Mapa | info@vsmuzeum.sk
OFICIÁLNE STRÁNKY VÝCHODOSLOVENSKÉHO MÚZEA V KOŠICIACH
Východoslovenské múzeum
MÚZEUM EXPOZÍCIE VÝSTAVY PODUJATIA OSTROVY KULTÚRY KNIŽNICA OTVÁRACIE HODINY NOVINKY KONTAKT PROJEKTY
Výstava: (od 27.05.2024 do 27.05.2024)
Európsky vedecko-výskumný program Horizont 2020
Tvorivá dielňa Identita, portrét, móda – projekt realizovaný Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave, financovaný z fondov KEGA MS SR.

PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE - HUSKROUA/1001/049
Konferencia v Mukačeve
Tlačová konferencia Sárospatak
Tlačová konferencia Košice
PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE HU-SK 0801/0045
PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE HU SK 0801/ 0045
Spoločné aktivity - Joint activities
Kurz vzdelávania, príprava prieskumov a poradenstvo - Remuneration for lecturers on educational courses, conferences, for survey preparation and advice
Príprava štúdií, štatistík, databáz a prieskumov - Preparation of studies, statistics, databases and surveys
Manipulačná starostlivosť o územie spojená s rozvojom technológií – Handling the area with care together with the development of technology – external services, care of the area using internal sources, care of the area using chemicals. Practical activiti
Príprava konfernecií a seminárov - Preparation of conferences and seminars
Menežment projektu - Management of projekt
Ekovýchovné aktivity - Eco-educational activities
Publicita - Publicity
PROJEKT INTERREGG
Dvojjazyčný propagačný materiál
Likvidácia inváznych rastlín
Rekultivácia plôch
Konzultácie v Maďarsku
Noc chrapkáčov
Noc netopierov
Odborné pracovné stretnutie
Ornitologický stacionár Drienovec
Poznatky a osvetová činnosť
Pracovné stretnutie Brzotín
Pracovný seminár AGGTELEK
Prieskum Zádiel
Závery a odporúčania pre manažment vybraných častí územia NP Slovenský kras - Conclusions and recommendations for the management of selected parts of the Slovenský Karst NP area
Projekt FPU: 16-622-04311 - Poznatky z hniezd orlov krikľavých
Paleontologický výskum na južnom Slovensku

DVOJJAZYČNÝ OSVETOVO PROPAGAČNÝ MATERIÁL

Kľúčovým prostriedkom na oslovenie verejnosti v záujme napĺňania obsahu projektu bolo vydanie dvojjazyčného propagačného materiálu. Tvorí ho sedem samostatných problémových tém projektu (ochrana vybraných druhov – žaby, netopiere, vypaľovanie suchej trávy, prvá pomoc a rehabilitačná stanica pre handicapované jedince, monitoring vtákov – ornitologický stacionár Drienovec). Téma inváznych rastlín, problematika ich šírenia sa a likvidácie je spracovaná v troch samostatných celkoch. Textová a  obrazová časť materiálu vychádza z miestnych pomerov, týka sa bezprostredne spracovaného územia a tým vzrastá aj jeho výpovedná hodnota. Veľkosť materiálu podľa spôsobu použitia je možné využiť v rámci plošnej informovanosti na paneloch ako aj modifikovať na skladačku. Tým sa stáva jeho využitie praktickejšie a univerzálnejšie.

Materiál bol systematicky distribuovaný starostom obcí s možnosťou využitia na verejných oznamovacích tabuliach, príležitostne poskytovaný občanom na podujatiach realizovaných Správou NP Slovenský kras resp. realizátormi a gestormi projektu. Distribúcia prebiehala aj na hromadných podujatiach ako bol Zelený ostrov, Vedecká konferencia k výročiu založenia Biosférickej rezervácie, Vzdelávacie kurzy, Osvetovo propagačné podujatia, Pracovné odborné semináre, Odborné pracovné stretnutia. Materiál bol dodaný do informačných centier Správ NP Slovenský kras a NP Aggtelek, informačných centier sprístupnených jaskýň Domica, Jasov, Gombasek.