Mapa | info@vsmuzeum.sk
OFICIÁLNE STRÁNKY VÝCHODOSLOVENSKÉHO MÚZEA V KOŠICIACH
Východoslovenské múzeum
MÚZEUM EXPOZÍCIE VÝSTAVY PODUJATIA OSTROVY KULTÚRY KNIŽNICA OTVÁRACIE HODINY NOVINKY KONTAKT PROJEKTY
Výstava: (od 26.05.2024 do 26.05.2024)
Európsky vedecko-výskumný program Horizont 2020
Tvorivá dielňa Identita, portrét, móda – projekt realizovaný Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave, financovaný z fondov KEGA MS SR.

PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE - HUSKROUA/1001/049
Konferencia v Mukačeve
Tlačová konferencia Sárospatak
Tlačová konferencia Košice
PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE HU-SK 0801/0045
PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE HU SK 0801/ 0045
Spoločné aktivity - Joint activities
Kurz vzdelávania, príprava prieskumov a poradenstvo - Remuneration for lecturers on educational courses, conferences, for survey preparation and advice
Príprava štúdií, štatistík, databáz a prieskumov - Preparation of studies, statistics, databases and surveys
Manipulačná starostlivosť o územie spojená s rozvojom technológií – Handling the area with care together with the development of technology – external services, care of the area using internal sources, care of the area using chemicals. Practical activiti
Príprava konfernecií a seminárov - Preparation of conferences and seminars
Menežment projektu - Management of projekt
Ekovýchovné aktivity - Eco-educational activities
Publicita - Publicity
PROJEKT INTERREGG
Dvojjazyčný propagačný materiál
Likvidácia inváznych rastlín
Rekultivácia plôch
Konzultácie v Maďarsku
Noc chrapkáčov
Noc netopierov
Odborné pracovné stretnutie
Ornitologický stacionár Drienovec
Poznatky a osvetová činnosť
Pracovné stretnutie Brzotín
Pracovný seminár AGGTELEK
Prieskum Zádiel
Závery a odporúčania pre manažment vybraných častí územia NP Slovenský kras - Conclusions and recommendations for the management of selected parts of the Slovenský Karst NP area
Projekt FPU: 16-622-04311 - Poznatky z hniezd orlov krikľavých
Paleontologický výskum na južnom Slovensku

PRACOVNÉ STRETNUTIE KRÚŽKOVATEĽOV

Priestory Správy Národného parku Slovenský kras v Brzotíne sa dňa 22. februára 2008 stali miestom odborného pracovného stretnutia krúžkovateľov vtákov. Zišlo sa tu 17 záujemcov o spoluprácu. Tvorivým prispením účastníkov boli oživené aktivity spojené s označovaním vtáčích druhov ako jedna z klasických metód biomonitoringu. Spracovaný bol jednotný a záväzný materiál, z ktorého sa bude do budúcna odvíjať krúžkovacia činnosť na území. Vytýčili sme si úlohy na najbližšie obdobie pre vytvorenie štandardného systému práce krúžkovateľov a  krúžkovacej centrály. Účastníkom bol predvedený nový databázový systém RING, v  ktorom budú od tohto roka spracovávané údaje z krúžkovania ako aj špecifiká programu zamerané na prenos, výber dát a ich vyhodnocovanie.

Pracovný aktív sa konal z podnetu jedného zo spoluriešiteľov projektu, Východoslovenského múzea v Košiciach, s cieľom vytvorenia podkladov pre systematický zber údajov a ich priebežného vyhodnocovania v rámci siete biomonitoringu chráneného územia Národného parku Slovenský kras, do ktorého zapadá aj existujúci ornitologický stacionár na mokradi v Drienovci. Jedným z  cieľov podujatia bolo preto prezentovať doterajšie skúsenosti získané z  označovania vtákov na ornitologickom stacionári Drienovec, ktoré prispievajú k podpore rozšírenia siete podobných biomonitorovacích stanovíšť za účelom účinnejšej ochrany vtákov a chránených území.