Mapa | info@vsmuzeum.sk
OFICIÁLNE STRÁNKY VÝCHODOSLOVENSKÉHO MÚZEA V KOŠICIACH
Východoslovenské múzeum
MÚZEUM EXPOZÍCIE VÝSTAVY PODUJATIA OSTROVY KULTÚRY KNIŽNICA OTVÁRACIE HODINY NOVINKY KONTAKT PROJEKTY
Výstava: (od 30.05.2024 do 30.05.2024)

KNIŽNICA VÝCHODOSLOVENSKÉHO MÚZEA

Vznik a vývoj knižničného fondu je úzko spätý so vznikom a vývojom muzeálnej knižnice Východoslovenského múzea. So zbierkovým materiálom múzea sa od roku 1872 súčasne zhromažďovali aj knihy, ktoré sa stali základom fondu. K napomáhaniu organizácie knižnice prvýkrát vyzval svojich čitateľov 1.1 1873 Kaschauer Zeitung a Hornouhorský muzeálny spolok k tomu vydal 11.1. 1873 vyhlásenie, v ktorom sa podujal vytvoriť verejnú knižnicu. Na základe tohto vyhlásenia získala knižnica niekoľko sto zväzkov kníh výlučne z darov a odkazov. Najvzácnejšími darmi knižnicu obohatili bratia Klimkovičovci, Jozef Loósz, Dr.Gejza Horváth, plukovník Karol Rothauscher a košický rodák Dr. Imrich Henszlmann, ktorý v testamente zanechal Hornouhorskému múzeu aj svoju knižnicu pozostávajúcu z 523 zväzkov. V roku 1911 pribudlo ďalších 4000 zväzkov z pozostalosti Jozefa Pukyho a mnohých ďalších.

V čase prvej svetovej vojny knižnica stagnovala, prírastky takmer neboli. Mesto na základe požiadaviek verejnosti v roku 1923 pristúpilo k zriadeniu novej mestskej knižnice, ktorej základný fond vznikol presunutím fondu knižnice bývalej Právnickej akadémie - 33 000 zväzkov a v tom istom roku najprv 20 000 zväzkov a neskôr v roku 1940 ďalších 50 000 zväzkov muzeálnej knižnice. Pre knižnicu to znamenal zásadný obrat, prestala plniť funkciu verejnej knižnice a svojim charakterom sa stala odbornou muzeálnou knižnicou.

Po druhej svetovej vojne časť knižničného fondu odovzdaného Mestskej verejnej knižnici bola prevzatá späť do knižnice múzea. Tento fond bol postupne roztriedený a spracovaný, časť fondu však bola zničená častým sťahovaním a vojnovými udalosťami. V rokoch 1962-63 vedenie Východoslovenského múzea s prihliadnutím na nedostatok priestorov rozhodlo, že radenie knižničného fondu bude podľa inventárneho prírastkového čísla a nie podľa odborov, ako tomu bolo dovtedy. Zároveň sa rozhodlo o vyhotovení lístkového katalógu predmetového podľa vedných odborov.

Ako už vyplýva z charakteru činnosti múzea z celkového fondu knižnice je vyčlenených 1191 knižničných jednotiek zbierkového charakteru .Celková skladba knižničného zbierkového fondu je nevyhranená, z väčšej časti je fond regionálneho charakteru a z časti sa približuje vedecko-odbornému charakteru múzea. Bežný knižničný fond obsahuje približne 60 000 knižničných jednotiek. Ich počet sa priebežne dopĺňa najmä výmenou, ďalej darmi a kúpou. Fond slúži pracovníkom Východoslovenského múzea pri ich vedeckovýskumnej činnosti, no je prístupný i verejnosti, po splnení istých podmienok.. Pred vstupom do knižnice je potrebné zaslať písomnú žiadosť na riaditeľstvo VSM pre umožnenie vstupu, uviesť v nej požadovanú bibliografiu a približný termín návštevy. Výpožičky sú výlučne prezenčné, v študovni knižnice.

Kontakt pre ďalšie informácie ohľadom požadovanej literatúry: magdalena.zavatzka@gmail.com