Mapa | info@vsmuzeum.sk
OFICIÁLNE STRÁNKY VÝCHODOSLOVENSKÉHO MÚZEA V KOŠICIACH
Východoslovenské múzeum
MÚZEUM EXPOZÍCIE VÝSTAVY PODUJATIA OSTROVY KULTÚRY KNIŽNICA OTVÁRACIE HODINY NOVINKY KONTAKT PROJEKTY
Výstava: (od 23.07.2024 do 23.07.2024)
Európsky vedecko-výskumný program Horizont 2020
Tvorivá dielňa Identita, portrét, móda – projekt realizovaný Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave, financovaný z fondov KEGA MS SR.

PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE - HUSKROUA/1001/049
Konferencia v Mukačeve
Tlačová konferencia Sárospatak
Tlačová konferencia Košice
PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE HU-SK 0801/0045
PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE HU SK 0801/ 0045
Spoločné aktivity - Joint activities
Kurz vzdelávania, príprava prieskumov a poradenstvo - Remuneration for lecturers on educational courses, conferences, for survey preparation and advice
Príprava štúdií, štatistík, databáz a prieskumov - Preparation of studies, statistics, databases and surveys
Manipulačná starostlivosť o územie spojená s rozvojom technológií – Handling the area with care together with the development of technology – external services, care of the area using internal sources, care of the area using chemicals. Practical activiti
Príprava konfernecií a seminárov - Preparation of conferences and seminars
Menežment projektu - Management of projekt
Ekovýchovné aktivity - Eco-educational activities
Publicita - Publicity
PROJEKT INTERREGG
Dvojjazyčný propagačný materiál
Likvidácia inváznych rastlín
Rekultivácia plôch
Konzultácie v Maďarsku
Noc chrapkáčov
Noc netopierov
Odborné pracovné stretnutie
Ornitologický stacionár Drienovec
Poznatky a osvetová činnosť
Pracovné stretnutie Brzotín
Pracovný seminár AGGTELEK
Prieskum Zádiel
Závery a odporúčania pre manažment vybraných častí územia NP Slovenský kras - Conclusions and recommendations for the management of selected parts of the Slovenský Karst NP area
Projekt FPU: 16-622-04311 - Poznatky z hniezd orlov krikľavých
Paleontologický výskum na južnom Slovensku

NOC NETOPIEROV

Dňa 27. septembra 2007 pripravilo SEO Bambi, ktorého hlavnou náplňou činnosti sú aktivity zamerané na ochranu netopierov, podujatie pre verejnosť s názvom Noc netopierov.

Samotný priebeh podujatia narušila silná prietrž mračien. Na dohodnutom stanovišti pri Jasovskej jaskyni sa napriek tomu zišlo 35 záujemcov z radov študentov, žiakov i  detí s rodičmi a dospelých, aby sa pod klenbou vstupu do Jasovskej jaskyne oboznámili so životom, osobitosťami a charakteristickými znakmi jednotlivých druhov netopierov. Lektorský výklad, detektoring a odchyt do špeciálnych sietí predviedli členovia Skupiny pre ochranu netopierov na Slovensku. Účastníci podujatia mali tak možnosť zblízka vidieť, počuť a spoznať niektoré druhy netopierov, presvedčiť sa o ich skutočnom vzhľade a  potešiť sa s týmito milými zvieratkami. A o tom, že netopiere nimi naozaj sú svedčí záujem médií i otázky účastníkov.

Podujatie svojim zámerom a obsahom naplnilo jeden z cieľov projektu, rozšírilo pôsobnosť o  záujemcov na spoluprácu pri rozvoji siete biomonitoringu, ktorou chceme podporiť účinné riadenie ochrany chránených druhov a chránených území.