Mapa | info@vsmuzeum.sk
OFICIÁLNE STRÁNKY VÝCHODOSLOVENSKÉHO MÚZEA V KOŠICIACH
Východoslovenské múzeum
MÚZEUM EXPOZÍCIE VÝSTAVY PODUJATIA OSTROVY KULTÚRY KNIŽNICA OTVÁRACIE HODINY NOVINKY KONTAKT PROJEKTY
Výstava: (od 23.07.2024 do 23.07.2024)
Európsky vedecko-výskumný program Horizont 2020
Tvorivá dielňa Identita, portrét, móda – projekt realizovaný Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave, financovaný z fondov KEGA MS SR.

PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE - HUSKROUA/1001/049
Konferencia v Mukačeve
Tlačová konferencia Sárospatak
Tlačová konferencia Košice
PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE HU-SK 0801/0045
PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE HU SK 0801/ 0045
Spoločné aktivity - Joint activities
Kurz vzdelávania, príprava prieskumov a poradenstvo - Remuneration for lecturers on educational courses, conferences, for survey preparation and advice
Príprava štúdií, štatistík, databáz a prieskumov - Preparation of studies, statistics, databases and surveys
Manipulačná starostlivosť o územie spojená s rozvojom technológií – Handling the area with care together with the development of technology – external services, care of the area using internal sources, care of the area using chemicals. Practical activiti
Príprava konfernecií a seminárov - Preparation of conferences and seminars
Menežment projektu - Management of projekt
Ekovýchovné aktivity - Eco-educational activities
Publicita - Publicity
PROJEKT INTERREGG
Dvojjazyčný propagačný materiál
Likvidácia inváznych rastlín
Rekultivácia plôch
Konzultácie v Maďarsku
Noc chrapkáčov
Noc netopierov
Odborné pracovné stretnutie
Ornitologický stacionár Drienovec
Poznatky a osvetová činnosť
Pracovné stretnutie Brzotín
Pracovný seminár AGGTELEK
Prieskum Zádiel
Závery a odporúčania pre manažment vybraných častí územia NP Slovenský kras - Conclusions and recommendations for the management of selected parts of the Slovenský Karst NP area
Projekt FPU: 16-622-04311 - Poznatky z hniezd orlov krikľavých
Paleontologický výskum na južnom Slovensku

Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2007-2013.

 

Číslo projektu: HUSKROUA/1001/049

Názov projektu: „Miesta Rákocziho slávy“ - po stopách Rákocziho

„The Places of Rakoczi´s glory“ – the Cross-Border Touristic Route

Doba realizácie projektu: apríl 2012 – marec 2014

Rozpočet projektu: 489.888,- Eur

Vedúci partner: Historické múzeum v Mukačeve

Mukachevo Historical Museum - Castle “Palanok“ Mukachevo, Zakarpatska oblast, Ukraine

Partner UA: Združenie sociálneho a kultúrneho rozvoja Panónia

Union of Social and cultural development „Panoniya“ . Uzhgorod, Zakarpatska oblast Ukraina

Partner UA 1: Mimovládna nezisková organizácia: Asociácia pre rozvoj malého podnikania a inovácií Užhorod 21. storočie

The non-governmental non-profit organization Small Business and Innovations Development Association „Uzhgorod – XXI century“, Uzhorod, Ukraina

Partner SK: Východoslovenské múzeum v Košiciach

East Slovak Museum in Košice, Košice, Slovensko

Partner HU: Zastúpenie nadácie východomaďarských európskych iniciatív

Záhony Representation of Eastern Hungarian European Initiations Foundation, Hungary

Z Mukačeva cez Košice do Sárospataku budú môcť turisti sledovať stopy Rákociho slávy vďaka medzinárodnému projektu Miesta Rákociho slávy - po stopách Rákociho (The Places of Rakoczi´s glory – the Cross-Border Touristic Route).

Partnerom projektu programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2007-2013 je Východoslovenské múzeum Košice. Cieľom je vytvorenie turistickej poznávacej cesty, na ktorej budú môcť návštevníci vidieť miesta a pamiatky, ktoré spája osobnosť Františka II. Rákociho.

Projekt implementujú parteri z Ukrajiny, Slovenska a Maďarska od apríla tohto roku do marca 2014. Celkový rozpočet projektu je 490 tisíc eur, z toho rozpočet projektu pre Východoslovenské múzeum v Košiciach je vyše 137 tisíc eur. Vedúcim partnerom projektu je Historické múzeum v Mukačeve v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny (Mukachevo Historical Museum - Castle “Palanok“ Mukachevo). Ďalšími ukrajinskými partnermi sú Združenie sociálneho a kultúrneho rozvoja Panónia Užhorod a Asociácia pre rozvoj malého podnikania a inovácií Užhorod XXI. storočie. Slovenským partnerom je Východoslovenské múzeum v Košiciach a maďarským Zastúpenie nadácie východomaďarských európskych iniciatív.

Východoslovenské múzeum plánuje vďaka projektu Miesta Rákocziho slávy vynoviť expozíciu Pamätného domu Františka II. Rákocziho v areáli na Hrnčiarskej ulici v Košiciach, ktorú verejnosť pozná ako Rodošto. Nová expozícia vznikne vo vynovenom priestore doplnením jej terajšieho obsahu a exponátov. Bude mať aj nový expozičný nábytok - vitríny, panely s grafikou, textami a popismi. Pribudne audovizuálna technika a dotyková obrazovka, technika na ozvučenie a hudobné podfarbenie. „Modernejšou a kvalitnejšou expozíciou chceme pritiahnuť domácich a zahraničných turistov, záujmové skupiny a spolky, ale aj žiakov stredných a základný ch škôl. Práve preto bude mať expozícia viacnásobné jazykové mutácie - slovenskú, anglickú a maďarskú verziu. Expozícia bude mať niekoľko tematických častí, v ktorých ponúkneme modernejší pohľad na životné osudy významnej historickej osobnosti, ktoré sa významne preťali s týmto regiónom.

František II. Rákoci sa narodil na rodinnom panstve v obci Borša 27. marca 1676. Detstvo trávil na hrade Mukačevo, zažil jeho hrdinskú obranu (1686 –88). Poslednú etapu života prežil vo vyhnanstve v tureckom mestečku Rodošto pod pohorím Tekir Dag na brehu Marmarského mora. Zomrel v roku 1735 a pochovali ho v Carihrade. Telesné pozostatky kniežaťa, jeho najbližších príbuzných a spoluexulantov boli prenesené späť do vlasti až v roku 1906. Slávnostne ich uložili v špeciálne upravenej krypte košického Dómu sv. Alžbety.

V areáli Katovej bašty na nádvorí Hrnčiarskej ulice v roku 1991 VSM sprístupnilo Pamätný dom Františka II. Rákociho, tzv. Rodošto. Ide o repliku domu z tureckého mestečka Rodošto, kde vodca posledného uhorského stavovského povstania žil v rokoch 1720-35 ako exulant. Hoci o postavení repliky domu sa rozhodlo už v roku 1908, stavba bola realizovaná až v rokoch 1940-1943. Pamätný dom bol postavený na staršom dome z prelomu 18. a 19. storočia. Expozícia evokuje prostredie, v ktorom žil Rákoci a jeho druhovia. Dominantou je veľká jedáleň, na výrobe ktorej sa údajne podieľal aj sám Rákoci. Expozíciu dopĺňajú dobové zbrane, rytiny, výtvarné diela, ukážky povstaleckého mincovníctva a medailérstva, turecký dobový nábytok, predmety z osobného vlastníctva Rákociho, ako aj predmety súvisiace s jeho smrťou a slávnostným pohrebom v Košiciach.