Mapa | info@vsmuzeum.sk
OFICIÁLNE STRÁNKY VÝCHODOSLOVENSKÉHO MÚZEA V KOŠICIACH
Východoslovenské múzeum
MÚZEUM EXPOZÍCIE VÝSTAVY PODUJATIA OSTROVY KULTÚRY KNIŽNICA OTVÁRACIE HODINY NOVINKY KONTAKT PROJEKTY
Výstava: (od 23.04.2024 do 23.04.2024)
Európsky vedecko-výskumný program Horizont 2020
Tvorivá dielňa Identita, portrét, móda – projekt realizovaný Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave, financovaný z fondov KEGA MS SR.

PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE - HUSKROUA/1001/049
Konferencia v Mukačeve
Tlačová konferencia Sárospatak
Tlačová konferencia Košice
PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE HU-SK 0801/0045
PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE HU SK 0801/ 0045
Spoločné aktivity - Joint activities
Kurz vzdelávania, príprava prieskumov a poradenstvo - Remuneration for lecturers on educational courses, conferences, for survey preparation and advice
Príprava štúdií, štatistík, databáz a prieskumov - Preparation of studies, statistics, databases and surveys
Manipulačná starostlivosť o územie spojená s rozvojom technológií – Handling the area with care together with the development of technology – external services, care of the area using internal sources, care of the area using chemicals. Practical activiti
Príprava konfernecií a seminárov - Preparation of conferences and seminars
Menežment projektu - Management of projekt
Ekovýchovné aktivity - Eco-educational activities
Publicita - Publicity
PROJEKT INTERREGG
Dvojjazyčný propagačný materiál
Likvidácia inváznych rastlín
Rekultivácia plôch
Konzultácie v Maďarsku
Noc chrapkáčov
Noc netopierov
Odborné pracovné stretnutie
Ornitologický stacionár Drienovec
Poznatky a osvetová činnosť
Pracovné stretnutie Brzotín
Pracovný seminár AGGTELEK
Prieskum Zádiel
Závery a odporúčania pre manažment vybraných častí územia NP Slovenský kras - Conclusions and recommendations for the management of selected parts of the Slovenský Karst NP area
Projekt FPU: 16-622-04311 - Poznatky z hniezd orlov krikľavých
Paleontologický výskum na južnom Slovensku

NOC CHRAPKÁČOV

Teplé májové noci na miestach súvislých trávnatých porastov svojim hlasom oživuje jeden z najviac ohrozených vtáčích druhov Európy chrapkáč poľný (Crex crex). Jeho výrazný, monotónny a neúnavne sa opakujúci hlas pripomínajúci slabiky crex-crex, crex-crex... prenikavo znie v tichu noci. Aj keď poveternostné podmienky neboli ideálne zorganizovali sme v spolupráci s pracovníkmi NP Slovenský kras podujatia pre verejnosť zamerané na zmapovanie stanovíšť tokajúcich samcov a ich odchyt za účelom označenia. Počas piatich nočných akcií zaregistrovali sme v údoliach Turne a Drnavského potoka stanovištia tokajúcich samcov a 28 z nich sme odchytili a okrúžkovali. Spolu s podobnými podujatiami maďarských kolegov na území NP Aggtelek podarilo sa nám zistiť podstatnú časť populácie chrapkáčov na území krasu. Akcie mali úspech a prispeli k spoznaniu nočného života tohto druhu