Mapa | info@vsmuzeum.sk
OFICIÁLNE STRÁNKY VÝCHODOSLOVENSKÉHO MÚZEA V KOŠICIACH
Východoslovenské múzeum
MÚZEUM EXPOZÍCIE VÝSTAVY PODUJATIA OSTROVY KULTÚRY KNIŽNICA OTVÁRACIE HODINY NOVINKY KONTAKT PROJEKTY
Výstava: (od 23.04.2024 do 23.04.2024)
Európsky vedecko-výskumný program Horizont 2020
Tvorivá dielňa Identita, portrét, móda – projekt realizovaný Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave, financovaný z fondov KEGA MS SR.

PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE - HUSKROUA/1001/049
Konferencia v Mukačeve
Tlačová konferencia Sárospatak
Tlačová konferencia Košice
PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE HU-SK 0801/0045
PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE HU SK 0801/ 0045
Spoločné aktivity - Joint activities
Kurz vzdelávania, príprava prieskumov a poradenstvo - Remuneration for lecturers on educational courses, conferences, for survey preparation and advice
Príprava štúdií, štatistík, databáz a prieskumov - Preparation of studies, statistics, databases and surveys
Manipulačná starostlivosť o územie spojená s rozvojom technológií – Handling the area with care together with the development of technology – external services, care of the area using internal sources, care of the area using chemicals. Practical activiti
Príprava konfernecií a seminárov - Preparation of conferences and seminars
Menežment projektu - Management of projekt
Ekovýchovné aktivity - Eco-educational activities
Publicita - Publicity
PROJEKT INTERREGG
Dvojjazyčný propagačný materiál
Likvidácia inváznych rastlín
Rekultivácia plôch
Konzultácie v Maďarsku
Noc chrapkáčov
Noc netopierov
Odborné pracovné stretnutie
Ornitologický stacionár Drienovec
Poznatky a osvetová činnosť
Pracovné stretnutie Brzotín
Pracovný seminár AGGTELEK
Prieskum Zádiel
Závery a odporúčania pre manažment vybraných častí územia NP Slovenský kras - Conclusions and recommendations for the management of selected parts of the Slovenský Karst NP area
Projekt FPU: 16-622-04311 - Poznatky z hniezd orlov krikľavých
Paleontologický výskum na južnom Slovensku

Paleontologický výskum na južnom Slovensku

Riešený projekt: „Stratené more južného Slovenska“

Autor projektu: Mgr. Peter Ledvák, PhD.

Spoluriešitelia: RNDr. Peter Krišovský, Bc. Stanislav Levendovský

V roku 2019 FPU finančne podporil paleontologický výskum južného Slovenska prostredníctvom projektu: „Stratené more južného Slovenska“. Tento projekt nadviazal na paleontologický prieskum lokality Príbelce, kde zber fosílneho materiálu prebiehal už od roku 2017. V roku 2019 sa paleontologický výskum v Krupinskej planine a Cerovej vrchovine rozšíril na ďalšie lokality: Lipovany, Mučín, Horné Strháre a Plášťovce. Ide o známe geologické a paleontologické lokality, ktoré v minulosti už poskytli bohatú fosílnu faunu a flóru. Výskum lokalít umožnil získať nielen bohaté spoločenstvo fosílií, ale zároveň poskytol cenné informácie o geologickej minulosti južného Slovenska počas mladších treťohôr – miocénu.

Zo zaujímavých vedeckých výsledkov, ktoré sa podarilo prostredníctvom projektu dosiahnuť, bolo identifikovanie a odborné spracovanie fauny žralokov na lokalite Príbelce. Táto fosílna fauna bola spracovaná v odbornej publikácii v zborníku Natura Carpatica. V tejto publikácii bolo identifikovaných a opísaných 9 druhov žralokov: Galeocerdo aduncus, Hemipristis serra, Notorynchus primigenius, Araloselachus cuspidatus, Cosmopolitodus hastalis, Carcharhinus priscus, Mitsukurina lineata, Carcharoides catticus, Carcharias acutissimus. Okrem žraločích zubov boli na lokalite Príbelce nájdené zuby rýb, rají, solitérne koraly a úlomky lastúrnikov. Zloženie fosílnej fauny a sedimentologické pomery na lokalite poukazujú na podmienky plytkého mora a subtropickej klímy. Iné lokality poskytli podobne zaujímavé spoločenstvo fosílií. Žraločie zuby dominovali prevažne na lokalitách Horné Strháre a Mučín. Lokalita Lipovany je bohatá predovšetkým na skameneliny mäkkýšov: ustríc a pekténov. Veľmi zaujímavé spoločenstvo fosílií bolo získané na lokalita Plášťovce, kde sa v jemnozrnných tufitoch vyskytujú odtlačky listov, morských ježoviek a krabov. I keď výskyt listov poukazuje na podmienky blízko pevniny, skamenené ježovky a kraby jasne dokumentujú hlbokovodné prostredie mimo fotickej zóny – pravdepodobne hĺbku okolo 100 m.

Získaný materiál bude trvalo uložený v zbierkach VSM a bude ďalej slúžiť na vedecké účely.