia Košice
PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE HU-SK 0801/0045
PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE HU SK 0801/ 0045
Spoločné aktivity - Joint activities
Kurz vzdelávania, príprava prieskumov a poradenstvo - Remuneration for lecturers on educational courses, conferences, for survey preparation and advice
Príprava štúdií, štatistík, databáz a prieskumov - Preparation of studies, statistics, databases and surveys
Manipulačná starostlivosť o územie spojená s rozvojom technológií – Handling the area with care together with the development of technology – external services, care of the area using internal sources, care of the area using chemicals. Practical activiti
Príprava konfernecií a seminárov - Preparation of conferences and seminars
Menežment projektu - Management of projekt
Ekovýchovné aktivity - Eco-educational activities
Publicita - Publicity
PROJEKT INTERREGG
Dvojjazyčný propagačný materiál
Likvidácia inváznych rastlín
Rekultivácia plôch
Konzultácie v Maďarsku
Noc chrapkáčov
Noc netopierov
Odborné pracovné stretnutie
Ornitologický stacionár Drienovec
Poznatky a osvetová činnosť
Pracovné stretnutie Brzotín
Pracovný seminár AGGTELEK
Prieskum Zádiel
Závery a odporúčania pre manažment vybraných častí územia NP Slovenský kras - Conclusions and recommendations for the management of selected parts of the Slovenský Karst NP area
Projekt FPU: 16-622-04311 - Poznatky z hniezd orlov krikľavých
Paleontologický výskum na južnom Slovensku

 

  Závery a odporúčania pre manažment vybraných častí územia NP Slovenský kras

 

Na základe spracovaných analýz spoločenstiev vybraných druhov dospeli jednotliví riešitelia k nasledovným odporúčaniam pre manažment spracovaných plôch so zovšeobecnením pre podobné krajinné celky v celom území NP Slovenský kras.

 

1. rozsiahle stepné a lesostepné xerotermné biotopy

Tento biotop bol zastúpený v našom prieskume lokalitami Plešivec - Hámor, Kečovské škrapy a Domické škrapy. Ide o komplex rozsiahlych stepných a lesostepných biotopov, ktoré vznikli na výrazných svahoch pravdepodobne v dôsledku historického odlesnenia a následnej degradácie pôdneho profilu. V štruktúre biotopu prevládajú stepné plôšky s vystupujúcim horninovým podložím v kombinácii s plôškami solitérnych drevín až menších skupín stromov a krov. Kombinácia suchých krovinatých škrapových biotopov a pasienkov (Domické a Kečovské škrapy, Nad Novým Hámrom, Plešivská planina) s mezofilnými lúkami a mokraďami (Pod Fabiánkou, Kráľova studňa) poskytuje vhodné podmienky pre vývin veľmi pestrého spoločenstva rastlín a živočíchov.

- Pre zachovanie optimálnej štruktúry spoločenstiev je potrebné udržanie mozaikovitosti mikrohabitatov so zastúpením obnaženého horninového substrátu a stepných plôšok.

- Ako vhodný manažment navrhujem občasné prepásanie rožného dobytka redukujúce krovinové zárasty. 

- motýľ Nepris rivularis na súčasných miestach výskytu má optimálne podmienky pre vývin a žiaden manažment nie je zatiaľ potrebný.

- Všetky ostatné zákonom chránené a ohrozené druhy motýľov vyžadujú tradičné extenzívne pasenie na suchých aj vlhkých lúkach.

- Ak nie je možné zabezpečiť pasienie dobytka na uvedených lokalitách, kosenie a mulčovanie je nevyhnutnou, aj keď menej vhodnou alternatívou pre udržannie biodiverzity motýľov v NP Slovenský kras.

- Pre druhy otvorených biotopov (napr. Chondrina clienta) je dôležité zachovať ich lesostepný charakter a zamedziť ich sukcesnému zarastaniu.

- Zachovanie existujúceho druhového spektra mäkkýšov na lokalitách si vyžaduje pravidelné kosenie

 

 

2. maloplošné xerotermné biotopy

Biotop zastúpený v prieskume lokalitami Kečovo – Kečovské lúky, xeroterm, čiastočne aj Kečovo – lúka extravilán. Ide o lokálne maloplošné biotopy viazané na vystupujúce podložie, extrémny svah a plytkú pôdu. Obklopujú ich rozsiahle plochy obhospodarovaných resp. opustených mezofilných až subxerofilných biotopov. Vzhľadom na špecifické podmienky sú spoločenstvá týchto biotopov odlíšené od okolitých lúčnych matríc.

- Vhodné je aplikovať manažment udržujúci typickú štruktúru nízkosteblovej stepi s obnaženým substrátom, najmä lokálne prepásanie.

 

3. rozsiahle mezofilné až subxerofilné lúčne a sadové biotopy

Rozsiahlejšie biotopy charakteru lúk, bývalých pasienkov, sadov a viníc zastúpené lokalitami Kečovské lúky, Kečovo lúka extravilán, Pod Fabiánkou – medza, Silička (starý sad), závrt pri Kečove, Kečovo – vinice, Domica – závrt pri ceste, z časti Silická Brezová – Okrajisko. Typickou črtou týchto biotopov je nízka intenzita alebo absencia manažmentu, ktorá sa prejavuje postupným sukcesným zarastaním, charakteristickým zastúpením solitérnych drevín (typicky ovocné stromy). 

- pre zachovanie príp. rekonštrukciu pestrých spoločenstiev je potrebné udržovať mikrohabitatovú pestrosť, zamedzovať rozsiahlejším sukcesným zárastom ale aj homogenizácii vegetácie prostredníctvom veľkoplošného mechanizovaného kosenia

- optimálne je zachovať plôšky rôznych sukcesných štádií a lokálne aplikovať pasenie dobytka.

- prípustná je obnova ovocných drevín, potrebné je ale zachovať lokálne staré a odumreté ovocné stromy

- zamedziť voľné vysypávanie jadrového krmiva, kukuričných klasov, sóje, siláži, zemiakov a pod. na plochu lúk ako krmiva pre poľovnú zver, dochádza k degradácii lúčnych spoločenstiev a ústupu pôvodných živočíšnych druhov z priestoru

- permanentne periodicky v roku likvidovať ohniská inváznych druhov rastlín

 

4. intenzívne obhospodarované mezofilné lúky

Rozšírený biotop širšieho extravilánu obcí, zastúpený lokalitami Silička - lúky, časť Silická Brezová – Okrajisko. Ide o intenzívne využívané agrocenózy lúk, prípadne s kombináciou pasenia hovädzieho dobytka. Biotop typický uniformnou vegetáciou.

- zextenzívniť menežment pre vytvorenie podmienok možnej regenerácie asociovaných spoločenstiev a nárast druhového bohatstva.

- pre udržanie ohrozeného druhu Maculinea arion pannonica, ktorý vyžaduje nízky bylinný a trávnatý podrast, je nevyhnutné zachovať tradičné pasenie na škrapových lúkach.

 

5. vlhké lúčne a lužné biotopy

Lokálne sa vyskytujúce biotopy v nadväznosti na zvýšenú pôdnu vlhkosť, zastúpené lokalitami Kečovo vyvieračka, PR Pod Fabiánkou, Pod Fabiánkou – okraj, Silica extravilán, Kráľov studňa.. Vzhľadom na ich lokálny výskyt a osobité podmienky hostia špecifické spoločenstvá, čím významne prispievajú k celkovej biodiverzite územia.

- Lúčne biotopy je vhodné extenzívne kosiť.

- Pre lužné bitopy (PR Pod Fabiánkou) odporúčame pasívny manažment nezasahovaním do centra biotopu

- likvidovať nastupujúce invázne spoločenstvá v okolitom prostredí

- pre zachovanie druhu Melitaea ogygia druhu  je veľmi vhodné extenzívne pasenie lúk alebo aj kosenie koncom leta jeden krát za rok.

 

6. lúčne habitaty  v poľnohospodárskej krajine.

Fungujú ako refúgia pre faunu otvorených habitatov a prostredníctvom biokoridorov, ktoré tu zastupujú hlavne líniové krajinnoštruktúrne prvky rôzneho druhu (poľné cesty, železničné násypy, brehové porasty potokov a pod.) sa môžu šíriť na iné vhodné habitaty. Príkladom takejto „lepidopterologickej enklávy“ je lokalita Buzica-hranica, kde sa nachádza lesostepná lokalita uprostred polí a je tu sústredený značný počet denných druhov motýľov a komplex lúk v oblasti Slanskej Huty (Irmasek a smer na Izru).

- pre prežívanie a ochranu druhov motýľov za najefektívnejší spôsob menežmentu odporúčame udržať bylinné spoločenstvo týchto lúk pred zarastením náletmi a inváznymi rastlinami kosením  v povegetačnom období.

 

  

 

Conclusions and recommendations for the management of selected parts of the Slovenský Karst NP area

 

On the basis of processed analyses of communities of selected species, individual researchers were led to make the following recommendations for management of the addressed areas with generalisation for similar countryside territories in the whole area of the Slovenský Karst NP.

 

1. Large steppe and forest steppe xerothermic biotopes

In our research, this biotope was represented by the locations Plešivec - Hámor, Kečovské grikes and Domické grikes.   It is a complex of large steppe and forest steppe biotopes created on distinctive slopes, probably as a consequence of historical deforestation and subsequent degradation of the soil profile.  The structure of the biotope is dominated by small steppe areas with a protrudingl heath areas whtforestation and subsequent degre achieved the follow results:solution of rocky bed in combination with small areas of solitary woods and smaller groups of trees and bushes.  The combination of dry, bushy grike-like biotopes and pastures (Domické and Kečovské grikes, Nad Novým Hámrom, Plešivská plateau) with mesophilic meadows and marshes (Pod Fabiánkou, Kráľova studňa) provide suitable conditions for the development of very colourful communities of plants and animals.

- To preserve the optimal structure of communities, it will be necessary to maintain the mosaic of microhabitats with exposed rocky substrate and small steppe areas.

- As suitable management, we suggest occasional pasturing of horned cattle to reduce bushy overgrowth. 

- in sites where it is currently present, the butterfly Nepris rivularis has optimal conditions for generation and no management is yet necessary.

- All other legally protected and endangered species of butterflies require traditional, extensive pasturing on dry as well as wet meadows.

- If it is not possible to ensure pasturing of cattle in the stated locations, then cutting and mulching is necessary although a less suitable alternative for sustaining the biodiversity of butterflies in the Slovenský Karst NP.

- With regard to open biotopes (e.g. Chondrina clienta), it is important to maintain their forest steppe nature and prevent its subsequent overgrowth.

- Maintenance of the existing species spectra of molluscs in the locations requires regular cutting.

 

2. small area xerothermic biotopes

Biotope represented in the research locations of Kečovo – Kečovské meadows, xerotherm, also partially at Kečovo – outskirt meadows.  These are local small area biotopes linked to the protruding bed, the extreme slope and shallow soil.  They are surrounded by large areas of cultivated or abandoned mesophilic to sub-xerophilic biotopes.  Due to the particular conditions, communities of these biotopes differ from the surrounding meadow matrices.

- It is suitable to apply management to maintain the typical structure of low-stem steppe with exposed substrate, mainly local pasturing.

 

 

3. large mesophilic to sub-xerophilic meadow and orchard biotopes

Larger biotopes with the character of meadows, former pastures, orchards and vineyards represented in the locations of Kečovské meadows, Kečovo outskirt meadows, Pod Fabiánkou – boundaries, Silička (old orchard), sinkhole next to Kečovo, Kečovo – vineyards, Domica – sinkhole next to the road, partially in Silická Brezová – Okrajisko.  A typical feature of these biotopes is low intensity or an absence of management which is apparent by the gradual subsequent overgrowth and the characteristic presence of solitary woods (typically fruit trees). 

- to maintain or restore the variety of communities, it is necessary to maintain  the micro-habitat variety, to prevent larger subsequent growth as well as to prevent homogenisation of the vegetation via large-area mechanised cutting

- it is optimal to maintain small areas of various subsequent stated and to locally apply pasturing of cattle.

- restoration of fruit trees is permitted, but it is necessary to locally maintain old and deteriorated fruit trees

- prevent free scattering of animal feed, corn husks, soya, silage, potatoes, etc on meadow areas as feed for hunt animals since it causes degradation of meadow communities and retreat of the original animal species from the area.

- liquidate the centres of invasive plant species permanently and periodically throughout the year

 

4. intensively cultivated mesophilic meadows

A prevalent biotope of wider village outskirts represented in the locations of Silička - meadows, partially in Silická Brezová – Okrajisko.  These are intensively used agrocenosis of meadows or in combination with cattle pasture. The biotope has typical uniform vegetation.

- extend management for the creation of conditions for possible regeneration of associated communities and increase the richness of species.

- for maintenance of the endangered species Maculinea arion pannonica, which requires low plant and grassy undergrowth, it is necessary to maintain traditional pasturing on grike meadows.

 

5. wet meadow and wetland biotopes

Locally present biotopes linked to increased soil humidity, represented in the locations of Kečovo Vyvieračka, Pod Fabiánkou NR, Pod Fabiánkou – edges, Silica outskirts, Kráľova Studňa.  Due to their local presence and particular conditions, they host specific communities which contribute significantly towards the overall biodiversity of the area.

- Meadow biotopes should be extensively cut.

- For wetland biotopes (Pod Fabiánkou NR) we recommend passive management by not interfering with the centre of the biotope

- liquidate the ingress of invasive communities in the surrounding area

- to maintain the species Melitaea ogygia, extensive pasturing of meadows or also cutting at the end of the summer once per annum is strongly recommended

 

6. meadow habitats in agricultural countryside

They function as refusion for fauna of open habitats and via bio-corridors, which are mainly represented here by lines of countryside structural elements of various types (field roads, railway embankments, growth on the banks of streams, etc), they can spread to other favourable habitats.  An example of such a "lepidopterological enclave“ is the location of  Buzica-border with a forest steppe location in the middle of the fields with a marked concentration of daytime species of butterfly and a complex of meadows in the area of Slanska Huta (Irmasek and the direction to Izra).

- for survival and protection of butterfly species, we consider the most effective method of management to be maintenance of plant communities in these meadows by preventing overgrowth by self-seeding plants and invasive plants using cutting during the post-vegetative period.