Mapa | info@vsmuzeum.sk
OFICIÁLNE STRÁNKY VÝCHODOSLOVENSKÉHO MÚZEA V KOŠICIACH
Východoslovenské múzeum
MÚZEUM EXPOZÍCIE VÝSTAVY PODUJATIA OSTROVY KULTÚRY KNIŽNICA OTVÁRACIE HODINY NOVINKY KONTAKT PROJEKTY
Výstava: (od 27.02.2024 do 27.02.2024)
Európsky vedecko-výskumný program Horizont 2020
Tvorivá dielňa Identita, portrét, móda – projekt realizovaný Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave, financovaný z fondov KEGA MS SR.

PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE - HUSKROUA/1001/049
Konferencia v Mukačeve
Tlačová konferencia Sárospatak
Tlačová konferencia Košice
PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE HU-SK 0801/0045
PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE HU SK 0801/ 0045
Spoločné aktivity - Joint activities
Kurz vzdelávania, príprava prieskumov a poradenstvo - Remuneration for lecturers on educational courses, conferences, for survey preparation and advice
Príprava štúdií, štatistík, databáz a prieskumov - Preparation of studies, statistics, databases and surveys
Manipulačná starostlivosť o územie spojená s rozvojom technológií – Handling the area with care together with the development of technology – external services, care of the area using internal sources, care of the area using chemicals. Practical activiti
Príprava konfernecií a seminárov - Preparation of conferences and seminars
Menežment projektu - Management of projekt
Ekovýchovné aktivity - Eco-educational activities
Publicita - Publicity
PROJEKT INTERREGG
Dvojjazyčný propagačný materiál
Likvidácia inváznych rastlín
Rekultivácia plôch
Konzultácie v Maďarsku
Noc chrapkáčov
Noc netopierov
Odborné pracovné stretnutie
Ornitologický stacionár Drienovec
Poznatky a osvetová činnosť
Pracovné stretnutie Brzotín
Pracovný seminár AGGTELEK
Prieskum Zádiel
Závery a odporúčania pre manažment vybraných častí územia NP Slovenský kras - Conclusions and recommendations for the management of selected parts of the Slovenský Karst NP area
Projekt FPU: 16-622-04311 - Poznatky z hniezd orlov krikľavých
Paleontologický výskum na južnom Slovensku

Projekt cezhraničnej spolupráce HU SK 0801/ 0045

Vývoj a testovanie technológií na zabezpečenie trvalej udržateľnosti významných trávnatých plôch

Vedúci partner: Národný park Aggtelek  Maďarská republika

Cezhraničný partner: Východoslovenské múzeum Košice

Trvanie projektu: september /2009 - august/2010

 

V pohraničnom regióne, ktorý je územím, na ktorom sa budú realizovať úlohy projektu sú dnes mimoriadne významné chránené územia a tak isto aj trávnaté plochy, ktoré sú miestami výskytu a mnohých rastlinných a živočíšnych druhov  a dnes si vyžadujú zabezpečenie trvalej udržateľnosti.

Úlohy pre trvalú udržateľnosť a ochranu týchto území, vývoj a testovanie nových manažérskych technológií, monitoring výsledkov starostlivosti, sú dnes základné úlohy v ochrane prírody. Vývoj technológií je úzko prepojený, ale vykonávať sa bude na územiach oddelených štátnou hranicou. Cieľom spoločného projektu je preto zosúladenie technológií na geologicky, biogeograficky a klimatologicky jednotnom území, rozdelenom hranicou, vypracovanie spoločných úloh a ich naplnenie. Všetky úlohy dotýkajúce sa vývoja technológií ( program, realizácia, testovanie, vyhodnotenie) budú v projekte spoločne riešené, nakoľko v prípade úspešnej realizácie projektu bude výsledkom spoločne vypracovaná technológia, ktorá sa bude používať na obidvoch stranách hranice a na rovnakej úrovni.

 

Úlohy, ktoré sa viažu na vývoj technológií sa môžu plniť iba spoločne, nakoľko procesy starostlivosti o plochy a populácie mimoriadne významných druhov a ich monitoring môže byť iba vtedy účinný a spoľahlivý, keď prebiehajú paralelne na obidvoch stranách štátnych hraníc. Nakoľko procesy, ktoré sa dotýkajú vývoja technológií (napr. sukcesia, migrácia druhov a pod.) neberú ohľad na štátne hranice resp. na právne normy na územiach, tak je v projekte nevyhnutná spoločná práca a aktivity a výmena skúseností a harmonizácia procesov. Na realizácii úloh majú obidvaja partneri rovnaký podiel. V podstate obidvaja partneri budú vykonávať úlohy na svojom území, ale v prípade mnohých aktivít (napr. pracovné aktivity, fóra, výskumy a pod.) sa úlohy budú prekrývať a vykonávané budú spoločne v obidvoch štátoch. Publikácie a propagačný materiál, ktoré sa viažu na projekt budú dvojjazyčné (maďarsko-slovenské) a pripravované budú taktiež spoločne.

 

V pohraničnom regióne sa nachádzajú výnimočné prírodovedné územia. Najcennejšie časti sa nachádzajú na území národných parkov (NP Aggtelek , NP Slovenský kras), okrem toho chránené krajinné oblasti resp. iné chránené územia, ktoré patria k mimoriadne významným územiam aj z celosvetového hľadiska (miesta svetového dedičstva /UNESCO/, biosférické rezervácie, Ramsarské územia, územia Natura 2000). 

Lúky, čistiny v lesoch po stáročia udržiavané práve ľudskými aktivitami sú dnes z hľadiska ochrany prírody nesmierne dôležité, sú miestom výskytu mnohých chránených botanických aj zoologických druhov a často posledným útočiskom ich výskytu. Hospodárske aktivity na území od základov zmenili systém starostlivosti a drasticky sa zmenili počty hospodárskych zvierat využívaných na pasenie. Tento pokles ovplyvnil aj stavy lúk a pasienkov. Stáročia bolo pasenie procesom, ktorý zabezpečoval udržateľnosť územia.

Práve absencia týchto aktivít je nepriaznivá aj na území, ktorého sa dotýka program projektu. Na tomto území sa vyskytujú mnohé druhy, ktoré tu dosahujú hranice svojho rozšírenia. Mimoriadne významné je územie Gemersko-turnianskeho krasu, ktoré sa nachádza na styčnej zóne nížinných a horských biotopov.

Trávnaté spoločenstvá, ktoré sa nachádzajú na území sa svojich charakterom a formovaním od seba odlišujú, ale z hľadiska ochrany prírody predsa tvoria jednu skupinu, ktorá sa dotýka tradičného hospodárenia a využívania územia. Technológie starostlivosti, ktoré sú založené na zachovaní diverzity, sú nevyhnutné pre starostlivosť práve o trávnaté plochy. Na chránených územiach, ktorých sa projekt dotýka je pre bohatý výskyt druhov podstatná aj variabilita biotopov a starostlivosť o nich. V niektorých prípadoch sa to dá už iba aktívnym zásahom. Aktívny manažment, ktorý zodpovedá podmienkam ochrany prírody môže znova zabezpečiť tradičné hospodárenie na území, ktoré môže byť významné z hľadiska pracovných príležitostí pre miestne obyvateľstvo. Problémom je, že trávnaté plochy napr. (Silická planina, Drahoše, Olahské lúky) sú predelené štátnou hranicou a tak starostlivosť na obidvoch stranách hranice bola o tieto územia rôzna. Pre mnohé druhy a ich výskyt je nevyhnutné zjednotiť izolované ostrovčeky výskytu. Časť procesov starostlivosti o územie má silný homogenizačný účinok, preto je nevyhnutné technológie starostlivosti vyberať na základe rozhľadu a vedeckého základu. Opak by vyvolal pokles biodiverzity na území.

Vážna odborná výzva je aj potláčanie procesov sukcesií na rozlohou väčších územiach tak, aby pôsobili účinne a zároveň potlačili výskyt inváznych druhov, potláčali možnosti vypaľovania.

Splnenie tých to cieľov je možné vtedy keď:

- disponujeme základnými údajmi výskumu z územia, s charakteristikou trávnatých plôch a lúčnych biotopov, floristickým a faunistickým zložením, s dôrazom na mimoriadne významné druhy.

- máme informácie o účinkoch manažmentu a starostlivosti na mimoriadne významné druhy a trávnaté plochy

- ideme monitorovať indikačné druhy a skupiny, výskyt inváznych druhov

- vieme posúdiť možnosti zamedzenia vypaľovania plôch a posúdiť účinky vypaľovania na veľkých plochách

- sme schopní dať návod na základe ekologických, odborných a praktických skúseností pre hospodáriace a ochranárske subjekty na území

 

Na základe vyššie spomenutých skutočností je našou úlohou zachovanie prírodných hodnôt cez testovanie a rozvíjanie technológií pre úlohy dotýkajúce sa ochrany prírody (výskum, prieskum, ochrana a prezentácia), na území, ktoré je rozdelené štátnou hranicou, ale tvorí z hľadiska geologického, biogeografického a klimatologického jednotný celok. Jedná sa o prepojenie obidvoch území rozdelených štátnou hranicou pomocou riešenia spoločných úloh. Jedná sa o vytvorenie aktuálnej a účinnej dlhodobo plánovanej odbornej spolupráce, ktorá zastupuje záujmy miestnych obyvateľov, berie na vedomie v maximálnej miere danosti regiónov a následne odvíja opatrenia pre účinnú ochranu prírody a zachovanie prírodných hodnôt.

 

Ciele projektu

 

Konkrétnym cieľom projektu je vypracovanie a rozbehnutie dlhodobej, súčasnej a účinnej technológie starostlivosti o biotopy. Technológie, ktorá berie do úvahy potreby miestneho obyvateľstva a regiónu, chráni prírodné hodnoty a umožňuje starostlivosť a mimoriadne významné územia. Konkrétnym cieľom je, aby sme na trávnaté plochy na území vypracovali optimálne technológie starostlivosti, ktoré rešpektujú zásady ochrany prírody.

K našim konkrétnym cieľom patria: zber údajov o biote, vypracovanie  a realizácia spoločných režimov ochrany, vzdelávanie a popularizácia ochrany prírody.

 

Strategickým cieľom je dlhodobé zachovanie mimoriadne významných trávnatých plôch na obidvoch stranách hraníc, ktoré taktiež v základoch posilňuje hospodársku a sociálnu integráciu

 

Cieľové skupiny bude mať projekt prínos a dôjde k zlepšeniu ich momentálneho stavu

 

1. ) Obyvateľstvo dotknutého územia pohraničia . Značná časť výsledkov je využiteľná práve miestnym obyvateľstvom (pracovné príležitosti, udržateľnosť územia a jeho využívanie, rast vedomostí o území a pod.). Podstatné je spolupracovať s miestnym obyvateľstvom resp. podporovanie miestnych aktivít cez program projektu. Nakoľko pri absencii poznatkov o území aj medzi miestnym obyvateľstvom nemôžu byť účinné plánované aktivity v projekte. Z hľadiska zachovania hodnôt územia je podstatná udržateľnosť ekologických aktivít miestneho obyvateľstva. Zamedzenie šírenia inváznych rastlín prakticky slúži potrebám miestneho obyvateľstva. Významný je aj účinok na trvalo udržateľné hospodárenie na území.

2.) Správcovia chránených území, hospodári: Súčasný stav a hodnoty územia sa zachovali vďaka aktivitám a tradičnému využívaniu územia., ktoré vykonávali ľudia po stáročia. Z tohto titulu musia byť aktivity ochranárskeho a ekologického charakteru späté s myslením a aktivitami hospodárov na území. Cez odborné výsledky, funkčný ekologický monitoring môžeme získať značný vplyv na hospodárske aktivity, ktoré vedú k zabezpečeniu priaznivého stavu.

3.) Podnikatelia v iných oblastiach, hospodári: Aj na nechránených územiach sa vyskytuje množstvo prírodovedných hodnôt, ktoré môžu byť oveľa viac poškodzované pri nezodpovednom hospodárení na území. Z toho dôvodu je dôležité formovanie vzdelávania a zapojenie ľudí hospodáriacich na území do vzdelávacích programov.

4.) Miestne samosprávy: Odôvodnené je zapojenie samospráv do mnohých rozhodnutí týkajúcich sa ochrany prírody. K miestnemu obyvateľstvu vedie cesta cez samosprávy.

5.) Spoločenské organizácie, dobrovoľníci: Čoraz viac dobrovoľníkov sa zapája do aktivít venovaných ochrane prírody a zachovaniu prírodovedných hodnôt územia.

6.) Predstavitelia odbornej obce: Program má priniesť množstvo nových odborných poznatkov . Tieto poskytnú hlavne odborníci z výskumných inštitúcií (univerzít, výskumných pracovísk atď.) Z hľadiska výmeny skúseností je spolupráca nevyhnutná pri využívaní programov ochrany životného prostredia.

 

Cezhraničný dopad

 

V pohraničnom regióne sa nachádzajú výnimočné prírodovedné územia. Na tomto jednotnom geografickom území sú spojené  a dymanicky jednotné mnohé rastlinné a živočíšne skupiny. Ich ďalšia ochrana a starostlivosť môže napredovať len spoločnými aktivitami. Mimoriadne významné je to pri agresívne sa šíriacich botanických druhoch, proti ktorým je ochrana zbytočná, ak sa to nedeje na oboch stranách hranice. Táto aktivita by bola veľkým krokom dopredu v prípade spoločných chránených území, biosferických rezervácií a národných parkov.

Programy, ktoré sa zakladajú na miestnych aktivitách zabezpečujú zlepšenie princípov ochrany prírody na oboch stranách hranice, zvyšujú ochranárske povedomie miestneho obyvateľstva a inšpirujú k ochrane vzácností na území.

Okruhy miestnych aktivít sa formovali na základe niekoľkoročných skúseností a harmonizujú  s dlhodobými cieľmi oboch štátov a zodpovedajú medzinárodným odborným skúsenostiam a sú v každom prípade cezhraničné. Spoločné odborné stretnutia na oboch stranách hraníc zvyšujú povedomie odborné, pracovné a spoločenské.

Každá publikácia bude dvojjazyčná slovensko-maďarská a tak sú podmienky aktivít  dostupne pre obyvateľov pohraničných oblastí.

Program v obidvoch prípadoch má také ciele, ktorých splnenie je možné iba spoločne na hranicami oddelenom území.

 

Výsledky vývoja technológií zostanú a budú miestne resp. sa stanú v širšom rozsahu použiteľné. Rozvoj techniky na to nadväzujúcej umožňuje pravidelné aktivity aj v budúcnosti.  Organizačná štruktúra riaditeľstva NP Aggtelek a Východoslovenského múzea , pracovné zameranie resp. okruh úloh sa nebude v takej miere meniť, ktorá bynásledne zamedzila pokračovanie programu v budúcnosti. V obidvoch inštitúciách budú k dispozícii odborníci, ktorí v dostatočnej miere zabezpečia, pokračovanie programu. Nakoľko sú výsledky projektu veľmi významné a širokospektrálne dajú sa využívať napr. pri sledovaní účinkov, vplyvov na životné prostredie, pri tvorbe koncepcií ochrany prírody, pri programoch záchrany a pod. nezostanú bez povšimnutia a využívania.