Mapa | info@vsmuzeum.sk
OFICIÁLNE STRÁNKY VÝCHODOSLOVENSKÉHO MÚZEA V KOŠICIACH
Východoslovenské múzeum
MÚZEUM EXPOZÍCIE VÝSTAVY PODUJATIA OSTROVY KULTÚRY KNIŽNICA OTVÁRACIE HODINY NOVINKY KONTAKT PROJEKTY
Výstava: (od 23.07.2024 do 23.07.2024)
Európsky vedecko-výskumný program Horizont 2020
Tvorivá dielňa Identita, portrét, móda – projekt realizovaný Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave, financovaný z fondov KEGA MS SR.

PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE - HUSKROUA/1001/049
Konferencia v Mukačeve
Tlačová konferencia Sárospatak
Tlačová konferencia Košice
PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE HU-SK 0801/0045
PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE HU SK 0801/ 0045
Spoločné aktivity - Joint activities
Kurz vzdelávania, príprava prieskumov a poradenstvo - Remuneration for lecturers on educational courses, conferences, for survey preparation and advice
Príprava štúdií, štatistík, databáz a prieskumov - Preparation of studies, statistics, databases and surveys
Manipulačná starostlivosť o územie spojená s rozvojom technológií – Handling the area with care together with the development of technology – external services, care of the area using internal sources, care of the area using chemicals. Practical activiti
Príprava konfernecií a seminárov - Preparation of conferences and seminars
Menežment projektu - Management of projekt
Ekovýchovné aktivity - Eco-educational activities
Publicita - Publicity
PROJEKT INTERREGG
Dvojjazyčný propagačný materiál
Likvidácia inváznych rastlín
Rekultivácia plôch
Konzultácie v Maďarsku
Noc chrapkáčov
Noc netopierov
Odborné pracovné stretnutie
Ornitologický stacionár Drienovec
Poznatky a osvetová činnosť
Pracovné stretnutie Brzotín
Pracovný seminár AGGTELEK
Prieskum Zádiel
Závery a odporúčania pre manažment vybraných častí územia NP Slovenský kras - Conclusions and recommendations for the management of selected parts of the Slovenský Karst NP area
Projekt FPU: 16-622-04311 - Poznatky z hniezd orlov krikľavých
Paleontologický výskum na južnom Slovensku

Na prelome rokov 2016 a 2017 Východoslovenské múzeum v Košiciach, prírodovedný odbor, realizovalo Projekt FPU: 16-622-04311 „Poznatky z hniezd orlov krikľavých prenesené do muzeálnej expozície – príklad uzavretého cyklu veda, výskum, vzdelanie a široká verejnosť“.

V rámci odbornej aktivity „Charakteristika hniezdnych stanovíšť orlov krikľavých v Slovenskom krase“ sme na území orografického celku Slovenský kras monitorovali 11 hniezdych párov orla krikľavého a dve lokality, na ktorých sa výskyt nepotvrdil. U predmetných párov sme urobili revíziu všetkých doteraz známych 37 hniezd a zaznamenali botanické a geologické charakteristiky v bezprostrednom okolí hniezd. Odborný článok bude publikovaný v zborníku Natura Carpatica“ v čísle 58 v decembri 2017. Pri kontrole hniezd, použitím zakúpenej lezeckej techniky a po absolvovaní školenia na práce vo výškach, bol získaný biologický materiál do zbierkového fondu Východoslovenského múzea a to 15 ks letiek orlov a 1 vajce z nevyliahnutej znášky. Na hniezdach, v hniezdnom a lovnom prostredí, boli spracované obrazové videosekvencie z orlov krikľavých, ktoré boli skompletizované do krátkeho odborného dokumentu a premietnuté na zakúpenej audiovizuálnej technike v stálej expozícii „Príroda Karpát“. V rámci vzdelávacích aktivít bolo realizovaných 6 prednášok o živote orlov krikľavých prostredníctvom zakúpeného dataprojektoru a rolovacieho elektrického plátna, nainštalovaného napevno v prírodovednej expozícii „Príroda Karpát“ vo VSM. Prednášok sa zúčastnilo 155 účastníkov, zväčša žiakov základných škôl. O výsledkoch a výstupoch projektu boli informovaní pracovníkmi VSM prostredníctvom powerpoint prezentácie.

Pripravený bol propagačný materiál o projekte s informáciou, že výstupy z projektu sú zároveň podkladom pre pripravovanú samostatnú výstavu o orlovi krikľavom. VSM plánuje organizovať predmetnú výstavu vo vlastných výstavných priestoroch v prvej polovici roku 2018, aby nadväzovala na ukončený projekt. Výstava podá informáciu o projekte pre širokú verejnosť, v rámci nej sa bude distribuovať propagačný materiál a bude prezentovaný odborný video dokument na audiovizuálnej technike.

Počas výstavy sa uplatnia ostatné materiály vydané v projekte, viazané na realizáciu výstavy ako panoráma lovného prostredia orlov krikľavých s preparátom orla v popredí, panoráma lesa s preparátom orla a hniezda v popredí, panoráma a imitácie dvoch hniezdnych stromov, na ktoré lezie bádateľ a na druhom bude umiestnené hniezdo orla krikľavého.

Propagácia projektu sa bude realizovať hlavne prostredníctvom výstavy - ozname o výstave v médiach, televíznom odvysielaní z výstavy, tlače, kde sa budú prezentovať výstupy projektu a tlačoviny. Pre tento účel boli vytlačené propagačné materiály.

Skladačka s informáciou o projekte a predbežnej pozvánke na pripravovanú výstavu bola vytlačená v počte 1000 ks a bude distribuovaná na základné školy a elektronicky na všetky inštitúcie. Brožúra bola vytlačená v počte 300 ks a bude distribuovaná medzi záujemcov rôznych organizácií, žiakov, odborných pracovníkov, pracovníkov v kultúre, pracovníkov ŠOP SR aj v rámci výstavy. Maľovanka bola vydaná v počte 1000 ks, bude sa čiastočne predávať, prípadne poskytovať vo forme odmien, výhier pre deti, prípadne pri tvorivých dielňach. Vytlačených 15 plagátov zo života orlov krikľavých bude použitých ako základ samostatnej výstavy.

Vytlačený propagačný materiál k projektu:

Skladačka
Skladačka
Brožúra
Brožúra
Omaľovánka
Omaľovánka