Mapa | info@vsmuzeum.sk
OFICIÁLNE STRÁNKY VÝCHODOSLOVENSKÉHO MÚZEA V KOŠICIACH
Východoslovenské múzeum
MÚZEUM EXPOZÍCIE VÝSTAVY PODUJATIA OSTROVY KULTÚRY KNIŽNICA OTVÁRACIE HODINY NOVINKY KONTAKT PROJEKTY
Výstava: (od 23.04.2024 do 23.04.2024)
Európsky vedecko-výskumný program Horizont 2020
Tvorivá dielňa Identita, portrét, móda – projekt realizovaný Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave, financovaný z fondov KEGA MS SR.

PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE - HUSKROUA/1001/049
Konferencia v Mukačeve
Tlačová konferencia Sárospatak
Tlačová konferencia Košice
PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE HU-SK 0801/0045
PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE HU SK 0801/ 0045
Spoločné aktivity - Joint activities
Kurz vzdelávania, príprava prieskumov a poradenstvo - Remuneration for lecturers on educational courses, conferences, for survey preparation and advice
Príprava štúdií, štatistík, databáz a prieskumov - Preparation of studies, statistics, databases and surveys
Manipulačná starostlivosť o územie spojená s rozvojom technológií – Handling the area with care together with the development of technology – external services, care of the area using internal sources, care of the area using chemicals. Practical activiti
Príprava konfernecií a seminárov - Preparation of conferences and seminars
Menežment projektu - Management of projekt
Ekovýchovné aktivity - Eco-educational activities
Publicita - Publicity
PROJEKT INTERREGG
Dvojjazyčný propagačný materiál
Likvidácia inváznych rastlín
Rekultivácia plôch
Konzultácie v Maďarsku
Noc chrapkáčov
Noc netopierov
Odborné pracovné stretnutie
Ornitologický stacionár Drienovec
Poznatky a osvetová činnosť
Pracovné stretnutie Brzotín
Pracovný seminár AGGTELEK
Prieskum Zádiel
Závery a odporúčania pre manažment vybraných častí územia NP Slovenský kras - Conclusions and recommendations for the management of selected parts of the Slovenský Karst NP area
Projekt FPU: 16-622-04311 - Poznatky z hniezd orlov krikľavých
Paleontologický výskum na južnom Slovensku

Príprava štúdií, štatistík, databáz a prieskumov

 

Jednou z úloh projektu bolo na základe poznania prírodných hodnôt vybraných častí krajiny posúdiť jej zachovalosť resp. perspektívu spätného oživenia. Znamenalo to spracovať výberové skupiny druhov ako indikačné prvky pre posúdenie zachovalosti a pôvodnosti a udržania súčasného stavu. Po konzultáciách s pracovníkmi Správy Národného parku Slovenský kras – odborným správcom posudzovaného územia sme ako modelové vybrali dve územia, ktoré spĺňali predpoklad výberového územia. Zber údajov o biote sme prednostne realizovali v priestore PR Pod Fabiankou a na xerotermných stráňach s názvom Plešivec-Nad Novým Hámrom. Všetky ďalšie prieskumy boli zamerané do prihraničnej oblasti s NP Aggtelek v NP Slovenský kras na Silickej planine, Dolnom vrchu, do Bodvianskej pahorkatiny a do pohoria Milič. Prieskum bol zameraný prednostne na lúčne typy biotopov, opustené sady a vinice.

 

Na základe výberu indikačných skupín bioty sme oslovili odborníkov na Slovensku, ktorí sa zaoberajú týmito skupinami, s požiadavkou o spracovanie výberových území.  Z oslovených odborníkov sme zostavili riešiteľsky kolektív zameraný na jednotlivé cieľové skupiny druhov a územné spracovanie takto:

Danko Štefan, Mgr.                             – Vertebrata    Bodv. pahorkatina–Abovská časť a Milič

Gojdičová Ema, RNDr.                       – Botanika       Bodv. pahorkatina–Abovská časť a Milič

Hapl Ervín, Ing                                    – Vertebrata, Evertebrata, Invázne rastliny                   Slovenský kras, Bodv. pahorkatina–Abovská časť, Milič

Kristín Anton, RNDr, PhD.,                – Orthoptera                Slovenský kras

Majzlan Oto, RNDr., PhD.                  – Coleoptera               Slovenský kras

Mock Andrej, Mgr., PhD.                   – Diplopoda, Chilopoda, Oniscidea     Slovenský kras

Olekšák Milan, Ing.                             – Vertebrata                Slovenský kras

Smetana Vladimír, RNDr.                    – Hymenoptera            Slovenský kras

Svatoň Jaroslav Mgr.                           – Aranea                     Slovenský kras

Šuvada Róbert                                    – Botanika                   Slovenský kras

Vavrová Ľubomíra Mgr., Ph.D.           – Malakofauna             Slovenský kras

Wiezik  Michal, Ing. PhD.                    – Formica                    Slovenský kras 

Žitňan Dušan, RNDr., CSc.                 – Lepidoptera              Slovenský kras

Panigaj Ľubo RNDr, CSc.,                  - Lepidoptera   Bodv. pahorkatina–Abovská časť,  Milič

Z uvedeného zoznamu spolupracovníkov v troch prípadoch sme so spracovateľmi, ktorí majú na uvedenú činnosť živnosť uzavreli objednávku a v ostatných prípadoch sme spoluprácu o dohode s ekonomickým oddelením uzavreli formou príkaznej zmluvy.

Ako súčasť prípravy riešenia monitoringu sme v rámci platnej legislatívy vyžiadali a získali od Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky pre riešiteľsky kolektív výnimku zo zákazov a súhlas na výskum zo Zákona NR SR č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny.

O spracovanie výsledkov v databáze ISTB, ktorú využíva štátna správa ochrany prírody, sme oslovili MVDr. Alexandra Kurthyho, ktorý bol autorom databázy spracovanej aj v predchádzajúcom projekte.

 

 

Preparation of studies, statistics, databases and surveys

 

On the basis of identifying natural values of the selected part of the countryside, one of the project tasks was to evaluate the level of conservation and the prospects of revival. That meant processing selected groups of species as well as indicative elements for evaluating the level of conservation and indigenousness, and maintaining the current status. After consultation with employees from the Administration of Slovenský Karst National Park - specialist administrator of the selected area - we selected two areas as model areas which met the criteria for selected areas.  As a priority, collection of data regarding biota was carried out in the areas of Pod Fabiankou NR and the xerothermic slopes called  Plešivec-Nad Novým Hámrom.  All other surveys focused upon areas of  Aggtelek NP bordering Slovenský Karst NP on the Silicka plateau, Dolny Vrch, Bodvianska uplands and the Milič range. The survey was mainly focused upon types of meadow biotopes, abandoned orchards and vineyards.

On the basis of the selection of indication groups of biota, we addressed specialists in Slovakia who deal with these groups, with a request to process the selected areas. From the addressed specialists, we established a team focused upon the individual target group of species and territorial survey as follows: 

Danko Štefan, Mgr.                         – Vertebrata  Bodv. uplands –Abov part and Milič

Gojdičová Ema, RNDr.                    – Botanics      Bodv. uplands –Abov part and Milič

Hapl Ervín, Ing.                                – Vertebrata, Evertebrata, Invasive plants,                       Slovenský Karst, Bodv. uplands–Abov part, Milič