Mapa | info@vsmuzeum.sk
OFICIÁLNE STRÁNKY VÝCHODOSLOVENSKÉHO MÚZEA V KOŠICIACH
Východoslovenské múzeum
MÚZEUM EXPOZÍCIE VÝSTAVY PODUJATIA OSTROVY KULTÚRY KNIŽNICA OTVÁRACIE HODINY NOVINKY KONTAKT PROJEKTY
Výstava: (od 27.05.2024 do 27.05.2024)
Európsky vedecko-výskumný program Horizont 2020
Tvorivá dielňa Identita, portrét, móda – projekt realizovaný Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave, financovaný z fondov KEGA MS SR.

PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE - HUSKROUA/1001/049
Konferencia v Mukačeve
Tlačová konferencia Sárospatak
Tlačová konferencia Košice
PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE HU-SK 0801/0045
PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE HU SK 0801/ 0045
Spoločné aktivity - Joint activities
Kurz vzdelávania, príprava prieskumov a poradenstvo - Remuneration for lecturers on educational courses, conferences, for survey preparation and advice
Príprava štúdií, štatistík, databáz a prieskumov - Preparation of studies, statistics, databases and surveys
Manipulačná starostlivosť o územie spojená s rozvojom technológií – Handling the area with care together with the development of technology – external services, care of the area using internal sources, care of the area using chemicals. Practical activiti
Príprava konfernecií a seminárov - Preparation of conferences and seminars
Menežment projektu - Management of projekt
Ekovýchovné aktivity - Eco-educational activities
Publicita - Publicity
PROJEKT INTERREGG
Dvojjazyčný propagačný materiál
Likvidácia inváznych rastlín
Rekultivácia plôch
Konzultácie v Maďarsku
Noc chrapkáčov
Noc netopierov
Odborné pracovné stretnutie
Ornitologický stacionár Drienovec
Poznatky a osvetová činnosť
Pracovné stretnutie Brzotín
Pracovný seminár AGGTELEK
Prieskum Zádiel
Závery a odporúčania pre manažment vybraných častí územia NP Slovenský kras - Conclusions and recommendations for the management of selected parts of the Slovenský Karst NP area
Projekt FPU: 16-622-04311 - Poznatky z hniezd orlov krikľavých
Paleontologický výskum na južnom Slovensku

ORNITOLOGICKÝ STACIONÁR DRIENOVEC

Jedným z kľúčových podujatí realizovaných za účelom rozvoja siete biomonitoringu je aj ornitologický prieskum metódou odchytu vtákov do nárazových sietí a ich označenie ornitologickými krúžkami. V spolupráci s odbornými pracovníkmi Správy Národného parku Slovenský kras sme za miesto stacionárneho výskumu zvolili lokalitu označovanú ako Drienovská mokraď. Na nej sme v roku 2007 realizovali odchyt vtákov. Na miestne pomery sme prispôsobili metodické postupy zamerané na sledovanie trendov početnosti druhov a prežívania populácii. Program odchytu je súčasťou medzinárodného programu CES (Constant Effort Site) a SEEN (SE European Bird Migration Network) na Slovensku po prvýkrát uplatňovaný a odskúšaný práve na tejto lokalite.

V roku 2007, v období od mája do júla sme sa na ornitologickom stacionári Drienovec zamerali na odchyt miestnej, hniezdnej populácie a realizovali sme 9 odchytov. Každý odchyt trval jeden a pol dňa. Chytili sme spolu 1249 vtákov 42 druhov. V druhej etape aktivít v roku 2007, chytali sme migrujúce druhy. Na stacionári sme nepretržite pôsobili od augusta do novembra. Do ornitologických sietí o celkovej dĺžke 374 m sme odchytili 10 212 vtákov 85 druhov. Súčasťou odchytu boli počas prvého októbrového týždňa v rámci podujatí k Európskym dňom vtáctva – EuroBirdWatch ukážky práce ornitológov pre ohlásené školské výpravy a skupiny návštevníkov, spojené s prezentáciou činnosti, poznávaním a určovaním vtáčích druhov, propagáciou zámeru projektu. Lokalitu navštívilo vyše 280 záujemcov o poznávanie vtáctva a o prácu ornitológov. Spracované údaje z krúžkovania poslúžia na zabezpečenie účinnejšej ochrany druhov a územia. V spolupráci s maďarskými kolegami, ktorí podobný odchytový tábor majú na svojej strane územia krasu pripravujeme spoločné stretnutie, ktorého cieľom je posúdiť významnosť lokalít takéhoto typu v krasovom území, priebeh ťahu a vyzdvihnúť zaujímavosti z činnosti.

Viac o výsledkoch sa dozviete na internetovej stránke www.sopsr/slovkras