Mapa | info@vsmuzeum.sk
OFICIÁLNE STRÁNKY VÝCHODOSLOVENSKÉHO MÚZEA V KOŠICIACH
Východoslovenské múzeum
MÚZEUM EXPOZÍCIE VÝSTAVY PODUJATIA OSTROVY KULTÚRY KNIŽNICA OTVÁRACIE HODINY NOVINKY KONTAKT PROJEKTY
Výstava: (od 27.02.2024 do 27.02.2024)
Európsky vedecko-výskumný program Horizont 2020
Tvorivá dielňa Identita, portrét, móda – projekt realizovaný Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave, financovaný z fondov KEGA MS SR.

PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE - HUSKROUA/1001/049
Konferencia v Mukačeve
Tlačová konferencia Sárospatak
Tlačová konferencia Košice
PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE HU-SK 0801/0045
PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE HU SK 0801/ 0045
Spoločné aktivity - Joint activities
Kurz vzdelávania, príprava prieskumov a poradenstvo - Remuneration for lecturers on educational courses, conferences, for survey preparation and advice
Príprava štúdií, štatistík, databáz a prieskumov - Preparation of studies, statistics, databases and surveys
Manipulačná starostlivosť o územie spojená s rozvojom technológií – Handling the area with care together with the development of technology – external services, care of the area using internal sources, care of the area using chemicals. Practical activiti
Príprava konfernecií a seminárov - Preparation of conferences and seminars
Menežment projektu - Management of projekt
Ekovýchovné aktivity - Eco-educational activities
Publicita - Publicity
PROJEKT INTERREGG
Dvojjazyčný propagačný materiál
Likvidácia inváznych rastlín
Rekultivácia plôch
Konzultácie v Maďarsku
Noc chrapkáčov
Noc netopierov
Odborné pracovné stretnutie
Ornitologický stacionár Drienovec
Poznatky a osvetová činnosť
Pracovné stretnutie Brzotín
Pracovný seminár AGGTELEK
Prieskum Zádiel
Závery a odporúčania pre manažment vybraných častí územia NP Slovenský kras - Conclusions and recommendations for the management of selected parts of the Slovenský Karst NP area
Projekt FPU: 16-622-04311 - Poznatky z hniezd orlov krikľavých
Paleontologický výskum na južnom Slovensku

ELIMINÁCIA ŠÍRENIA IVÁZNYCH RASTLÍN - PRAKTICKÁ LIKVIDÁCIA A REVITALIZÁCIA

 

Aj na území Slovenského krasu je dnes už nevyhnutná okamžitá eliminácia šírenia inváznych rastlín, ktoré svojim agresívnym obsadením priestoru už na mnohých hektároch ohrozujú pôvodné druhy resp. celé spoločenstvá. Tieto nepôvodné rastliny sú v mnohých prípadoch aj na miestach výskytu chránených rastlín, teda aj spôsob ochrany si vyžaduje individuálny prístup.

Program vypracovaný v rámci ochrany druhov v sebe zahrňuje sčasti elimináciu škôd na životnom prostredí v rámci spoločnej monitorovacej siete a spoločného postupu pri ničení inváznych rastlín na oboch stranách hraníc.

Dôležitou úlohou v rámci grantu bola likvidácia nepôvodných druhov, ktoré sa na niektorých miestach v lúčnych spoločenstvách, na poľnohospodárskych pôdach a v brehových porastov vyskytujú masovo. Jedná sa napr. o zlatobyľ kanadskú (Solidago canadensis) a zlatobyľ obrovskú (Solidago gigantea). Produkcia veľkého množstva semien umožňuje rastline kolonizovať otvorené, veľké priestory, na ktorých neskôr vytvára monokultúry v krajinnom priestore od Plešivca po hranicu s MR. Tak isto okolo obce Brzotín, Slavec,  a v Štítnickej doline.

V poslednom období sa rozšírila na vlhkých stanovištiach, pri potokoch a na ladom ležiacich pôdach slnečnica hľuznatá (Helianthus tuberosus). Na opustených a neobhospodarovaných plochách už úplne dominuje a agresívne kolonizuje čoraz väčšie plochy aj na území Slovenského krasu v údolí potoka Štítnik.

Obmedzenie resp. zastavenie šírenia bolo možné iba systematickou organizovanou prácou a to hlavne mechanickým ničením resp. lokálnymi postrekmi. Tieto práce sme vykonávali za účinnej pomoci externých spolupracovníkov.