Mapa | info@vsmuzeum.sk
OFICIÁLNE STRÁNKY VÝCHODOSLOVENSKÉHO MÚZEA V KOŠICIACH
Východoslovenské múzeum
MÚZEUM EXPOZÍCIE VÝSTAVY PODUJATIA OSTROVY KULTÚRY KNIŽNICA OTVÁRACIE HODINY NOVINKY KONTAKT PROJEKTY
Výstava: (od 01.03.2024 do 01.03.2024)
Európsky vedecko-výskumný program Horizont 2020
Tvorivá dielňa Identita, portrét, móda – projekt realizovaný Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave, financovaný z fondov KEGA MS SR.

PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE - HUSKROUA/1001/049
Konferencia v Mukačeve
Tlačová konferencia Sárospatak
Tlačová konferencia Košice
PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE HU-SK 0801/0045
PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE HU SK 0801/ 0045
Spoločné aktivity - Joint activities
Kurz vzdelávania, príprava prieskumov a poradenstvo - Remuneration for lecturers on educational courses, conferences, for survey preparation and advice
Príprava štúdií, štatistík, databáz a prieskumov - Preparation of studies, statistics, databases and surveys
Manipulačná starostlivosť o územie spojená s rozvojom technológií – Handling the area with care together with the development of technology – external services, care of the area using internal sources, care of the area using chemicals. Practical activiti
Príprava konfernecií a seminárov - Preparation of conferences and seminars
Menežment projektu - Management of projekt
Ekovýchovné aktivity - Eco-educational activities
Publicita - Publicity
PROJEKT INTERREGG
Dvojjazyčný propagačný materiál
Likvidácia inváznych rastlín
Rekultivácia plôch
Konzultácie v Maďarsku
Noc chrapkáčov
Noc netopierov
Odborné pracovné stretnutie
Ornitologický stacionár Drienovec
Poznatky a osvetová činnosť
Pracovné stretnutie Brzotín
Pracovný seminár AGGTELEK
Prieskum Zádiel
Závery a odporúčania pre manažment vybraných častí územia NP Slovenský kras - Conclusions and recommendations for the management of selected parts of the Slovenský Karst NP area
Projekt FPU: 16-622-04311 - Poznatky z hniezd orlov krikľavých
Paleontologický výskum na južnom Slovensku

Pracovný seminár AGGTELEK

Vo vzdelávacom centre Národného parku Aggtelek sa v dňoch 15. – 16. októbra 2007 konal pracovný odborný seminár prírodovedcov a lektorov pôsobiacich v prírodovedných expozíciách múzeí. Stretnutia sa zúčastnilo 29 zástupcov z 11 múzeí na Slovensku a ďalší zahraniční účastníci, partneri z múzea v Zakopanom a z ekocentier NP Aggtelek. Nosnou témou seminára bolo využitie prírodovedných expozícií na zvýšenie ekologického vedomia návštevníkov múzeí, rozšírenie siete spolupracovníkov v prírodovednom poznávaní pri získavaní dát o prírode a v jej ochrane.

Zhodli sme sa na tom, že prírodniny vystavené v našich múzeách sú stálym objektom záujmu verejnosti mladej i staršej generácie. Pre tieto skupiny sú realizované takmer rovnaké podujatia vo všetkých múzeách s rozdielom vstupných možností, odbornej garancie poznania jednotlivých oblastí prírodovednej činnosti, a miestnych osobitostí. Viaceré sprievodné aktivity majú v múzeách dlhodobú tradíciu postavenú na dostupnosti odborne spracovaných predmetov (biologické olympiády, súťaže poznaj a chráň) a všetky novšie vychádzajú z osvedčených scenárov na iných pracoviskách. Veľmi nápadité a hravou formou plodne rozvíjajúce ďalšie možnosti využitia prírodnín pre zaujatie verejnosti sú aktivity pracovníkov v ekocentrách ochrany prírody tak u nás ako aj v zahraničí. Ich prezentácia je na rozdiel od múzeí postavená na rozvoji zručnosti a rozšírení základného obzoru poznania.

Súčasťou seminára boli exkurzie do ekocentier Národného parku Aggtelek v Josvafó a návšteva jaskyne Veres-tó ako aj stála expozícia vo vstupnom areáli jaskyne Domica a jej podzemie.

Samostatnou časťou podujatia bol blok zameraný na informovanosť o problematike šírenia sa inváznych rastlín a na opatrenia zamedzujúce ich šírenie. Prezentované boli aktivity realizované pracovníkmi Prírodovedného oddelenia Východoslovenského múzea v Košiciach v spolupráci s pracovníkmi Národného parku Aggtelek a Národného parku Slovenský kras v rámci cezhraničného projektu na krasovom území na spomalenie až zamedzenie ich šírenia do voľnej krajiny