Mapa | info@vsmuzeum.sk
OFICIÁLNE STRÁNKY VÝCHODOSLOVENSKÉHO MÚZEA V KOŠICIACH
Východoslovenské múzeum
MÚZEUM EXPOZÍCIE VÝSTAVY PODUJATIA OSTROVY KULTÚRY KNIŽNICA OTVÁRACIE HODINY NOVINKY KONTAKT PROJEKTY
Výstava: (od 21.06.2024 do 21.06.2024)
Európsky vedecko-výskumný program Horizont 2020
Tvorivá dielňa Identita, portrét, móda – projekt realizovaný Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave, financovaný z fondov KEGA MS SR.

PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE - HUSKROUA/1001/049
Konferencia v Mukačeve
Tlačová konferencia Sárospatak
Tlačová konferencia Košice
PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE HU-SK 0801/0045
PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE HU SK 0801/ 0045
Spoločné aktivity - Joint activities
Kurz vzdelávania, príprava prieskumov a poradenstvo - Remuneration for lecturers on educational courses, conferences, for survey preparation and advice
Príprava štúdií, štatistík, databáz a prieskumov - Preparation of studies, statistics, databases and surveys
Manipulačná starostlivosť o územie spojená s rozvojom technológií – Handling the area with care together with the development of technology – external services, care of the area using internal sources, care of the area using chemicals. Practical activiti
Príprava konfernecií a seminárov - Preparation of conferences and seminars
Menežment projektu - Management of projekt
Ekovýchovné aktivity - Eco-educational activities
Publicita - Publicity
PROJEKT INTERREGG
Dvojjazyčný propagačný materiál
Likvidácia inváznych rastlín
Rekultivácia plôch
Konzultácie v Maďarsku
Noc chrapkáčov
Noc netopierov
Odborné pracovné stretnutie
Ornitologický stacionár Drienovec
Poznatky a osvetová činnosť
Pracovné stretnutie Brzotín
Pracovný seminár AGGTELEK
Prieskum Zádiel
Závery a odporúčania pre manažment vybraných častí územia NP Slovenský kras - Conclusions and recommendations for the management of selected parts of the Slovenský Karst NP area
Projekt FPU: 16-622-04311 - Poznatky z hniezd orlov krikľavých
Paleontologický výskum na južnom Slovensku

 

Manipulačná starostlivosť o územie spojená s rozvojom technológií – externé služby,starostlivosť o územie internými silami, starostlivosť o územie pomocou chemikálií.

 

 

Praktická činnosť

 

 Podstatnou časťou zámeru projektu bola starostlivosť o vybrané časti územia. Cieľom bolo praktickou činnosťou vo vegetačnom období vstupovať do prostredia a korigovať vývoj a šírenie nepôvodných druhov vegetácie, inváznych rastlín v krajine. Aby sme poznali stav a technologické možností vstupov do územia sme pribežne monitorovali vývoj spoločenstiev na vybratých územiach. Samotný výkon starostlivosti o územie sme riešili dodávateľsky. O výbere realizátora rozhodoval charakter a stav územia ako aj technické nároky na vstupy.

Formou objednávky oslovili sme štyri subjekty, ktoré svojim technickým vybavením vyhovovali našim požiadavkám a stotožnili sa s našimi predstavami riešenia stavu. Zadali sme im priestor, časový termín a spôsob zásahu, v ktorom majú technológiu likvidácie inváznych rastlín realizovať. Podľa miesta výkonu jednalo sa o realizáciu mechanického strojového kosenia, kosenia s kultiváciou, ručného kosenia krovinorezom, pílením náletových drevín a kombinovaného zásahu s chemickým ošetrením porastu. Miesta realizácie boli stanovené po konzultácii s pracovníkmi NP Slovenský kras.

Jednalo sa o izolované lúčne spoločenstvá v centrálnej časti národného parku na Silickej a Plešiveckej planine, vybraté modelové územia PR Pod Fabiánkou a Plešivec – Nad novým Hámrom, stráň nad Slavcom, Kráľová studňa – pohraničné pásmo, Pederská lúčka a Drienovská mokraď. Na Silickej a Plešiveckej planine boli odstraňované ručným kosením iniciačné miesta nepôvodných inváznych a burinných druhov zavlečených do tohto prostredia. Výberové územia Pod Fabiankou a Plešivec – Nad novým hámrom boli ručne ošetrené kosením. Cieľom bolo  ochrániť vzácne rastlinné druhy pred nadmerným zárastom bylinných spoločenstiev. Na lokalite Pod Fabiánkou bola vykonaná aj kosba zárastu zlatobyle postupujúca do územia pozdĺž toku. Porasty pajasana na stráni nad Slavcom sa masívne šíria z miestneho cintorína. Likvidácia bola riešená spílením porastu a chemickým ošetrením odrezaných kmeňov. V pohraničnom pásme medzi Kráľovou studňou a Silickou Brezovou zanechaním poľnohospodárskej činnosti došlo k masívnemu zarastaniu plôch zlatobyľou. Pre zamedzenie šírenia sa zlatobyle do okolitých lúčnych spoločenstiev bolo územie ošetrené kultiváciou plôch mechanizmami. Ručným kosením bol priestor ošetrený na miestach kam sa mechanizmy nedostali pre zamokrenie. Pederská lúčka bola ošetrená ručne vypílením náletových drevín a ručným kosením s následným odstránením pokosov. Týmto technologickým postupom sa usilujeme oživiť a zachovať jediné miesto výskytu chránenej Fritillaria meleagris na riešenom území. Na lokalite Drienovská mokraď sme ručným kosením likvidovali zárasty zlatobyle a krovinných náletov pre trvalé zachovanie jednotných podmienok ornitologického stacionára.     

 

 

Handling the area with care together with the development of technology – external services, care of the area using internal sources, care of the area using chemicals.  Practical activities

 

The main part of the project aim was care of selected parts of the area.  The aim was using practical activities during vegetative periods to enter the environment and correct the development and spreading of non-indigenous types of vegetation and invasive plants in the countryside. In order to identify the status and technological possibilities for entering the area, we have continuously monitored the development of communities in selected areas.  We handled care of the area itself using external resources.  The character and status of the area as well as technical demands for entries was decisive in selection of the persons chosen to carry out the tasks.

We approached four subjects in the form of an order who met our requirements regarding technical equipment and who were in sympathy with our ideas for handling the area. e stated the area, time period and method of action given to apply their technology for liquidation of invasive plants.  Depending upon the area of performance, mechanical machine cutting, cutting with cultivation, manual cutting using a scrub cutter, sawing self-seeding species of wood and combined action using chemical treatment of growth. The sites for processing were stated after consultation with employees of the Slovenský Karst NP.

This concerned isolated meadow communities in the central part of the national park on the Silicka and Plešivecka plateaus, selected model areas of Pod Fabiánkou NR and Plešivec – Nad Novým Hámrom, the slope above Slavec, Kráľová Studňa – border area, Pederská Lúčka and Drienovská wetlands.  On the Silicka and Plešivecka plateaus, the place which initiated growth of non-indigenous invasive and weed species which invaded this area were removed by manual cutting. Selected areas of Pod Fabiankou and Plešivec – Nad Novým Hámrom were manually treated by cutting.  The aim was to protect rare plant species against excessive overgrowth of plant communities.  In the locality of Pod Fabiánkou, cutting the overgrowth of golden rod spreading into the area along the stream was also carried out.  Growth of ailanthus on the slope above Slavec is spreading massively from the local cemetery. Liquidation was carried out by sawing the growth and chemical treatment of sawn trunks.

Abandoning of agricultural activities in the border area between Kráľova Studňa and Silicka Brezova has caused widespread overgrowth of area by golden rod.  To prevent the spread of golden rod into the surrounding meadow communities, the territory was treated by cultivation of the area using machinery.  The area was treated by manual cutting in the places where machines could reach due to marshland.  Pederská Lúčka was treated manually by sawing self-seeding wood and manual cutting with subsequent removal of cuttings.  Using the technological method, we are trying to revive and maintain the only site having a presence of the protected Fritillaria meleagris in the area of interest.  In the locality of Drienovská wetlands, we liquidated the overgrowth of golden rod and self-seeding bushes via manual cutting for permanently sustained uniform ornithological conditions.