Mapa | info@vsmuzeum.sk
OFICIÁLNE STRÁNKY VÝCHODOSLOVENSKÉHO MÚZEA V KOŠICIACH
Východoslovenské múzeum
MÚZEUM EXPOZÍCIE VÝSTAVY PODUJATIA OSTROVY KULTÚRY KNIŽNICA OTVÁRACIE HODINY NOVINKY KONTAKT PROJEKTY
Výstava: (od 15.04.2024 do 15.04.2024)
Európsky vedecko-výskumný program Horizont 2020
Tvorivá dielňa Identita, portrét, móda – projekt realizovaný Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave, financovaný z fondov KEGA MS SR.

PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE - HUSKROUA/1001/049
Konferencia v Mukačeve
Tlačová konferencia Sárospatak
Tlačová konferencia Košice
PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE HU-SK 0801/0045
PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE HU SK 0801/ 0045
Spoločné aktivity - Joint activities
Kurz vzdelávania, príprava prieskumov a poradenstvo - Remuneration for lecturers on educational courses, conferences, for survey preparation and advice
Príprava štúdií, štatistík, databáz a prieskumov - Preparation of studies, statistics, databases and surveys
Manipulačná starostlivosť o územie spojená s rozvojom technológií – Handling the area with care together with the development of technology – external services, care of the area using internal sources, care of the area using chemicals. Practical activiti
Príprava konfernecií a seminárov - Preparation of conferences and seminars
Menežment projektu - Management of projekt
Ekovýchovné aktivity - Eco-educational activities
Publicita - Publicity
PROJEKT INTERREGG
Dvojjazyčný propagačný materiál
Likvidácia inváznych rastlín
Rekultivácia plôch
Konzultácie v Maďarsku
Noc chrapkáčov
Noc netopierov
Odborné pracovné stretnutie
Ornitologický stacionár Drienovec
Poznatky a osvetová činnosť
Pracovné stretnutie Brzotín
Pracovný seminár AGGTELEK
Prieskum Zádiel
Závery a odporúčania pre manažment vybraných častí územia NP Slovenský kras - Conclusions and recommendations for the management of selected parts of the Slovenský Karst NP area
Projekt FPU: 16-622-04311 - Poznatky z hniezd orlov krikľavých
Paleontologický výskum na južnom Slovensku

                                V rámci projektu sme dodávateľsky, jednorázovo realizovali kurz vzdelávania pre spolupracujúcich účastníkov a záujemcov o riešenú problematiku projektu. Realizátorom podujatia bol Tvorivý dom na vidieku v obci Drienovec. Podujatie sa uskutočnilo dňa 7.8.2010 s celodenným programom. Účasť na kurze bola pre spolupracovníkov ako aj pre širšiu verejnosť dobrovoľná. Organizácii podujatia predchádzalo zo strany realizátora oslovenie vopred vytypovaných účastníkov, externých spolupracovníkov a spoluriešiteľov pozvánkou s distribúciou základných propagačných materiálov k problematike šírenia inváznych rastlín. Cieľom kurzu bolo oboznámiť účastníkov so zámerom projektu, so súčasným stavom vývoja spoločenstiev na lokalitách vo výberových územiach, s výberom technológií na zabezpečenie trvalej udržateľnosti významných trávnatých spoločenstiev. Na konkrétnych príkladoch stavu územia bolo poukázané nebezpečenstvo vývoja inváznych druhov a spoločenstiev pre zachovanie priaznivého stavu plôch, druhovej diverzity a ochrany lokalít, ktoré sú v 3. a 4. stupni ochrany.

Kurz vzdelávania, príprava prieskumov a poradenstvo

          

Zámerom kurzu bola taktiež snaha projektového manažmentu získať od účastníkov praktické návody na riešenie kritického stavu a praktické poznatky z minulosti s realizáciou jednotlivých technologických postupov na vybratých územiach a druhoch (likvidácia mechanická jednorazová, opakovaná, kosením, mulčovaním, chemická a kombinovaná).

Doplňujúcou časťou podujatia bola možnosť prehliadky výstavy Bodvianska pahorkatina – súčasť Gemersko-turnianskeho krasu a terénna vychádzka do miest s výskytom inváznych druhov rastlín v bezprostrednom okolí miesta konania kurzu.

 

Remuneration for lecturers on educational courses, conferences, for survey preparation and advice

 

Within the project, we employed external resources for a single educational course for co-operating participants and persons interested in the problematics of the project.  The event was organised by Tvorivý Dom (Creative Centre) in the countryside, in the village of Drienovec. The event took place on 7 August 2010 with a day-long programme.  Participation on the course was optional for co-workers as well as the

 

wider public.  Prior to the event, the organiser addressed preliminarily selected participants, external co-workers and co-operators via an invitation and the distribution of basic promotional materials related to the problematics of the spread of invasive plants.

The aim of the course was to familiarise participants with the project aims, with the current status of development of communities in locations in selected areas, and with the choice of technology for permanent sustainability of significant communities of grass.  The danger of development of invasive species and communities was shown by particular examples of area status in order to maintain favourable conditions of areas, diversity of species and protection of locations which are in 3rd and 4th grade of protection.  The aim of the course was also an effort by project management to obtain practical guides for resolving the critical status and practical knowledge from the past from participants, together with implementation of individual technological methods in selected areas and species (mechanical single action liquidation, repeated, by cutting, mulching, chemical and combined).  An additional part of the event was the possibility to see the exhibition ‘Bodvianska Uplands – part of Gemer-Turňa Karst' and a terrain walk to places with the appearance of invasive species of plants in the close vicinity of the course location.