Mapa | info@vsmuzeum.sk
OFICIÁLNE STRÁNKY VÝCHODOSLOVENSKÉHO MÚZEA V KOŠICIACH
Východoslovenské múzeum
MÚZEUM EXPOZÍCIE VÝSTAVY PODUJATIA OSTROVY KULTÚRY KNIŽNICA OTVÁRACIE HODINY NOVINKY KONTAKT PROJEKTY
Výstava: (od 27.02.2024 do 27.02.2024)
Európsky vedecko-výskumný program Horizont 2020
Tvorivá dielňa Identita, portrét, móda – projekt realizovaný Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave, financovaný z fondov KEGA MS SR.

PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE - HUSKROUA/1001/049
Konferencia v Mukačeve
Tlačová konferencia Sárospatak
Tlačová konferencia Košice
PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE HU-SK 0801/0045
PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE HU SK 0801/ 0045
Spoločné aktivity - Joint activities
Kurz vzdelávania, príprava prieskumov a poradenstvo - Remuneration for lecturers on educational courses, conferences, for survey preparation and advice
Príprava štúdií, štatistík, databáz a prieskumov - Preparation of studies, statistics, databases and surveys
Manipulačná starostlivosť o územie spojená s rozvojom technológií – Handling the area with care together with the development of technology – external services, care of the area using internal sources, care of the area using chemicals. Practical activiti
Príprava konfernecií a seminárov - Preparation of conferences and seminars
Menežment projektu - Management of projekt
Ekovýchovné aktivity - Eco-educational activities
Publicita - Publicity
PROJEKT INTERREGG
Dvojjazyčný propagačný materiál
Likvidácia inváznych rastlín
Rekultivácia plôch
Konzultácie v Maďarsku
Noc chrapkáčov
Noc netopierov
Odborné pracovné stretnutie
Ornitologický stacionár Drienovec
Poznatky a osvetová činnosť
Pracovné stretnutie Brzotín
Pracovný seminár AGGTELEK
Prieskum Zádiel
Závery a odporúčania pre manažment vybraných častí územia NP Slovenský kras - Conclusions and recommendations for the management of selected parts of the Slovenský Karst NP area
Projekt FPU: 16-622-04311 - Poznatky z hniezd orlov krikľavých
Paleontologický výskum na južnom Slovensku

Ekovýchovné aktivity

 

Súčasťou projektu boli osvetovo-výchovné aktivity projektového manažmentu zamerané na informovanosť s cieľmi a problematikou riešeného projektu. Orientované boli predovšetkým na zvýšenie uvedomelosti a zodpovednosti mladých ľudí za budúci stav prírodnej krajiny spracovaného územia. Podujatia prebiehali od konca septembra 2009 do konca júna 2010. Boli realizované formou terénnych exkurzií a prednášok na témy s prírodovednou tematikou v priestoroch múzea k prírodovedným výstavám. Ďalej to boli prezentácie konkrétnych problémov ochrany prírody územia, besedami a názornými ukážkami počas terénnych exkurzií.. Spolu bolo realizovaných 28 ekovýchovných podujatí a zúčastnilo sa na nich 1153 záujemcov. 

Odbornými vedúcimi terénnych ekologických exkurzií boli pracovníci Prírodovedného odboru Východoslovenského múzea Bc. Stanislav Levendovský a Bc. Peter Krišovský vedúci ekovýchovných akcií v rámci projektu. Program ekovýletov bol zameraný na ekologickú výchovu, ochranu prírody, poznávanie rôznych druhov živočíchov, rastlín, minerálov a hornín a ekologických väzieb. Dôraz bol kladený na informácie o inváznych rastlinách a ich negatívnom vplyve na pôvodné lúčne spoločenstvá. V rámci ekovýletov navštívili sme v oblasti Drienovca lúčne spoločenstvá a trávnaté plochy v okolí Drienovských  kúpeľov a opustený vápencový lom. Na Ornitologickom stacionári na Drienovskej mokradi mali sa možnosť zoznámiť s terénnou prácou ornitológov, odchytom a krúžkovaním vtákov.

Na trase náučného chodníka Horného Abova spoznali účastníci krajinu v oblasti Miliča a prechodom Zádielskej doliny zasa krasový kaňon.

 

 

 

 

  

 

Eco-educational activities

 

Part of the project was educational activities by project management focused upon passing on information regarding the aims and problematics of the addressed project.  They mainly focused upon increasing the awareness and responsibility of young people for the future status of nature in the countryside in the addressed area.  Events took place from the end of September 2009 until the end of June 2010.  They were carried out in the form of terrain excursions and presentations with natural science topics in the areas of the museumility of natural science exhibition. Further, there were presentations of particular problems related to the protection of nature in the area, gatherings and illustrative examples during terrain excursions. In total, 28 eco-educational events were organised with 1153 people attending.

 

 

Specialist supervisors for terrain ecological excursions were employees of the Natural Sciences Department of Eastern Slovakia Museum, Bc. Stanislav Levendovský and Bc. Peter Krišovský, the supervisor of eco-educational events within the project.  The eco-trip programme was focused upon ecological education, the protection of nature, recognition of various species of animals, plants, minerals and stone, and ecological links.  Attention was paid to information about invasive plants and their negative influence upon indigenous meadow communities.  Within the eco-trips, we visited the meadow communities in the area of Drienov and grass areas in the surroundings of Drienovske Spa, as well as an abandoned limestone quarry.  In the ornithological station in the Drienovska wetlands, they had the chance to become familiar with the terrain work of ornithologists, catching and ringing birds.

On the educational route in Horny Abov, participants got to know the countryside in the area of Milič and by passing through the Zádiel valley, the karst canyon.