Mapa | info@vsmuzeum.sk
OFICIÁLNE STRÁNKY VÝCHODOSLOVENSKÉHO MÚZEA V KOŠICIACH
Východoslovenské múzeum
MÚZEUM EXPOZÍCIE VÝSTAVY PODUJATIA OSTROVY KULTÚRY KNIŽNICA OTVÁRACIE HODINY NOVINKY KONTAKT PROJEKTY
Výstava: (od 21.06.2024 do 21.06.2024)
Európsky vedecko-výskumný program Horizont 2020
Tvorivá dielňa Identita, portrét, móda – projekt realizovaný Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave, financovaný z fondov KEGA MS SR.

PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE - HUSKROUA/1001/049
Konferencia v Mukačeve
Tlačová konferencia Sárospatak
Tlačová konferencia Košice
PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE HU-SK 0801/0045
PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE HU SK 0801/ 0045
Spoločné aktivity - Joint activities
Kurz vzdelávania, príprava prieskumov a poradenstvo - Remuneration for lecturers on educational courses, conferences, for survey preparation and advice
Príprava štúdií, štatistík, databáz a prieskumov - Preparation of studies, statistics, databases and surveys
Manipulačná starostlivosť o územie spojená s rozvojom technológií – Handling the area with care together with the development of technology – external services, care of the area using internal sources, care of the area using chemicals. Practical activiti
Príprava konfernecií a seminárov - Preparation of conferences and seminars
Menežment projektu - Management of projekt
Ekovýchovné aktivity - Eco-educational activities
Publicita - Publicity
PROJEKT INTERREGG
Dvojjazyčný propagačný materiál
Likvidácia inváznych rastlín
Rekultivácia plôch
Konzultácie v Maďarsku
Noc chrapkáčov
Noc netopierov
Odborné pracovné stretnutie
Ornitologický stacionár Drienovec
Poznatky a osvetová činnosť
Pracovné stretnutie Brzotín
Pracovný seminár AGGTELEK
Prieskum Zádiel
Závery a odporúčania pre manažment vybraných častí územia NP Slovenský kras - Conclusions and recommendations for the management of selected parts of the Slovenský Karst NP area
Projekt FPU: 16-622-04311 - Poznatky z hniezd orlov krikľavých
Paleontologický výskum na južnom Slovensku

PLUGGY: inovatívna sociálna sieť pre kultúrne dedičstvo

Sociálna sieť podobná Facebooku a séria aplikácií pre smartfóny sú pripravené podporiť aktívne zapojenie občanov do vynášania svojho miestneho kultúrneho prostredia a pri ochrane a obohacovaní európskeho kultúrneho dedičstva krajiny.

Východoslovenskému múzeu v Košiciach v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach (Ekonomická fakulta) a ďalšími siedmimi EU partnermi z:

  • Grécka (Institute of Communication and Computer Systems – koordinátor, múzeum Piraeus Bank Group, firma Clio),

  • Talianska (firmy Vianet a Xteam),

  • Španielska (Univerzita Malaga) a

  • V. Británie (Imperial College London – patrí medzi 10 najlepších univerzít v Európe)

sa podarilo v rámci vedecko-výskumného programu EÚ Horizont 2020, zameranie výzvy: Virtuálne múzeum, a sociálna platforma o Európskom digitálnom dedičstve, pamäť, identita a kultúrne interakcie (Virtual museums and social platform on European digital heritage, memory, identity and cultural interaction) získať grant na projekt PLUGGY – inovatívna sociálna sieť pre kultúrne dedičstvo. V rámci tejto výzvy bolo za celú EÚ podaných 100 návrhov projektov, z čoho iba štyri boli schválené na financovanie (čiže priemerná úspešnosť za EÚ bola 4%).

Plný názov projektu v angličtine je: Pluggable Social Platform for Heritage Awareness and Participation

Projekt začal 1.12.2016, celková výška grantu od EK je 2 375 000 euro a plánovaná doba riešenia je 36 mesiacov.

Hlavným cieľom projektu PLUGGY je vyvinúť sociálnu platformu, voľne povedané „analógiu“ Facebook-u, ktorá umožní občanom, kultúrnym inštitúciám a mimovládnym organizáciám prispievať k sprístupneniu, prezentácii, spolu-vytváraniu a zdieľaniu európskeho kultúrneho dedičstva. Súčasťou platformy budú služby pre podporu geo-lokácie, rozšírenej reality (augmented reality), spracovanie 3D zvuku a kolaboratívnych hier v oblasti kultúrneho dedičstva. Vďaka platforme PLUGGY bude občan participovať nielen ako pasívny pozorovateľ artefaktov kultúrneho dedičstva, ale aj ako ich tvorca a správca, zdieľajúci svoje skúsenosti a zážitky s inými aktívnymi používateľmi.

Projekt PLUGGY nadväzuje na výsledky projektu digitalizácie kultúrneho dedičstva v SR, ktorý bol financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Informatizácia spoločnosti tým, že umožní jednoduchým spôsobom vytvárať obohatené virtuálne expozície kultúrnych artefaktov z rôznych múzejných zdrojov a podporí kreativitu ľudí.

Tím Technickej univerzity v Košiciach je v rámci projektu zodpovedný najmä za vývoj PLUGGY platformy a IT nástroja pre kurátorov výstav. Tím VSM zodpovedá za testovanie platformy a návrh kolaboratívnych hier.

Úvodné stretnutie projektu PLUGGY sa uskutočnilo 12.-13.12.2016 v Aténach, kde partneri definovali budúce výskumné činnosti a navrhovali komunikačný plán, ktorý má prilákať cieľové skupiny (profesionáli v kultúrnom dedičstve, úrady, komunity dedičstva a pod.), aby sa aktívne podieľali na všetkých fázach výskumu.

Trvanie: 1.12. 2016 - 30.11. 2019

Úplná cena: 2.374.437,50 €

EU financie: 2.374.437,50 €

Koordinátor:

Inštitút pre Komunikáciu a Počítačové systémy (Institute of Communications and Computer Systems (ICCS)) - Grécko

Partneri projektu:

Inštitút pre Komunikáciu a Počítačové systémy (Institute of Communications and Computer Systems (ICCS)) - Grécko

Technická univerzita v Košiciach (Technical University of Kosice (TUK)) - Slovensko

Univerzita v Malage (Universidad de Malaga (UMA)) - Španielsko

Vianet (VIA) - Taliansko

Kráľovská Vysoká škola Londýn (Imperial College London (ICL) - Anglicko

XTeam Softvérové Riešenie (XTeam Software Solution (XTEAM)) - Taliansko

Kultúrna Nadácia Piraeus Banky (Piraeus Bank Cultural Foundation (PIOP)) - Grécko

Východoslovenské múzeum v Košiciach (East Slovakian Museum in Kosice (ESM)) - Slovensko

CLIO MUSE (CLIO) - Grécko

Stránka projektu: http://www.pluggy-project.eu/

Sociálne siete: https://twitter.com/PLUGGY_Project

https://www.facebook.com/PluggyProject/?fref=ts

https://www.linkedin.com/groups/13502244

 

dotazník k projektu pre bližšie špecifikovanie používateľov a ich požiadaviek sociálnej platformy a aplikácií: http://bit.ly/pluggy_questionnaire_SK

Prvá prelárna schôdza partnerov projektu sa uskutočnila 22. - 23. marca 2017 Málage. Partneri postupne prešli rozpis práce a stanovili najdôležitejšie úlohy, na ktorých sa bude v nasledujúcich mesiacoch pracovať. V druhý deň stretnutia mali partneri možnosť spoznať názor na nové technológie a sociálne siete vďaka pozvaným hosťom z oblasti kultúrneho dedičstva a vzdelávania. Nasledujúce stretnutie je plánované v mesiaci jún v Košiciach.

27. a 28. júna 2017 sa druhé plenárne stretnutie odohralo na pôde Východoslovenského múzea v Košiciach. Partneri zhodnotili prvých 6 mesiacov projektu a dohodli sa na stratégii v najbližších mesiacoch. Kultúrnym doplnením práce bola prehliadka mesta, Košického zlatého pokladu a výstav v našom múzeu. Nasledujúce stretnutie je plánované na mesiac október a malo by byť v Ríme.

Tretie plenárne stretnutie projektu Pluggy sa uskutočnilo 23. a 24. októbra v Ríme a hostili nás kolegovia z Vianet. Partneri počas dvoch dní prekonzultovali stratégiu prvého roka spolupráce, zhodnotili prvé vypracované správy k jednotlivým úlohám a stanovili si nové strategické body na najbližších 6 mesiacov. Hlavnou témou stretnutia bola technická stránka fungovania sociálnej platformy, kurátorských nástrojov a aplikácií. Nasledujúce stretnutie sa uskutoční vo februári budúceho roka na pôde Európskeho parlamentu, kde každý z partnerov bude pred komisiou obhajovať svoje pôsobenie v projekte.

V dňoch 12. - 14. februára 2018 sa uskutočnilo v poradí 4 plenárne stretnutie konzorcia PLUGGY, ktorého súčasťou bolo prvé oficiálne zhodnotenie projektu na pôde Výkonnej agentúry pre výskum (Research Executive Agency). Plenárne stretnutie sa uskutočnilo v priestoroch Kancelárie pre výskum a vývoj v Bruseli (Slovak Liaison Office for Research and Development), kde sa partneri dohodli na spoločných úlohách pre ďalších 6 mesiacov. Najbližšie stretnutie je plánované v júni 2018 v Londýne.

V poradí piate plenárne zasadnutie sa uskutočnilo v dňoch 12. a 13. júna 2018 na pôde Imperial College London. Projekt je v polovici svojho pôsobenia, preto bol jeden z dvoch dní venovaný zhrnutiu úloh, ktoré sme úspešne ukončili a zároveň sa začalo s plánovaním nových výziev, medzi ktoré patrí aj vyhlásenie súťaže o najlepšiu aplikáciu pre developerov mimo nášho konzorcia. Okrem iného sa partneri dohodli na ďalších krokoch pri vytváraní jednotlivých aplikácií v rámci projektu. Najbližšie stretnutie bude v decembri, opäť v Aténach.