Mapa | info@vsmuzeum.sk
OFICIÁLNE STRÁNKY VÝCHODOSLOVENSKÉHO MÚZEA V KOŠICIACH
Východoslovenské múzeum
MÚZEUM EXPOZÍCIE VÝSTAVY PODUJATIA OSTROVY KULTÚRY KNIŽNICA OTVÁRACIE HODINY NOVINKY KONTAKT PROJEKTY
Výstava: (od 02.10.2023 do 02.10.2023)
Európsky vedecko-výskumný program Horizont 2020
Tvorivá dielňa Identita, portrét, móda – projekt realizovaný Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave, financovaný z fondov KEGA MS SR.

PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE - HUSKROUA/1001/049
Konferencia v Mukačeve
Tlačová konferencia Sárospatak
Tlačová konferencia Košice
PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE HU-SK 0801/0045
PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE HU SK 0801/ 0045
Spoločné aktivity - Joint activities
Kurz vzdelávania, príprava prieskumov a poradenstvo - Remuneration for lecturers on educational courses, conferences, for survey preparation and advice
Príprava štúdií, štatistík, databáz a prieskumov - Preparation of studies, statistics, databases and surveys
Manipulačná starostlivosť o územie spojená s rozvojom technológií – Handling the area with care together with the development of technology – external services, care of the area using internal sources, care of the area using chemicals. Practical activiti
Príprava konfernecií a seminárov - Preparation of conferences and seminars
Menežment projektu - Management of projekt
Ekovýchovné aktivity - Eco-educational activities
Publicita - Publicity
PROJEKT INTERREGG
Dvojjazyčný propagačný materiál
Likvidácia inváznych rastlín
Rekultivácia plôch
Konzultácie v Maďarsku
Noc chrapkáčov
Noc netopierov
Odborné pracovné stretnutie
Ornitologický stacionár Drienovec
Poznatky a osvetová činnosť
Pracovné stretnutie Brzotín
Pracovný seminár AGGTELEK
Prieskum Zádiel
Závery a odporúčania pre manažment vybraných častí územia NP Slovenský kras - Conclusions and recommendations for the management of selected parts of the Slovenský Karst NP area
Projekt FPU: 16-622-04311 - Poznatky z hniezd orlov krikľavých
Paleontologický výskum na južnom Slovensku

Tvorivá dielňa Identita, portrét, móda – projekt realizovaný Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave, financovaný z fondov KEGA MS SR.

 

Termín: 24. – 28. 9. 2012

Námet projektu: Ľubo Stacho + Sláva Hriadeľová

Realizačný tím projektu: prof. Ľubo Stacho /vedúci/ Mgr.art Marko Horban /zástupca/, Mgr.art Peter Ančic, Mgr.art Monika Kováčová /dokumentácia dielne/

Študenti: 15 študentov z viacerých škôl zo Slovenska, okrem študentov z VŠVU prizveme zástupcov z FU STU Košice, SUPŠ Košice, FU Akademia BB, + 2 zástupcov stredných škôl.

Organizátori:

Slovenské národné múzeum, Východoslovenské múzeum, Východoslovenská galéria Košice, Katedra fotografie a nových médií VŠVU v Bratislave, Fakulta umení Technickej univerzity Košice, Štátne divadlo Košice, Košice Európske hlavné mesto kultúry

Cieľ tvorivej dielne:

V rámci TD v Košiciach fotografovať obyvateľov mesta v oblečení a kostýmoch, ktoré posúvajú identitu ľudí do inej roviny. Fotoateliér si pripravia študenti fotografie v priestoroch  Východoslovenského múzea, ale bude sa fotiť aj v iných alternatívnych priestoroch a aj priamo v uliciach mesta. Múzeum a  Štátne divadlo v Košiciach pre projekt poskytnú  kostýmy a rekvizity  zo svojich  depozitov. Košičania a participujúce modely na projekte môžu si doniesť aj svoje  vlastne kostýmy ako  napríklad  šaty po starých rodičoch, alebo  uniformy z minulosti aj súčasnosti, kroje starých miest, alebo regiónov. Pôjde o príbehy ľudí a oblečení z inej doby, alebo zo súčasnosti, ale tieto príbehy sa musia vymykať každodennosti. Môžu to byť aj príbehy šiat, ktoré nikdy nikto nemal na sebe. Projekt chce osloviť aj súčasnú mladú generáciu ľudí, aby sa pokúsili vyjadriť svoju identitu práve prostredníctvom oblečenia. Projekt by mohol mapovať aj sociálne kontexty minulosti a súčasnosti.

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM TVORIVEJ DIELNE:

 

Pondelok 24.sept.

14.00 – 14.10 privítanie všetkých zúčastnených riaditeľom Východoslovenského  múzea PhDr. Robertom Pollákom

14.10 – 14:30 Zuzana Forraiová - História Košíc ako inšpirácia pre realizáciu projektu

15.00 – 16.00 Dita Pepe: prezentácia tvorby o identite

16.00 – 17.00 diskusia s prednášajúcimi

Prednášky sú pre účastníkov projektu ale aj pre verejnosť.

Miesto konania prednášok:

Námestie Maratóna mieru č. 1, vstup cez bránu VÚC, miestnosť na 2. posch., č. dverí 310.

 

Utorok 25.sept.

11.00 – 13.00 práca v sekciách

Prednášky:

14.00:  Peter Kalmus: prezentácia tvorby o identite

Prednášky sú pre účastníkov projektu ale aj pre verejnosť.

Miesto konania prednášok:

Hviezdoslavová 3, vstup cez bránu Východoslovenského múzea, 1. poschodie, č. dverí 120.

 

Streda 26.sept.

Práca v sekciách + konzultácie s pedagógmi

Štvrtok 27.sept.

Práca v sekciách + konzultácie s pedagógmi

Piatok 28.sept.

Práca v sekciách + konzultácie s pedagógmi