Mapa | info@vsmuzeum.sk
OFICIÁLNE STRÁNKY VÝCHODOSLOVENSKÉHO MÚZEA V KOŠICIACH
Východoslovenské múzeum
MÚZEUM EXPOZÍCIE VÝSTAVY PODUJATIA OSTROVY KULTÚRY KNIŽNICA OTVÁRACIE HODINY NOVINKY KONTAKT PROJEKTY
Výstava: (od 23.07.2024 do 23.07.2024)
Európsky vedecko-výskumný program Horizont 2020
Tvorivá dielňa Identita, portrét, móda – projekt realizovaný Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave, financovaný z fondov KEGA MS SR.

PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE - HUSKROUA/1001/049
Konferencia v Mukačeve
Tlačová konferencia Sárospatak
Tlačová konferencia Košice
PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE HU-SK 0801/0045
PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE HU SK 0801/ 0045
Spoločné aktivity - Joint activities
Kurz vzdelávania, príprava prieskumov a poradenstvo - Remuneration for lecturers on educational courses, conferences, for survey preparation and advice
Príprava štúdií, štatistík, databáz a prieskumov - Preparation of studies, statistics, databases and surveys
Manipulačná starostlivosť o územie spojená s rozvojom technológií – Handling the area with care together with the development of technology – external services, care of the area using internal sources, care of the area using chemicals. Practical activiti
Príprava konfernecií a seminárov - Preparation of conferences and seminars
Menežment projektu - Management of projekt
Ekovýchovné aktivity - Eco-educational activities
Publicita - Publicity
PROJEKT INTERREGG
Dvojjazyčný propagačný materiál
Likvidácia inváznych rastlín
Rekultivácia plôch
Konzultácie v Maďarsku
Noc chrapkáčov
Noc netopierov
Odborné pracovné stretnutie
Ornitologický stacionár Drienovec
Poznatky a osvetová činnosť
Pracovné stretnutie Brzotín
Pracovný seminár AGGTELEK
Prieskum Zádiel
Závery a odporúčania pre manažment vybraných častí územia NP Slovenský kras - Conclusions and recommendations for the management of selected parts of the Slovenský Karst NP area
Projekt FPU: 16-622-04311 - Poznatky z hniezd orlov krikľavých
Paleontologický výskum na južnom Slovensku

Publicita

/Rozvíjanie internetovej stránky. Podiel na príprave vzdelávacieho filmu o manažmente územia. Príprava propagačných letákov, materiálov k téme/.

 

 

K osloveniu verejnosti, zainteresovaných zložiek a inštitúcií pôsobiacich na území boli riešiteľským kolektívom pripravené a po grafickej úprave vydané štyri skladačky k problematike inváznych rastlín, lúčnych spoločenstiev krasu a

Pre šírenie publicity projektového zámeru medzi verejnosťou bolo spracovaná a vydaná sada 15 samolepiek s motívmi vybraných cieľových skupín živočíšnych a rastlinných druhov, ktorých trvalú udržateľnosť v prírode si za cieľ kladie zámer projektu. Fotodokumenty na samolepkách sú dielom menežerskeho tímu. O tento prezentačný materiál bol zvýšený záujem zvlášť u mladých ľudí pri ekovýchovných podujatiach. Nenútená forma propagácie cieľov projektu ale aj donorov projektu prilepením samolepky na vonkajší materiál (taška, obaly, korešpondenciu) sa nám javí za najviac účinnú pri finančných možnostiach aké boli dané projektom.

Spoločnou súčasťou publicity projektu je dokumentárny krátky film o zámeroch, aktivitách a výsledkoch projektu. Jeho realizáciu režíroval hlavný partner, scénaristicky bol spracovaný oboma partnermi a aj jednotlivé sentencie boli nafilmované striedavo na oboch stranách štátnej hranice. Film je spracovaný v dvojjazyčnej (v maďarskej a v slovenskej) mutácii samostatne.

 

Publicity

 

(Development of an internet site.  Share in the preparation of an educational film about area management.  Preparation of promotional leaflets and materials related to the topic).

 

To approach the public, interested parties and institutions acting in the area, the project team prepared and, after being graphically modified, published four folding leaflets showing the problematics of invasive plants and meadow communities in the karst.

To widen publicity of project aims amongst the public, a set of 15 stickers were prepared with motifs of selected target groups of animal and plant species whose permanent sustainability in the nature is the aim of the project.  Photographs on the stickers were the work of the management team.  In eco-educational events, it was mainly young people who expressed an increased interest in this presentation material.  An informal form of promoting project aims as well as project donors by placing a sticker on outer materials (bags, packaging, correspondence) is appearing to be the most effective method, taking into account financial options in the project.

A linking part of project publicity is a short documentary film about the aims, activities and results of the project.  It was directed by the main partner, the script was produced by both partners and individual sequences were filmed on both sides of the state border.  The film was made in two languages (in Hungarian and in Slovak) separately.

Samolepky

Skladačky slovenské

Skladačky maďarské