Mapa | info@vsmuzeum.sk
OFICIÁLNE STRÁNKY VÝCHODOSLOVENSKÉHO MÚZEA V KOŠICIACH
Východoslovenské múzeum
MÚZEUM EXPOZÍCIE VÝSTAVY PODUJATIA OSTROVY KULTÚRY KNIŽNICA OTVÁRACIE HODINY NOVINKY KONTAKT PROJEKTY
Výstava: (od 01.03.2024 do 01.03.2024)
Európsky vedecko-výskumný program Horizont 2020
Tvorivá dielňa Identita, portrét, móda – projekt realizovaný Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave, financovaný z fondov KEGA MS SR.

PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE - HUSKROUA/1001/049
Konferencia v Mukačeve
Tlačová konferencia Sárospatak
Tlačová konferencia Košice
PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE HU-SK 0801/0045
PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE HU SK 0801/ 0045
Spoločné aktivity - Joint activities
Kurz vzdelávania, príprava prieskumov a poradenstvo - Remuneration for lecturers on educational courses, conferences, for survey preparation and advice
Príprava štúdií, štatistík, databáz a prieskumov - Preparation of studies, statistics, databases and surveys
Manipulačná starostlivosť o územie spojená s rozvojom technológií – Handling the area with care together with the development of technology – external services, care of the area using internal sources, care of the area using chemicals. Practical activiti
Príprava konfernecií a seminárov - Preparation of conferences and seminars
Menežment projektu - Management of projekt
Ekovýchovné aktivity - Eco-educational activities
Publicita - Publicity
PROJEKT INTERREGG
Dvojjazyčný propagačný materiál
Likvidácia inváznych rastlín
Rekultivácia plôch
Konzultácie v Maďarsku
Noc chrapkáčov
Noc netopierov
Odborné pracovné stretnutie
Ornitologický stacionár Drienovec
Poznatky a osvetová činnosť
Pracovné stretnutie Brzotín
Pracovný seminár AGGTELEK
Prieskum Zádiel
Závery a odporúčania pre manažment vybraných častí územia NP Slovenský kras - Conclusions and recommendations for the management of selected parts of the Slovenský Karst NP area
Projekt FPU: 16-622-04311 - Poznatky z hniezd orlov krikľavých
Paleontologický výskum na južnom Slovensku

Príprava konferencií a seminárov (pre externých)

 

Menežérsky tím projektu v spolupráci s kolegami z NP Aggtelek zorganizoval v dňoch 8. – 10. 2009 v Rekreačnom zariadení v Zlatej Idke dvojdňovú medzinárodnú konferenciu s výstižným označením Prírodovední múzejníci a ochrana prírody. Zameraná bola na pôsobenie prírodovedných pracovníkov múzeí a ich zapájanie sa do projektov, zameraných na riešenie problematiky ochrany prírody. Na konferencii sa zúčastnilo 39 prírodovedných pracovníkov z múzeí v Maďarsku, 23 prírodovedcov z múzeí na Slovensku, 7 prírodovedcov z Rumunska a 8 hostí, ktorí zastupovali nadriadené orgány štátnej správy a ochrany prírody. 

V úvodnom vstupe boli účastníci oboznámení s najnovším projektom organizátorov podujatia projektom HUSK/0801/0045 Vývoj a testovanie technológií na zabezpečenie trvalej udržateľnosti významných trávnatých plôch. V odbornej časti konferencie odznelo 14 referátov. Referujúci v nich analyzovali historický význam prírodovednej činnosti múzeí vo vzťahu k tvorbe legislatívy a inštitucionalizovanej ochrany prírody. Ďalším blokom boli prezentácie zamerané na formy a metódy šírenia prírodovedného a ochranárskeho vnímania prírody vo verejnosti a možnostiach publikovania týchto myšlienok v periodikách ako je napr. jubilujúci zborník Východoslovenského múzea Natura Carpatica.

Vo večernom diskusnom klube prezentovali jednotliví účastníci výsledky svojej odbornej činnosti riešenej projektami a špecifické podujatia jednotlivých múzeí. V exkurznej časti pobytu sa účastníci zoznámili s prírodovednými zaujímavosťami a historickými pamätihodnosťami územia. Záverečné zhodnotenie konferencie bolo v priestoroch Východoslovenského múzea v Košiciach.

 

Príprava konferencií a seminárov (pre interných)

 

Pokračovaním konferencie bol dňa 11.9.2010 seminár interných pracovníkov projektu hlavného riešiteľa a jeho cezhraničného partnera a ich spolupracovníkov k problematike

zapojenia sa do riešenia projektu ako aj posúdenia cieľov, prostriedkov a reálnych možností naplnenia zámerov projektu. V rámci jednania došlo k dohodám o koordinácii krokov postupu a realizácie jednotlivých úloh, k dohodám o spracovaní tematického a obsahového zamerania propagačných, publicistických a dokumentačných materiálov k projektu. Seminár prebiehal formou okrúhleho stola, kde v otvorenej diskusii mali možnosť vystúpiť všetci zúčastnení a zainteresovaní pracovníci s podnetmi a reálnymi návrhmi na úspešné zvládnutie zámeru projektu.

 

Preparation of conferences and seminars (for external bodies)

 

From 8 – 10 October 2006, in the Recreational Facility in Zlata Idka, in cooperation with colleagues from Aggtelek NP, the project management team organised a 2-day international conference appropriately named "Natural science museum employees and the protection of nature".  It focused upon the activities of natural science museum employees and their involvement in projects, focusing upon resolving the problematics in the protection of nature.  Present at the conference were 39 natural science employees from museums in Hungary, 23 natural science employees from museums in Slovakia, 7 natural science employees from museums in Romania and 8 guests who represented the supervisory authorities of state administration and the protection of nature. In the introduction, participants were familiarised with the latest project of the event organisers, the HUSK/0801/0045 project, Development and testing of technology for provision of permanent sustainability of significant grassy areas.  In the specialist part of the conference, 14 contributions were presented.  In these contributions, speakers analysed the historical significance of natural science activities of museums in relation to creating legislation and institutionalised protection of nature.   Another block of presentations focused upon forms and methods of spreading natural science and the awareness of nature protection to the public and the possibilities for publishing these ideas in periodicals such as the celebratory bulletin of the Eastern Slovakia Museum, Natura Carpatica.  In the evening discussion club, individual participants presented the results of their specialist activities addressed in projects and specific events by individual museums.  In the excursion part of their stay, participants were made familiar with natural science attractions and historical landmarks of the area.  The final evaluation of the conference took place in the area of the Eastern Slovakia Museum in Košice.

 

Preparation of conferences and seminars (for internal bodies)

 

 

On 11 September 2010, the conference continued with a seminar for internal employees of the main project administrator and their cross border partner and their co-workers, discussing the problematics of involvement in the project as well as evaluation of aims, means and actual possibilities for fulfilling project aims.  Within the negotiations, agreements were made regarding coordination of steps for the method and implementation of individual tasks, agreements regarding processing thematic and content elements of promotion, publishing and documentation materials for the project.  The seminar took place in the form of a round table where, in open discussion, all participants and interested parties had the chance to speak and present their proposals and actual suggestions for successful achievement of project aims.