Mapa | info@vsmuzeum.sk
OFICIÁLNE STRÁNKY VÝCHODOSLOVENSKÉHO MÚZEA V KOŠICIACH
Východoslovenské múzeum
MÚZEUM EXPOZÍCIE VÝSTAVY PODUJATIA OSTROVY KULTÚRY KNIŽNICA OTVÁRACIE HODINY NOVINKY KONTAKT PROJEKTY
Výstava: (od 23.04.2024 do 23.04.2024)
Európsky vedecko-výskumný program Horizont 2020
Tvorivá dielňa Identita, portrét, móda – projekt realizovaný Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave, financovaný z fondov KEGA MS SR.

PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE - HUSKROUA/1001/049
Konferencia v Mukačeve
Tlačová konferencia Sárospatak
Tlačová konferencia Košice
PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE HU-SK 0801/0045
PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE HU SK 0801/ 0045
Spoločné aktivity - Joint activities
Kurz vzdelávania, príprava prieskumov a poradenstvo - Remuneration for lecturers on educational courses, conferences, for survey preparation and advice
Príprava štúdií, štatistík, databáz a prieskumov - Preparation of studies, statistics, databases and surveys
Manipulačná starostlivosť o územie spojená s rozvojom technológií – Handling the area with care together with the development of technology – external services, care of the area using internal sources, care of the area using chemicals. Practical activiti
Príprava konfernecií a seminárov - Preparation of conferences and seminars
Menežment projektu - Management of projekt
Ekovýchovné aktivity - Eco-educational activities
Publicita - Publicity
PROJEKT INTERREGG
Dvojjazyčný propagačný materiál
Likvidácia inváznych rastlín
Rekultivácia plôch
Konzultácie v Maďarsku
Noc chrapkáčov
Noc netopierov
Odborné pracovné stretnutie
Ornitologický stacionár Drienovec
Poznatky a osvetová činnosť
Pracovné stretnutie Brzotín
Pracovný seminár AGGTELEK
Prieskum Zádiel
Závery a odporúčania pre manažment vybraných častí územia NP Slovenský kras - Conclusions and recommendations for the management of selected parts of the Slovenský Karst NP area
Projekt FPU: 16-622-04311 - Poznatky z hniezd orlov krikľavých
Paleontologický výskum na južnom Slovensku

PRIESKUM NÁVŠTEVNOSTI ZÁDIELSKEJ PLANINY

Správa Národného parku Slovenský kras po prvýkrát vo svojej histórii zorganizovala prieskum návštevnosti územia v spolupráci s Gemerským mládežníckym spolkom a Združením vidieckeho turizmu Zádiel. Projektu sa zúčastnilo 26 skrutátorov, ktorých väčšinu tvorili dobrovoľníci. Prieskum sa uskutočnil 1. mája 2007 na Zádielskej planine, ktorá je najnavštevovanejšou turistickou oblasťou v rámci NP Slovenský kras. Na dvanástich sčítacích bodoch ležiacich na turistických a náučných chodníkoch uvedenej planiny sa celkovo napočítalo 792 návštevníkov. Z výsledkov vyplynulo, že turisticky najatraktívnejšou lokalitou tejto planiny je Zádielska tiesňava, ktorú navštívilo 61% návštevníkov. Ďalšími atraktívnymi lokalitami sú Turniansky hradný vrch 14,5 % a Hájske vodopády 8,8 %.

Nepriaznivé počasie, ktoré pretrvávalo do desiatej hodiny dopoludnia sprevádzal silný vietor so zamračenou oblohou čo pravdepodobne odradilo ďalších od návštevy územia.

Okrem sčítania sa uskutočnil v daný deň aj dotazníkový prieskum, ktorý bol zameraný na zistenie názorov návštevníkov na súčasný stav a podmienky cestovného ruchu na území NP Slovenský kras. Dotazník vyplnilo 303 respondentov. Z  predbežných výsledkov vyplýva, že územie Slovenského krasu navštevujú najmä Slováci, ktorí tvorili 73 % celodennej návštevnosti. Druhí v poradí boli Maďari (17,5 %) a tretiu skupinu tvorili Poliaci (7,9 %). Až 70 % opýtaných návštevníkov uviedlo, že do územia prišli vlastným autom, iba 10 % ich prišlo autobusom a 8 % vlakom, čo okrem iného môže poukazovať aj na nevyhovujúce dopravné spojenie. Najviac respondentov uviedlo ako najvyhľadávanejšiu aktivitu pešiu turistiku (38,7 %) a návštevu sprístupnených jaskýň (18,5%). Väčšina návštevníkov vyjadrila najväčšiu spokojnosť s prírodným prostredím a naopak najmenej spokojní boli s dostupnosťou a kvalitou služieb.