Mapa | info@vsmuzeum.sk
OFICIÁLNE STRÁNKY VÝCHODOSLOVENSKÉHO MÚZEA V KOŠICIACH
Východoslovenské múzeum
MÚZEUM EXPOZÍCIE VÝSTAVY PODUJATIA OSTROVY KULTÚRY KNIŽNICA OTVÁRACIE HODINY NOVINKY KONTAKT PROJEKTY
Výstava: (od 14.06.2024 do 14.06.2024)
Európsky vedecko-výskumný program Horizont 2020
Tvorivá dielňa Identita, portrét, móda – projekt realizovaný Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave, financovaný z fondov KEGA MS SR.

PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE - HUSKROUA/1001/049
Konferencia v Mukačeve
Tlačová konferencia Sárospatak
Tlačová konferencia Košice
PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE HU-SK 0801/0045
PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE HU SK 0801/ 0045
Spoločné aktivity - Joint activities
Kurz vzdelávania, príprava prieskumov a poradenstvo - Remuneration for lecturers on educational courses, conferences, for survey preparation and advice
Príprava štúdií, štatistík, databáz a prieskumov - Preparation of studies, statistics, databases and surveys
Manipulačná starostlivosť o územie spojená s rozvojom technológií – Handling the area with care together with the development of technology – external services, care of the area using internal sources, care of the area using chemicals. Practical activiti
Príprava konfernecií a seminárov - Preparation of conferences and seminars
Menežment projektu - Management of projekt
Ekovýchovné aktivity - Eco-educational activities
Publicita - Publicity
PROJEKT INTERREGG
Dvojjazyčný propagačný materiál
Likvidácia inváznych rastlín
Rekultivácia plôch
Konzultácie v Maďarsku
Noc chrapkáčov
Noc netopierov
Odborné pracovné stretnutie
Ornitologický stacionár Drienovec
Poznatky a osvetová činnosť
Pracovné stretnutie Brzotín
Pracovný seminár AGGTELEK
Prieskum Zádiel
Závery a odporúčania pre manažment vybraných častí územia NP Slovenský kras - Conclusions and recommendations for the management of selected parts of the Slovenský Karst NP area
Projekt FPU: 16-622-04311 - Poznatky z hniezd orlov krikľavých
Paleontologický výskum na južnom Slovensku

OSVETOVO - VÝCHOVNÉ PODUJATIA

Dôležitou súčasťou projektu boli podujatia zamerané na propagáciu poznatkov a  osvetová činnosť o problematike výskytu, šírení a likvidácii inváznych rastlín. Organizáciu podujatí po predošlom výbere realizovali mimovládne organizácie a  občianske združenia podľa miesta konania. Pri výbere rozhodovalo ich postavenie a vplyv na miestnu komunitu v oblasti občianskych aktivít, skúseností v práci s verejnosťou, ktoré pre nás boli zárukou účasti občanov a úspešnosti priebehu podujatia. Prostredníctvom obecných úradov, miestnym rozhlasom a propagačnými letáčikmi oslovili sme občanov obcí Ardovo, Dlhá Ves, Kečovo, Drienovec, Turňa a Dvorníky-Včeláre. Účasť študentov na podujatiach zabezpečili vedenia gymnázií v Moldave nad Bodvou a v Rožňave. Účasť starostov obcí na jednotlivých podujatiach a ich aktívny prístup k legislatíve a manažmentu riešenia bol prínosom nielen pre riešiteľov projektu z hľadiska reálnosti prístupov, ale aj pre občanov ochotných pomôcť problematiku šírenia inváznych rastlín riešiť. Podujatia boli vedené podľa záujmu v slovenskom i maďarskom jazyku. Stretli sa s ohlasom medzi účastníkmi a sú predzvesťou záujmu aj o ďalšie témy zamerané na účinnejšiu ochranu územia.