Mapa | info@vsmuzeum.sk
OFICIÁLNE STRÁNKY VÝCHODOSLOVENSKÉHO MÚZEA V KOŠICIACH
Východoslovenské múzeum
MÚZEUM EXPOZÍCIE VÝSTAVY PODUJATIA OSTROVY KULTÚRY KNIŽNICA OTVÁRACIE HODINY NOVINKY KONTAKT PROJEKTY
Výstava: (od 14.06.2024 do 14.06.2024)
Európsky vedecko-výskumný program Horizont 2020
Tvorivá dielňa Identita, portrét, móda – projekt realizovaný Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave, financovaný z fondov KEGA MS SR.

PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE - HUSKROUA/1001/049
Konferencia v Mukačeve
Tlačová konferencia Sárospatak
Tlačová konferencia Košice
PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE HU-SK 0801/0045
PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE HU SK 0801/ 0045
Spoločné aktivity - Joint activities
Kurz vzdelávania, príprava prieskumov a poradenstvo - Remuneration for lecturers on educational courses, conferences, for survey preparation and advice
Príprava štúdií, štatistík, databáz a prieskumov - Preparation of studies, statistics, databases and surveys
Manipulačná starostlivosť o územie spojená s rozvojom technológií – Handling the area with care together with the development of technology – external services, care of the area using internal sources, care of the area using chemicals. Practical activiti
Príprava konfernecií a seminárov - Preparation of conferences and seminars
Menežment projektu - Management of projekt
Ekovýchovné aktivity - Eco-educational activities
Publicita - Publicity
PROJEKT INTERREGG
Dvojjazyčný propagačný materiál
Likvidácia inváznych rastlín
Rekultivácia plôch
Konzultácie v Maďarsku
Noc chrapkáčov
Noc netopierov
Odborné pracovné stretnutie
Ornitologický stacionár Drienovec
Poznatky a osvetová činnosť
Pracovné stretnutie Brzotín
Pracovný seminár AGGTELEK
Prieskum Zádiel
Závery a odporúčania pre manažment vybraných častí územia NP Slovenský kras - Conclusions and recommendations for the management of selected parts of the Slovenský Karst NP area
Projekt FPU: 16-622-04311 - Poznatky z hniezd orlov krikľavých
Paleontologický výskum na južnom Slovensku

Spoločné aktivity -

 

v rámci  projektu HUSK/0801/0045 „Vývoj a testovanie technológii na zabezpečenie trvalej udržatelnosti významných trávnatých plôch“

 

V rámci naplňania úloh grantu sme rozdelili  spoločné aktivity projektu do niekoľkých oblastí:

-         spoločné terénne prieskumy bioty

-         spoločné ekovýchovné podujatia

-         konzultácie

-         environmentálny dokumentárny film

 

V rámci spoločných terénnych prieskumov sme v k. ú. obce Jósvafö v MR navštívili lokalitu  s výskytom kriticky ohrozeného druhu  rastliny z čeľade Orchidaceae: Himantoglossum  caprinum (jazýčkovec východný). Okrem biotického zhodnotenia lokality sme spoločne navrhli jej manažment a zároveň sa urobil základný entomologický výskum lokality.

 

K spoločným terénnym aktivitám patril aj spoločný prieskum ornitofauny na lokalitách v MR a SR: Perkupa (MR), Drienovec (SR), Perín (SR).

Hlavným cieľom bol odchyt vtákov do ornitologických sieti

 

 

Joint activities

 

in project HUSK/0801/0045 „Developing and testing of sustainable habitat management technologies for the effective conservation of protected grasslands“

 

 

In performing the tasks of the grant, we divided the joint project activities in several areas:

 - Joint field surveys of biota

- Joint environmental education events

- Consultations

- Environmental documentary film


Within
the joint field surveys we visited in Jósvafő village in Hungary the locality with occurrence of critically endangered species of plants from

family Orchidaceae: Himantoglossum caprinum. In addition to

biotic recovery of the locality we discuss about the management for the meadow  and

also we made the basic entomological research for locality.

 

The joint the activities include also  a joint survey of ornitofauna on localities in Hungary and Slovakia too: Perkupa (MR), Drienovec (SR), Perín (SR).

The main aim was the capture of birds in the ornithological networks