Mapa | info@vsmuzeum.sk
OFICIÁLNE STRÁNKY VÝCHODOSLOVENSKÉHO MÚZEA V KOŠICIACH
Východoslovenské múzeum
MÚZEUM EXPOZÍCIE VÝSTAVY PODUJATIA OSTROVY KULTÚRY KNIŽNICA OTVÁRACIE HODINY NOVINKY KONTAKT PROJEKTY
Výstava: (od 23.07.2024 do 23.07.2024)
Európsky vedecko-výskumný program Horizont 2020
Tvorivá dielňa Identita, portrét, móda – projekt realizovaný Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave, financovaný z fondov KEGA MS SR.

PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE - HUSKROUA/1001/049
Konferencia v Mukačeve
Tlačová konferencia Sárospatak
Tlačová konferencia Košice
PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE HU-SK 0801/0045
PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE HU SK 0801/ 0045
Spoločné aktivity - Joint activities
Kurz vzdelávania, príprava prieskumov a poradenstvo - Remuneration for lecturers on educational courses, conferences, for survey preparation and advice
Príprava štúdií, štatistík, databáz a prieskumov - Preparation of studies, statistics, databases and surveys
Manipulačná starostlivosť o územie spojená s rozvojom technológií – Handling the area with care together with the development of technology – external services, care of the area using internal sources, care of the area using chemicals. Practical activiti
Príprava konfernecií a seminárov - Preparation of conferences and seminars
Menežment projektu - Management of projekt
Ekovýchovné aktivity - Eco-educational activities
Publicita - Publicity
PROJEKT INTERREGG
Dvojjazyčný propagačný materiál
Likvidácia inváznych rastlín
Rekultivácia plôch
Konzultácie v Maďarsku
Noc chrapkáčov
Noc netopierov
Odborné pracovné stretnutie
Ornitologický stacionár Drienovec
Poznatky a osvetová činnosť
Pracovné stretnutie Brzotín
Pracovný seminár AGGTELEK
Prieskum Zádiel
Závery a odporúčania pre manažment vybraných častí územia NP Slovenský kras - Conclusions and recommendations for the management of selected parts of the Slovenský Karst NP area
Projekt FPU: 16-622-04311 - Poznatky z hniezd orlov krikľavých
Paleontologický výskum na južnom Slovensku

Menežment projektu

 

V rámci plnenia jednotlivých kapitol projektu projektoví manažéri vykonávali potrebné výjazdy osobnými motorovými vozidlami. Služobné cesty na začiatku projektu boli realizované ako rekognoskačné cesty s cieľom vytýčenia zámerov a spoznania východzieho stavu riešenej problematiky v teréne. Ďalej to boli cesty zamerané na terénne výjazdy do spádového územia projektu s cieľom získania podkladov pre analytické hodnotenie stavu a zmien po realizácii manažérskych opatrení. Iný charakter mali cesty na pracovné jednania s pracovníkmi hlavného riešiteľa projektu NP Aggtelek v Maďarsku a na pracovné jednania s partnermi na Slovenskej strane hranice. Osobitne sa jednalo o pracovníkov Správy NP Slovenský kras v ktorého území sa realizovala časť z plánovaných úloh projektu. V čase realizácie praktických opatrení sme vykonávali cesty do územia za účelom spresnenia aktivít, stanovenia cieľov manažérskych zásahov a dokumentácie vykonaných opatrení. Samostatnou kapitolou boli služobné cesty zamerané na dokumentáciu prírodných hodnôt pred a po vykonaní manažérskych zásahov. Ďalšie cesty boli spojené s prípravou a realizáciou konferencie a seminárov, tvorbou filmového dokumentu o realizácii a náplni projektu a s účasťou na podujatiach vyplývajúcich z plánu realizácie projektu.

 

Management of projekt

 

In fulfilling individual chapters of the project, project managers made necessary journeys using personal motor vehicles.  At the beginning of the project, business trips were made as familiarisation visits with the aim of setting goals and recognising the initial status of the addressed problematics in the terrain.  Further, they were trips focused upon terrain visits to the catchment area of the project with the aim of obtaining the bases for analytical evaluation of the status and changes after implementation of management measures.  Journeys to work meetings with employees of the main project implementer, NP Aggtelek in Hungary, and to work meetings with partners on the Slovak side of the border were of a different nature.  These were mainly related to the employees of NP Slovenský Karst Administration in the area of which part of the planned project tasks were implemented.  During implementation of practical measures, to make visits to the area in order to clarify activities, state the aims of management

 

actions and document measures taken.  A separate chapter was business trips focused upon documentation of natural values before and after carrying out management actions.  Other trips were related to preparation and implementation of a conference and seminars, creation of a film document regarding the implementation and content of the project, and participation in events arising from the plan for project implementation.