Mapa | info@vsmuzeum.sk
OFICIÁLNE STRÁNKY VÝCHODOSLOVENSKÉHO MÚZEA V KOŠICIACH
Východoslovenské múzeum
MÚZEUM EXPOZÍCIE VÝSTAVY PODUJATIA OSTROVY KULTÚRY KNIŽNICA OTVÁRACIE HODINY NOVINKY KONTAKT PROJEKTY
Výstava: (od 21.06.2024 do 21.06.2024)
História
Zoznam zamestnancov
Priestory na prenájom
Vedecko - výskumná činnosť
Zborníky, odborná publikačná činnosť
Odborno - metodická činnosť
Propagačná a informačná činnosť
Práca so zbierkami
Konferencie, semináre
Kluby
Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
Zmluvy
Zmluvy nájme o nebytových priestorov
Zmluvy o výpožičke
Zmluvy o spolupráci
Zmluvy o komisionálnom predaji
Dohody
Zverejňovanie faktúr
Oznámenie protispoločenskej činnosti
Profil verejného obstarávateľa
Nadlimitné zákazky
Podlimitné zákazky
Zákazky s nízkou hodnotou
Výzvy na predloženie ponuky
Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní
Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou
Súhrnné správy
Dokumenty
Cenník manipulačných poplatkov a bádateľský poriadok
Povinné informácie
Plán verejného obstarávania na rok 2019
Informácie o debarierizácií VSM

Odborno - metodická činnosť

1. Práca v odborných komisiách

 

Komisia pre tvorbu zbierok pri VSM

Predseda – Havlice,

členovia: Sitášová, Fulín, Gašaj, Ambrušová

 

Účasť v komisii na krajskom kole 49. ročníka Biologickej olympiády kat. A, B, C. v Košiciach.

Termín: 10.3., 11.3., 13.3.2015

Zodpovední: Levendovský, Krišovský

 

Účasť v komisii na obvodnom kole 49. ročníka Biologickej olympiády kat. E - Poznaj a chráň prírodu svojej vlasti – časť geológia v Centre voľného času Technik – elokované pracovisko Domino na Popradskej 86 - (príprava prírodnín).

Termín: 9.4.2015

Zodpovedný: Levendovský

 

Účasť v komisii na krajskom kole 49. ročníka Biologickej olympiády kat. E - Poznaj a chráň prírodu svojej vlasti – časť geológia v Botanickej záhrade UPJŠ, Mánesova 23 v Košiciach - (príprava prírodnín).

Termín: 12.5.2015

Zodpovedný: Levendovský

 

Práca v komisii pre pamätihodnosti mesta pôsobiacej pri mestskom magistráte.

Z: Mgr. R. Papáč

 

2. Práca v redakčných radách

 

Natura Carpatica (Fulín, Sitášová)

Historica Carpatica – (Gašaj, Jarinkovič)

Pamiatky a múzeá (Pollák)

 

3. Spolupráca so školami

 

Vedenie terénnych exkurzií pre Centrum voľného času Orgovánová 5 – elokované pracovisko Domček - Kórejská 1 v Košiciach.

(exkurzie – Drienovecká mokraď, Nižná Myšľa, Drienovecké kúpele, Domica, Jasov, Herľany, Dubník, Zádielská dolina, Šugov, Smolnícka Huta).

Z: Levendovský, Krišovský, Ledvák

 

Tváre beztvarého minerálu – prezentácia z cyklu Rozhovory o prírode - zaujímavosti zo sveta opálov, rôznych farebných variet – mliečny, sklený, drevný, obecný, ohnivý, drahý (vznik, história, rozšírenie, ťažba, spracovanie a využitie) s ukážkami vzoriek.

Termín: 22. 1. 2015

Zodpovedný: Levendovský

 

Ekovýchovné aktivity v expozícii „Príroda Karpát“ pre škôlkarov, žiakov ZŠ a študentov SŠ a prednášky na témy (Netopiere, Invázne rastliny, Kras a jaskyne, Hmyz okolo nás, Ochrana žiab, Bociany, Liečivé rastliny, Cicavce v lese, Sopky a zemetrasenia, Zaujímavé rastliny, Motýle Slovenska, Geologické obdobia Zeme, Krása minerálov, Vtáky podľa spevu, Naše sovy, Vtáčie búdky a kŕmidlá, Zaujímavosti z ríše zvierat). Realizovať prednášky, premietanie prírodopisných filmov a názorné ukážky preparátov. Cieľom je zvýšenie návštevnosti žiakov a študentov v prírodovednej expozícií.

Zodpovedný: Levendovský, Krišovský, Ledvák, Semanová

 

Príprava žiakov 6. 7. 8. a 9. ročníkov základných škôl Požiarnická 3, Bernolákova 18, Dneperská 1, Abovská 36, Krosnianska 4, Jenisejská 22, na obvodné, krajské a celoslovenské kolo 49. ročníka Biologickej olympiády kat. E Poznaj a chráň prírodu svojej vlasti – časť Geológia.

Termín: január - jún

Zodpovedný: Levendovský

 

Konzultácie a metodické vedenie riešiteľov biologických olympiád a stredoškolskej odbornej činnosti.

Zodpovedný: Levendovský, Krišovský, Ledvák

 

Prednášky pre študentov Univerzity veterinárneho lekárstva

Termín: apríl 2015

Zodpovedný: Fulín, Levendovský, Krišovský, Ledvák

 

Prednášky na rôzne témy z oblasti živej a neživej prírody, určené pre základné a stredné školy, seniorov a širokú verejnosť.

Zodpovední: odborní pracovníci PO

 

Príprava, realizácia, propagácia vzdelávacích aktivít pre školy

T: rok 2015

Z: Semanová

 

Prednáška: Súdnictvo a tresty v minulosti pre študentov 1. ročníka práva v Miklušovej väznici.

Z: Mgr. Richard Papáč

 

Konzultačná činnosť pre študentov odborných a vysokých škôl.

Zodpovední: odb. pracovníci

 

4. Koordinačná a metodická činnosť

 

Rozvíjanie vzájomnej spolupráce s múzeami, spoločnosťami bádateľmi a klubmi doma i v zahraničí, poskytovanie informácií, sprístupňovanie fondov a pod.

Zodpovední: odb. pracovníci